3
Xam kɨtaa vô Anutu bê i ngɨdu xe xôn
Xam lige, a ob nêl kɨyang ngwe hɨxôn bêga bê xam kɨtaa vô Anutu bê i ngɨdu xe xôn ên Apumtau kɨyang i loc vac vɨgwe vɨyang vɨyang ge lutibed dɨ i vô levac i tɨyi xocbê vô levac vac xam mahɨgun ge. Dɨ xam kɨtaa vô Anutu bê i vô xe vêl ên tɨbii nipaên wê mi vông môp nipaên ge vɨgê, ên xam xovô ên xam nêbê xomxo tɨbeac o vông i vin Anutu lêm.
Lêc Apumtau ob pwoo vya vac dɨ sea il lêm. Nge, ob vông xam le xêkɨzêc dɨ viac xam, ên Seten i o vông xam vô nipaên lêm. Apumtau vông xovôên vô xe lec xam, om xe xovô en xe nêbê gwêbaga xam dɨtɨmu vô môp vɨhati wê xe vông vô xam ge, dɨ xe xovô ên xe nêbê tɨmuên ge xam ob vông môp bêgee i tii vac nang. Om xe kɨtaa vô Apumtau bêga bê i vông xovôên nivɨha vô xam ên xam vyac xovô bê Anutu xêyaa vin lec xam, dɨ xam xovô bê Kɨlisi le xêkɨzêc dɨ kɨlê vɨyin.
Xomxo vɨhati i vông yuac
Xam lige, xe tu Apumtau Yesu Kɨlisi manôn dɨ nêl vô xam bêga bê xam kol xam mɨ dô teva ên lime vông vinên wê mi vô ni maên ên he yuac kɨbun ga, ên he o vông i tɨyi wê xe nêl vô xam ilage lêm. Ên xacxam va xovô pyap bêga bê xam ob tup vô môp wê xe vông ge, ên buc wê xe loc dô hɨxôn xam ilage od xe o dô vɨdaaên dɨ yuac ma lêm, dɨ xe o kô yaên ti vô xam pɨleva lêm. Nge, xe vông yuac bisnis tɨyi vɨdiiên yuu bucên vɨhati ên xe nêb xe ob kô mone lec dɨ kɨsuu xe xom yaên vô xam lêc xa, om xe vông yuac levac ên xe nêb xe ob vông vɨyin vô xam ên susu yaên lêm. Xe vông yuac bêge, lêcom xam xovô ên xam nêbê xe tu xam nêm levac om xe tɨyi wê xe ob nêl bê xam vông xe xom yaên pɨleva. Mêlêc xe o nêl bêge vô xam lêm, ên xe nêb xe ob hɨlung môp nivɨha wê xam ob tɨmu vô ge vô xam. 10 Om tɨyi buc vɨhati wê xe dô hɨxôn xam ge od xe nêl vô xam bêga ên nêbê, “Xomxo ti obêc nêb ob xeedô pɨleva dɨ yuac i ma ge od xam o lêc vông yaên vô i lêm. Toto vɨgê i vông yuac lec, lêc ya.”
11 Xe nêl kɨyang tibêge vô xam ên xe ngô wê xam ya dô vɨdaaên dɨ o vông yuac ti lêm. Nge, xam ngena tɨbeac lec xomxo mangwe yuac wê he vông ge, dɨ xacxam va ge xam o vông yuac wê xam ob tulec yaên ge lêm. 12 Mêgem xe viac kɨyang vô he wê mi dô vɨdaaên ge dɨ nêl xêkɨzêc lec Apumtau Yesu Kɨlisi lê bêga bê he i dô nivɨha dɨ vông yuac ên tulec yaên.
13 Xam lige, xam nim i o lêc ma lec môp wê xam ob vông nivɨha vô xomxo ge lêm, 14 dɨ xomxo ti obêc vô nɨnya kɨtu vô kɨyang wê xe kɨvuu vac kɨpihac tiga ge od xam xovô xomxo tyo dɨ kol xam mɨ dô teva ên i, ên i xovô nên soên dɨ ni i yoc ên i. 15 Lêcom xam o lêc wê i xocbê tɨbii wê vông vevac vô xam ge ti lêm. Nge, xam wê i xocbê xam lime môci ti, dɨ viac kɨyang vô i ên i xovô.
Kɨyang vɨwen tɨmuên
16 Apumtau vaci wê kɨyang malehe kehe ge i vông xam nɨlôm i vô malehe lec i tɨyi buc vɨhati, buc vɨyin hɨxôn buc nivɨha. Apumtau i dô hɨxôn xam vɨhati.
17 A, Pol, a kɨvuu kɨyang tiga ya vɨgêg dɨ a nêl vɨdiiên vô xam. A mi kɨvuu kɨyang dɨ
mi nêl vɨdiiên vô xam vac kɨpihac vɨhati wê a kɨvuu ge. Môp wê a vông ge yêp bêge.
18 Vɨzid nivɨha wê il nêd Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge i loc dô hɨxôn xam vɨhati.