1 TIMOTI
Kɨpihac taxlee wê Pol kɨvuu vô
Timoti ge
1
A, Pol, Yesu Kɨlisi nu sinale a. Anutu wê kɨtya il nêd nipaên vêl ge hɨxôn Yesu Kɨlisi wê il dô bin buc wê il ob xê i ge, yuu xôn vɨnoo a ên nêb a kô yuac sinale.
Timoti, ông ge a nug vông vinên nôn. A kɨvuu kɨpihac ga loc vô ông. Mag Anutu hɨxôn Apumtau Yesu Kɨlisi, yuu i vông vɨzid nivɨha i loc vô ông, dɨ xo vɨgwe pɨsiv ên ông, dɨ vông kɨyang malehe i hɨvun ông xôn.
Xomxo wê nêl kɨyang kɨtyooên
Ilage wê a nêb a ob la vɨgwe Masedonia ge, a nêl vô ông ên a nêbê ông dô Epesas. Om a ob nêl vô ông i tii vac bêga bê ông dô Epesas, ên tɨbii ya dô vac xam mahɨgun dɨ tɨxuu xomxo ya xolac ba kɨtyooên. Om ông dô ên le vac kɨyang kɨtyooên wê he vông ge xôn. Ông nêl vô he bêga bê he i sea kɨyang kɨtyooên wê he mi nêl ge, ên he mi nêl pɨvulac pɨleva dɨ le nêl bue tɨvae wê dô ilage lê hɨxôn, om kɨyang kɨtyooên tige vông he pɨyôp vô hɨmena hɨmena, dɨ o vông xovôên vô he lec Anutu kɨyang lêm, ên môp vông vinên tibed ge wê ob vông xovôên vô il lec Anutu kɨyang. Om a ob nêl vô ông bêga bê ông le vac he xôn dɨ nêl vô he bê he i sea kɨyang kɨtyooên. Om he obêc ngô ông kɨyang dɨ tɨmu vô ge od he nɨlô ob vô paha lec dɨ nipaên ti ob yêp vac he nɨlô lêm, dɨ he ob vông i vin Yesu. Om he obêc tɨmu vô môp tibêge od he ob vông môp xêyaa vin lecên vô nôn lec. Xomxo ya sea môp tigee dɨ la nêl kɨyang vaxvax wê ob vô nôn nivɨha vô he lêm ge. He nêb he ob tɨxuu xomxo ya xolac wê Moses vông ge. Lêc he lungên xolac tige dɨ lungên kehe hɨxôn.
Il xovô ên il nêbê il obêc tɨmu vô Moses xolac i tɨyi wê Anutu nêl ge od xolac ob vô nivɨha vô il. Dɨ il xovô ên il nêbê Anutu o vông xolac ên nêb i tɨtô xomxo wê nivɨha ge lêm. Nge, vông xolac ên nêb i tɨtô xomxo wê nipaên ge, he wê pwoo Anutu kɨyang vac ge, dɨ he wê o ngô xomxo levac kɨyang lêm ge, dɨ he wê vô nɨmi vô Anutu ge, dɨ he wê vông môp nipaên ge, dɨ he wê tɨmu vô môp kɨbun ga dɨ o tɨmu vô Anutu lêm ge, dɨ he wê yê Anutu hɨxôn susu ngɨbua xocbê susu vɨdaaên ge, dɨ he wê hi tae mae yib ge, dɨ he wê hi tɨbii yib ge, 10 dɨ he wê vông môp yôdac vêx yuu vux ge, dɨ he vux wê vông môp yôdac vô vux ge, dɨ he wê hôm xomxo xôn dɨ kô mɨ la nêb tɨbii i kɨsuu he ge, dɨ he wê nêl kɨyang kɨtyooên ge, dɨ he wê hɨlung vɨgê la kɨsii ên nêb he nêl kɨyang nôn lêc he kɨtyoo ge. Anutu vông xolac ên nêb i tɨtô xomxo nipaên tibêgee hɨxôn he vɨhati wê vông môp nipaên dɨ pwoo Anutu kɨyang nôn vac ge. 11 Kɨyang nôn tige yêp vac xolac paha nɨlô wê Anutu vông vô a ên nêb a la nêl vô xomxo ge. Xolac tige nêl Anutu wê xêseac kehe ge kɨtong.
Pol pɨmil Anutu ên wê xo vɨgwe pɨsiv ên i ge
12 Il Apumtau Yesu Kɨlisi vông xêkɨzêc wê i vông ge vô a, dɨ yaxên a pyap ên nêb a tɨyi wê a ob vông i yuac ge. Om a hi vɨxag pec ên i. 13 Ilage a so vyag vô Yesu lê, dɨ vông vɨyin levac vô xomxo wê vông i vin Yesu ge, dɨ a kô a lec dɨ vông he vô nipaên. A mi vông môp tibêgee lê, lêc a gên o vông i vin Kɨlisi lêm om a o xovô nipaên wê a vông ge lêm. Mêgem il lig Apumtau xo vɨgwe pɨsiv ên a, 14 dɨ vông xêyaa vin lecên wê i vông ge lam hɨvun a xôn, om a vông i vin Yesu Kɨlisi dɨ a xêgyaa vin lec i.
15 Kɨyang yêp bêga ên nêbê Yesu Kɨlisi lam kɨbun ga ên nêb ob vô xomxo nipaên vêl ên he nên nipaên. Kɨyang tige kɨyang nôn vɨxôhɨlôg tɨyi wê xomxo ob ngô dɨ vông i vin ge. A ga xomxo nipaên nôn luu xomxo nipaên vɨhati vêl. 16 Lêc Yesu xo vɨgwe pɨsiv ên a ên nêb xomxo nipaên vɨhati he i yê dɨ xovô bê a ga xomxo nipaên nôn, lêc Yesu o kɨtya a vêl lutibed lêm. Nge, xo vɨgwe pɨsiv ên a. Om he ob yê dɨ vông i vin Yesu dɨ dô mavɨha luta lêc luta. 17 Anutu tu king mɨ dô luta lêc luta dɨ obêc yib lêm. Xomxo ti manôn o yê i lêm, dɨ ici va Anutu nôn tibed. Lê levac yuu xêseac wê i vông ge i yêp vô i luta lêc luta. Nôn.
Timoti i vông vevac ya xolac
18 Timoti, a nug ông, ilage Anutu vông xovôên vô xe xomxo vông vinên lec yuac wê Anutu ob vông vô ông ge, mêgem xe nêl kɨtong vô ông. Om gwêbaga a ob nêl vô ông bêga bê ông xovô kɨyang wê xe nêl vô ông ilage i tii vac nang ên i ngɨdu ông xôn dɨ ông hôm xolac xôn pɨlihi dɨ vông vevac xêkɨzêc ya. 19 Om ông le xêkɨzêc vac vông vinên wê ông vông ge dɨ tɨmu vô môp nivɨha i tɨyi xocbê ông xovô ge. Ên xomxo ya xovô môp nivɨha lêc o tɨmu vô lêm. Nge, he vô nɨmi vô, om vông vinên wê he vông ge vô nipaên tɨyi xocbê sip wê val hɨbu sea lec ngɨdax manôn wê le vac gwec ge. 20 Haimenias yuu Aleksanda vông môp tibêge om a vông yuu la vac Seten vɨgê ên a nêb yuu i pɨlepac yuu dɨ sea môp wê yuu mi nêl Anutu lê vô nipaên ge.