2 JON
Jon kɨpihac wê vông yuu ge
1
Ông vêx* Kɨyang ti wê Jon kɨvuu lec vêx ge, xomxo ya xo nêbê ge vêx ti nôn, dɨ xomxo ya xo nêbê ge kɨyang pɨlepacên wê Jon kɨvuu lec konglegesen ti vac vɨgwe Esia ge. wê Anutu vɨnoo ông ge, a wê gyovɨxa ge, a kɨvuu kɨpihac ga vô xam nume wê a xêgyaa vin lec xam hɨxôn nôn ge. Lêc ge o aca tibed lêm. Nge, xomxo vɨhati wê xovô Anutu kɨyang nôn ge, he xêyaa vin lec xam hɨxôn. Xe xêmyaa vin lec xam, kehe bêga bê kɨyang nôn yêp vac il nɨlôd pyap dɨ obêc yêp luta lêc luta. Mag Anutu yuu nu tuc Yesu Kɨlisi ge, vɨzid nivɨha yuu xêyaa vin lecên dɨ kɨyang malehe wê yuu vông ge i hɨvun il xôn dɨ il dô vac kɨyang nôn yuu môp xêyaa vin lec maên.
Il xêdyaa i vin lecma
A nɨlôg nivɨha yang, ên a ngô wê ông nume mangwe tɨmu vô xolac nôn tɨyi xocbê Mag Anutu nêl vô il nêb il vông ge. Om ông vêx ge, a nêl vô ông bê il xêdyaa i vin lecma. Ên kɨyang ga o paha ti lêm. Nge, kɨyang ga tɨkwê wê il ngô mɨ xovô pyap ilage. Môp xêyaa vin lecên bêga ên nêbê il ob tɨmu vô Anutu xolac. Dɨ xolac wê xam ngô ilatɨkwê taxlee ge bêga nêbê xam tɨmu vô môp xêyaa vin lecên.
Il viac il ên kɨyang kɨtyooên
Xomxo kɨtyooên tɨbeac dô vac vɨgwe vɨhati. Xomxo tigee mi nêl ên nêbê Yesu Kɨlisi o lam tu xomxo lêm, om xomxo tibêgee xomxo kɨtyooên wê he vông vevac vô Kɨlisi ge. Om xam viac xam nivɨha êdêc yuac wê xam vông ge, nôn i o lêc loc xôa ma lêm. Nge, xam lêc kô myavɨwen nivɨha lec tɨmuên.
Xomxo ti obêc hôm Kɨlisi kɨyang pɨlihi lêm dɨ obêc sox la vac xolac bangwe ge od o tu Anutu nu lêm. Dɨ xomxo wê mi hôm Kɨlisi kɨyang pɨlihi ge, ge wê tu Mag Anutu yuu nu tuc Yesu xe. 10 Om xomxo ti obêc val vô xam ên nêb ob nêl xolac vô xam, lêc o nêl xolac tɨyi wê Yesu vông ge lêm ge od xam o lêc kô i mɨ loc vac bom xumac lôma lêm, me xam o lêc pul i vɨgê mɨ nêl kɨyang myalehe vô i lêm. 11 Ên xomxo wê ob nêl kɨyang myalehe vô i ge, tɨyi xocbê ngɨdu yuac nipaên wê i vông ge xôn.
Kɨyang myahɨpu tɨmuên
12 Kɨyang tɨbeac yêp wê a ob nêl vô xam ge lê, lêc a nêb a ob kɨvuu lec kɨpihac lêm. Nge, a nêb aca va ob loc vô xam dɨ il dô dɨ keac lec kɨyang dɨ dô hɨxôn xêdyaa nivɨha.
13 Ông lim vêx wê Anutu vɨnoo i ge, nue nêl vɨdiiên vô ông.

*1:1: Kɨyang ti wê Jon kɨvuu lec vêx ge, xomxo ya xo nêbê ge vêx ti nôn, dɨ xomxo ya xo nêbê ge kɨyang pɨlepacên wê Jon kɨvuu lec konglegesen ti vac vɨgwe Esia ge.