GALESIA
Kɨyang wê Pol kɨvuu vô
tɨbii Galesia ge
1
A, Pol, a sinale ti, lêc xomxo ti o vɨnoo a nêb a kô yuac sinale lêm, dɨ xomxo ti o vông a lam vac yuac tiga lêm. Nge, Yesu Kɨlisi yuu Ma Anutu wê tɨpi vô Yesu kɨdi lec vac yibên ge, yucyuu va vɨnoo a nêb a vông yuac sinale. Om a hɨxôn lige wê dô hɨxôn a ge, xe kɨvuu kɨpihac tiga dɨ vông i loc vô xam vông vinên vac konglegesen toto wê yêp vac vɨgwe levac Galesia ge.
Xêyaa vin lecên yuu kɨyang malehe wê Mag Anutu yuu il lig Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge i viac xam. Kɨlisi tɨmu vô môp wê il Mag Anutu nêb i vông ge, om lam yib lec il nêd nipaên ên nêb ob vô il vêl ên môp nipaên kɨbun ga wê xomxo dô vac ge. Mêgem il ob pɨmil Anutu lê i vô levac dɨ i yêp luta lêc luta. Nôn.
Kɨlisi xolac ge tibed
Xame, a yetac mabu ên môp wê xam vông ge. Ên Anutu tyuc xam nêb xam tu i nue lec vɨzid wê Kɨlisi vông ge om xam vông i vin, lêc lutibed xam sea Anutu dɨ la vac xolac bangwe. Vɨxôhɨlôg, Yesu xolac tibed ge wê nôn, dɨ kɨyang baba ge o xolac nôn lêm. Lêc a nêl kɨyang tige ên wê xomxo ya nêb ob pɨlepac Kɨlisi xolac i loc bangwe ge, om he la juda xam pɨyôp. Lêc a ob nêl vô xam bê xe ti, me angela lag kɨsiinê ti obêc nêl xolac vô xam so xolac wê xe nêl vô xam ilage, od xomxo tige obêc kô myavɨwen nipaên. A nêl pyap vô xam dɨ a ob nêl i tii vac vô xam bê xomxo ti obêc nêl xolac vô xam, lêc o nêl xolac tɨyi xocbê xolac wê xam ngô mɨ vông i vin ilage lêm ge, od xomxo tige obêc kô myavɨwen lec nipaên wê i vông ge.
10 Kɨyang wê a nêl ga, a nêl ên a nêb xomxo i yê a nivɨha, me a nêb Anutu i yê a nivɨha? A o vông ên a nêb xomxo i pɨmil a lêm. Ên a obêc nêb xomxo i pɨmil a ge od o tɨyi wê a ob tu Kɨlisi nu yuac ti ge lêm.
Pol nêl i yuac sinale kɨtong
11 Xam lige, a ob nêl kɨtong vô xam bê xolac wê a nêl vô xam ilage, kehe o yêp vô xomxo kɨbun ga ti lêm. 12 Ên a o ngô vô xomxo ti lêm, dɨ xomxo ti o nêl kɨtong vô a lêm. Nge, Yesu Kɨlisi vaci nêl kɨtong vô a.
13 Xam ngô mɨ xovô lec môp wê a vông ilage. Ên buc wê a tɨmu vô Yuda vông môp ge, od a vông vevac vô Anutu nue vông vinên ên a nêb a ob kɨtya he vêl. 14 Dɨ a vông nɨlôg la dɨluhu vô buge Yuda vông môp ên a nêb a ob tɨmu vô môp wê he mi vông ge vɨhati, om a tɨmu vô buge môp luu lige wê xe xôn lig tɨyima ge vêl.
15 A môp bêge, mêlêc buc wê a gên dô vac tag xêyaa ge, od Anutu nêb ob vông nivɨha vô a, om vɨnoo a pyap ên nêb a tu i nu yuac ti. Mêgem buc wê Anutu vaci xovô ge 16 od hɨlung nu tuc Yesu vô a ên nêb a la nêl Yesu xolac kɨtong vô tɨbii madɨluhu wê o Yuda lêm ge. Lêc buc tige, a o la kɨnêg xolac kehe vô xomxo ti lêm, 17 dɨ a o la Jelusalem vô sinale wê vông xolac tax ge ti lêm. Nge, a la dô vɨgwe Alebia, nang dêc lôm la vɨgwe Damaskas.
18 A dô klismas yon lam la vêl dɨ a lec mɨ la Jelusalem ên a nêb a ob la xê Pita, om a la dô hɨxôn i da yuu, 19 dɨ a o xê sinale baba hɨxôn lêm. Jems tibed wê il Apumtau Yesu li tɨmuên ti ge, a xê i manôn. 20 Kɨyang wê a kɨvuu ga, o kɨyang kɨtyooên lêm. Nge, a le vô Anutu manôn dɨ nêl kɨyang nôn vô xam.
21 Nang dêc a loc mɨ la vac vɨgwe levac Silia yuu Silisia, 22 om vô buc tige konglegesen toto vac vɨgwe Judia ge gên o yê a magnôn lêm. 23 Dɨ he xovô bo tibed wê xomxo mi nêl ên nêbê, “Xomxo ti wê mi vông myavɨnê vô il ilage ên nêb ob kɨtya Yesu xolac vêl ge, gwêbaga nêl xolac tyo vô xomxo ên nêb he i vông i vin.” 24 He Judia ngô wê Anutu vông nivɨha vô a ge om he pɨmil Anutu.