2
Môp kɨtaaên
Om yuac wê a nêl vô xam ên a nêb xam vông ge, kɨyang taxlee lec yuac tige bêga bê xam kɨtaa vô Anutu lec xomxo vɨhati ên i ngɨdu he xôn, dɨ xam pɨmil Anutu ên he. Dɨ xam kɨtaa vô Anutu lec king hɨxôn gavman levac vɨhati ên he i viac il nivɨha dɨ il dô vac kɨyang malehe kwa ngɨbi dɨ tɨmu vô môp wê Anutu hɨxôn xomxo ob yê nivɨha ge. Kɨtaaên tibêge nivɨha dɨ Anutu wê vô il vêl ên il nêd nipaên ge ob yê nivɨha, ên Anutu nêb xomxo vɨhati i xovô kɨyang nôn wê i vông ge kehe dɨ pɨlepac nɨlô i loc vô i ên i kɨtya he nên nipaên vêl. Anutu nôn tibed, dɨ xomxo tibed wê vông kɨsoac mɨ le vac il Anutu mahɨgun. Xomxo tige Yesu Kɨlisi. Vô buc wê Anutu nêl ilage, Yesu vông ici va lam yib ên nêb ob vô il vêl ên il nêd nipaên. Om môp wê Yesu vông ge nêl kɨtong vô il bêga ên nêbê Anutu nêb ob kɨtya xomxo vɨhati nên nipaên vêl. Om Anutu vɨnoo a ên nêb a la vông yuac sinale dɨ la nêl kɨyang tige vô xomxo. A o kɨtyoo lêm. Nge, a nêl vɨxôhɨlôg nôn. Anutu vɨnoo a ên nêb a la tɨxuu he wê o Yuda lêm ge ya kɨyang nôn ên he i vông i vin.
Om a ob nêl vô xam bêga bê he vux vac vɨgwe vɨhati ge he i kɨtaa vô Anutu. Lêc he i sea môp kunac maên yuu ni nyagên dɨ pɨlepac nɨlô i vô paha lec lê, lêc kɨtaa.
Môp wê vêx ob vông ge
A ob nêl vô he vêx bêga bê he i vɨnyum ngakwi i tɨyi wê he xomxo levac ob yê nivɨha ge, dɨ he i o vɨnyum ngakwi wê ob vông vux yetac ên he ge lêm, dɨ he i o lêc vông nɨlô i loc vô môp wê he ob vunac vô bazub lihi dɨ vunac vô ninɨvi ya komkom gol dɨ vɨnyum nivɨmihi wê mone levac ge lêm. 10 Nge, he i vông nɨlô i loc vô môp nivɨha wê ob ngɨdu xomxo xôn ge, ên vêx wê nêl ên nêbê he Anutu nue ge wê he ob vông môp bêge. 11 He i vô nipwo lec mɨ dô kɨyang maên dɨ ngô xolac mɨ xovô. 12 Kɨyang wê vêx ob nêl xolac ge a ob le vac xôn. Dɨ he ob tu vux bazub lêm. Nge, he i dô kɨyang maên dɨ vô nɨnya vô kɨyang. 13 Ên Anutu tung Adam tax, lêc tung Iv tɨmuên. 14 Dɨ Adam o ngô kɨyang kɨtyooên wê Seten nêl ge lêm. Nge, Iv môci wê vông i vin Seten kɨyang dɨ pwoo Anutu kɨyang vac. 15 Om vô buc wê vêx obêc kô nipwo ge od obêc tulec myavɨnê levac. Lêc vêx obêc vông i vin xêkɨzêc dɨ xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo dɨ dô i tɨyi xocbê vêx ngɨbua dɨ kol he ên nipaên ge od Anutu obêc ngɨdu he xôn dɨ vô he vêl ên he nên nipaên.