2
Pol nêl i yuac kɨtong vô xomxo levac levac Jelusalem mɨ he ngô nivɨha
Klismas vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuudɨyuu (14) lam la vêl, dêc xii Banabas nêb xii ob lax mɨ la Jelusalem, om xii kô Taitas hɨxôn mɨ xen la. Anutu nêl vô a nêb a la Jelusalem om a la. A mɨla dô hɨxôn he Yuda levac vaci dɨ nêl xolac wê a la vông vô tɨbii wê o Yuda lêm ge kɨtong vô he. A nêl kɨtong vô he ên a nêb he i ngô dɨ tyuc lec, êdêc yuac wê a vông ilage dɨ vông gwêbaga hɨxôn ge nôn i o ma lêm. Om he tyuc lec yuac wê a la vông ge, dɨ Taitas wê lam hɨxôn xii ge, ge tɨbii Glik ti, lêc he o nêl nêb i gôl ninɨvi tɨyi môp wê Yuda mi vông ge lêm. Vɨxôhɨlôg, xomxo ya nêb Taitas i gôl ninɨvi lê, lêc he ge xomxo kɨtyooên wê lam dô vac xe mahɨgun ên nêb he ob yê xe xôn ên pɨlepac môp nivɨha wê xe dô vac ge i vô nipaên. Ên Yesu Kɨlisi pɨwelac il vêl ên Yuda vông môp wê ku il xôn ge dɨ vông il dô nidvɨha, lêc xomxo tigee nêb ob vông il lax mɨ la vac Yuda vông môp i tii vac, tɨyi xocbê ob vông il lax dô vac kalabuhu ge. He nêl bêge lê, lêc xe o tyuc lec kɨyang wê he nêl ge lêm, ên xe nêbê kɨyang nôn wê yêp vac xolac ge i yêp luta vô xam.
Mêd he Yuda levac ngô a kɨyang lêc nêb ge pyap, dɨ he o nêl kɨyang ba ya hɨxôn vô a lêm. Xomxo tigee he lê levac, lêc a xê he tɨyi xocbê he o lê levac lêm, ên Anutu yê xomxo vɨhati tɨyima. Xomxo levac tigee o nêl kɨyang ya vô a hɨxôn lêm, ên he xovô ên he nêbê Anutu vông a la ên nêb a la nêl xolac vô tɨbii wê o Yuda lêm ge i tɨyi xocbê nêl vô Pita nêb i nêl xolac vô xomxo Yuda ge. He xovô bêge, ên xêkɨzêc wê Anutu vông ge ngɨdu a xôn dɨ a la nêl xolac vô tɨbii ba, tɨyi xocbê ngɨdu Pita xôn dɨ i nêl xolac vô he Yuda ge. Mêgem xomxo levac yon, Jems yuu Pita dɨ Jon, yon xovô ên nêbê Anutu vông yuac tige vô a, mêgem yon pul xii Banabas vɨgêm hɨxôn xêyaa nivɨha, dɨ xe xôn hɨlu kɨyang ên xe nêbê xe xôn ob vông yuac xolac, lêc xii Banabas ob la vô tɨbii ba, dɨ yon ob dô hɨxôn he Yuda. 10 Lêc yon nêl kɨyang ti vô xii bêga ên nêbê xii ngɨdu he lie vông vinên wê nên susu maên ge xôn. Môp tibêge wê a xê nivɨha om a vông nɨlôg la dɨluhu vô yuac tibêge.
Pol nêl Pita nên soên kɨtong
11 Buc wê Pita la dô Antiok ge, od a kunac i dɨ nêl i nên soên vô i manôn. 12 Pita vông môp bêga, wê dô Antiok ge od mi la vô tɨbii vông vinên wê o Yuda lêm ge mɨ la mi ya hɨxôn he, lêc Jems lie vông vinên ya mɨla Antiok om Pita xona ên he, ên he nêl ên he nêbê tɨbii wê o Yuda lêm ge he i gôl ninɨvi i tɨyi xocbê he Yuda ge. Pita xona ên he, om sea môp wê la mi ya hɨxôn tɨbii vông vinên wê o Yuda lêm ge. 13 Mêd Yuda vông vinên wê dô Antiok ge, Pita dɨdii he mɨ la vac môp tige dêc Banabas la hɨxôn. 14 Mêd a val xê môp wê he vông ge, lêc a xovô ên a nêbê he o vông môp ge nivɨha tɨyi kɨyang nôn wê xolac nêl ge lêm, om a nêl vô Pita vac he vɨhati mahɨgun ên a nêbê, “Ông ge Yuda ti, lêc ông o tɨmu vô môp wê il Yuda vông ge lêm. Nge, ông la vô tɨbii baba môp. Lêc môp wê ông vông gwêbaga, tɨyi xocbê ông nêl ên ông nêbê tɨbii ba i tɨmu vô Yuda vông môp hɨxôn. Letya nêb ông vông môp tibêge?” A nêl kɨyang tibêge vô Pita.
Yuda hɨxôn tɨbii ba, Anutu yê he nivɨha ên wê he vông i vin Kɨlisi ge
15 Vɨxôhɨlôg, il ga xomxo Yuda wê mage buge ge Yuda, dɨ il o tɨbii ba wê madɨluhu ge lêm. 16 Lêc il xovô ên il nêbê môp wê il ob tɨmu vô Moses xolac ge o tɨyi wê ob vông il le nivɨha vô Anutu manôn ge lêm. Nge, xomxo ti obêc vông i vin Yesu Kɨlisi ge, od môp tige Anutu ob yê nêbê i xomxo nivɨha. Om il Yuda, il êno vông i vin Yesu Kɨlisi ên il nêb Anutu i yê il ên nêb il xomxo nivɨha. Dɨ il ob nêl bê Anutu i yê il nivɨha lec wê il mi tɨmu vô Moses xolac ge lêm, ên Anutu ob yê xomxo ti nivɨha ên wê viac Moses xolac nivɨha ge lêm. 17 Il sea Moses xolac dɨ vông i vin Kɨlisi ên il nêb Anutu i yê il nivɨha. Lêc môp wê il sea Moses xolac ge vông il dô tɨyi xocbê tɨbii madɨluhu wê lungên Moses xolac ge, om il ob nêl bê Kɨlisi vông il la vac môp nipaên, me? Ma vêl, il ob nêl bêge lêm. 18 A sea Moses xolac ên a xovô ên a nêbê o tɨyi wê ob vông a le nivɨha vô Anutu manôn ge lêm. Om a obêc lax tɨmu vô Moses xolac tii vac ge od obêc nêl a kɨtong bê a xomxo nipaên. 19 A o tɨyi wê a ob tɨmu vô Moses xolac vɨhati ge lêm, om xolac tige o tɨyi wê ob vông a la dô magvɨha ge lêm. Mêgem gwêbaga a o dô vac xolac tige kwa ngɨbi lêm, ên a nêb a ob tɨmu vô Anutu tibed dɨ vông yuac wê i vông ge. Ge tɨyi xocbê a xib lec xax hɨxôn Kɨlisi, 20 om gwêbaga a o dô magvɨha ya xêkɨzêc wê aca va vông ge lêm. Nge, a dô magvɨha ya xêkɨzêc wê Kɨlisi vông ge. Dɨ môp yuu yuac vɨhati wê a vông mɨ dô vac gwêbaga, a vông nɨlôg la dɨluhu vô Kɨlisi wê Anutu nu ge, ên Kɨlisi ge wê xêyaa vin lec a dɨ i yib lec a nêg nipaên. 21 Om a nêb a ob ngɨloo Anutu vɨzid vêl dɨ lax vac Moses vông xolac i tii vac lêm. Ên Moses xolac obêc vông Anutu yê il nivɨha ge, od yibên wê Kɨlisi yib lec xax ge obêc tɨyi xocbê susu pɨleva.