13
Pol nêl vô he Kolin ên nêb he i viac he i nivɨha
Gwêbaga a ob loc vô xam lu ti hɨxôn wê ob vông lu yon ge. Xomxo yuu me yon obêc nêl kɨyang ti tɨmu vôma vɨxa lec xomxo ti nên nipaên ge od il ob yaxên kɨyang tige. Ilage a loc dô hɨxôn xam lu yuu dɨ a nêl vô he wê vông môp nipaên ge hɨxôn xam baba ên a nêb a obêc vông myavɨwen vô xam. Dɨ gwêbaga a dô teva ên xam, lêc a ob nêl i tii vac vô xam bê a obêc mɨlôc vô xam ge od a ob xo vɨgwe pɨsiv ên he wê vông môp nipaên ge lêm. Xacxam va nêb xam ob xovô bê Kɨlisi nêl kɨyang vac a myag, me? Om xam obêc xovô lec môp wê a vông ge. Ên Kɨlisi o tɨyi xocbê xomxo xêlehelehe ge lêm. Nge, vông yuac hɨxôn xêkɨzêc vac xam mahɨgun. Vɨxôhɨlôg, he hi Yesu yib lec xax pola tɨyi xocbê xomxo wê xêkɨzêc ma ge, lêc gwêbaga Yesu dô mavɨha ya xêkɨzêc wê Anutu vông ge. Dɨ xe êno, xe tɨmu vô Kɨlisi vɨxa om xe dô tɨyi xocbê xomxo xêlehelehe ge, lêc xêkɨzêc wê Anutu vông ge vông xe dô mamvɨha hɨxôn Kɨlisi om xe hɨlung xêkɨzêc tige vô xam.
Xam toto yaxên nɨlôm dɨ xovô bê xam vông i vin Kɨlisi nôn, me xam o vông i vin lêm. Xacxam va dô dɨ yaxên. Yesu Kɨlisi dô vac xam nɨlôm, lêc mêd xam o xovô lêm? Xam obêc yaxên bê xam o vông i vin lêm ge od xam o tu Kɨlisi nue nôn lêm. Dɨ a xovô ên a nêbê xam obêc yaxên xe ge od xam ob xovô bê xe vông i vin nôn. Xe kɨtaa vô Anutu ên xe nêb i ngɨdu xam xôn dɨ xam sea môp nipaên vɨhati. Xe o nêl ên xe nêbê xomxo i yê môp wê xam vông ge dɨ pɨmil xe lec yuac wê xe vông vac xam mahɨgun ge lêm. Nge, xe nêb xam vông môp wê nivɨha ge, dɨ xomxo obêc yaxên xe lêc nêb yuac wê xe vông ge tɨyiên ma ge od pyap. Lêc xe o tɨyi wê xe ob vông kɨyang nôn i vô nipaên ge lêm. Nge, xe ob ngɨdu kɨyang nôn xôn. Om xe nêm xêkɨzêc obêc ma dɨ xam obêc le xêkɨzêc ge od ob vông xe xêmyaa vô nivɨha. Om xe kɨtaa vô Anutu tɨyi buc vɨhati ên xe nêb vông vinên wê xam vông ge i lêc xêkɨzêc. 10 Gwêbaga a dô teva dɨ kɨvuu kɨpihac tiga vô xam, ên a nêb xam pɨlepac xam dɨ buc wê a ob mɨloc vô xam ge od a ob nêl kɨyang myagpɨlihi vô xam lêm. Ên Apumtau vông xêkɨzêc vô a ên nêb a ngɨdu vông vinên wê xam vông ge xôn, dɨ o vông xêkɨzêc vô a ên nêb a vông xam vô nipaên lêm.
Kɨyang myahɨpu ya
11 Xam lige, a ob nêl kɨyang myahɨpu tɨmuên bêga bê xam tɨtô xam kɨyang i yêp nivɨha, dɨ xam ngô kɨyang wê a nêl ga, dɨ xam nɨlôm i yêp tibed, dɨ xam dô vac kɨyang malehe nɨlô. Xam obêc vông bêge ge od Anutu wê xêyaa vin lecên dɨ kɨyang malehe kehe ge ob dô hɨxôn xam.
12 Xam pulma vɨgêm ên i nêl kɨtong bê xam xêmyaa vin lecma. Lime vông vinên vɨhati ga nêl vɨdiiên vô xam.
13 Apumtau Yesu Kɨlisi i vông vɨzid nivɨha vô xam, dɨ xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge i viac xam, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua i tɨtup xam xôn dɨ hɨvun xam vɨhati xôn.