3 JON
Jon kɨpihac wê vông yon ge
1
A lig Gaias, a wê gyovɨxa ge, a kɨvuu kɨyang ga vô ông wê a xêgyaa vin lec ông hɨxôn nôn ge.
Lig, a kɨtaa lec ông bê ông yuac vɨhati i vô nivɨha dɨ ôcông va dô nimvɨha i tɨyi xocbê ông kɨnum dô nivɨha ge. Ên lige vông vinên ya val vô a mɨ nêl ông kɨtong vô a nêbê Anutu kɨyang nôn hɨvun ông xôn dɨ ông mi loc hɨxôn kɨyang nôn. Mêgem a ngô kɨyang wê he nêl lec ông ge dɨ a xêgyaa vô nivɨha, ên a obêc ngô wê a nuge tup vô Anutu kɨyang nôn bêge ge, od ge wê ob vông a xêgyaa vô nivɨha yang luu kɨyang baba vêl.
Yuac nivɨha wê Gaias vông ge
O a lig Gaias, ông môp nivɨha lee yêp vac ôcông va bom, ên ông mi viac lige vông vinên nivɨha, dɨ tɨbii vông vinên ya obêc val vac vɨgwe ti lêc ông lungên he ge, od ông mi viac he nivɨha êno. Mêd he val nêl ông kɨtong vô konglegesen ga ên nêbê ông vông môp xêyaa vin lecên nivɨha vô he. Om ông obêc xovô Anutu yuac wê he vông ge dɨ viac he ya susu wê ob ngɨdu he xôn vô môp ge od obêc nivɨha. Ên he kô Yesu lê dɨ la vɨlee vac vɨgwe ya, lêc he o kô susu wê ob ngɨdu he xôn ge ti vô tɨbii madɨluhu lêm. Om yuac yêp vô icil va ên nêb il ob ngɨdu xomxo bêge xôn, êdêc il xôn vông yuac lec Anutu kɨyang nôn.
Kɨyang lec Daiotlepis yuu Demitlias
A kɨvuu kɨpihac ti mɨ vông i loc vô konglegesen vac ông bom, lêc Daiotlepis wê mi yong i ên nêb ob tu xam nêm levac ge nêb ob ngô a kɨyang lêm. 10 Om buc wê a obêc mɨloc vô xam ge, od a ob nêl i môp wê mi vông ge kɨtong vô xam, ên xomxo tige mi nêl kɨyang nipaên vaxvax lec xe. Lêc o vông môp tige tibed lêm. Nge, vông môp nipaên hɨxôn bêga nêbê ici va nêb ob hôm xomxo vông vinên wê val vac xam bom ge lec lêm, dɨ lime wê nêb ob hôm xomxo tigee lec ge, Daiotlepis mi le vac he xôn dɨ tii he la vêl ên konglegesen.
11 Om a lig Gaias, ông o lêc tɨmu vô xomxo wê mi vông môp nipaên ge lêm. Nge, ông tɨmu vô môp nivɨha. Ên xomxo wê mi vông môp nivɨha ge, ge wê tu Anutu xe, dɨ xomxo wê mi vông môp nipaên ge, he o xovô Anutu lêm. 12 Dɨ lim Demitlias ge, xomxo vɨhati kô i lê lec, dɨ Demitlias tɨmu vô kɨyang nôn wê Anutu vông ge, om môp tigee nêl i kɨtong nêb i xomxo nivɨha. Dɨ a êno pɨmil i, dɨ ông xovô pyap ên ông nêbê kɨyang wê a nêl ge, kɨyang nôn vɨxôhɨlôg.
Kɨyang myahɨpu tɨmuên
13 Kɨyang tɨbeac yêp wê a ob nêl vô ông ge lê, lêc a nêb a ob kɨvuu lec kɨpihac lêm. 14 Nge, a nêb a ob seb loc vô ông dêc u xôn keac lec.
15 Ông nɨlôm i dô nivɨha. Dɨ lime wê dô hɨxôn a ga nêb a nêl vɨdiiên vô ông. Dɨ a, Jon nêb ông loc nêl vɨdiiên vô lige wê dô hɨxôn ông ge.