2 PITA
Pita kɨpihac wê vông yuu ge
1
A, Saimon Pita, a ga Yesu Kɨlisi nu yuac dɨ a tu sinale ti. A kɨvuu kɨpihac tiga loc vô xam wê xam vông i vin Anutu tɨyi xocbê xe vông i vin ge. Môp vông vinên tige nivɨha. Il vông i vin lec môp nivɨha wê Kɨlisi vông ge. Yesu Kɨlisi ge il Anutu i wê vô il vêl ên il nêd nipaên. Xam xovô Anutu yuu il lig Apumtau Yesu, om xam vông xovôên tige i vô levac, ên xêyaa vin lecên yuu kɨyang malehe i vô levac vô xam.
Il ob vông môp wê Anutu tyuc il dɨ vɨnoo il ge i vô nôn lec
Anutu vông susu hɨxôn nôn nivɨha vɨhati vô il ya xêkɨzêc wê i vông ge ên nêb nôn tigee i ngɨdu il xôn gê kɨbun ga dɨ dɨdii il mɨ la vac môp nivɨha wê Anutu vông ge vɨhati mɨ il tɨmu vô. Om il kô nôn tigee vɨhati ya xovôên nivɨha wê Anutu vông vô il lec ici va ge. Anutu tyuc il ya xêseac yuu lê levac wê i vông ge ên nêb il tu i nue. Ilage Anutu hɨlu kɨyang tɨbeac vô il ên nêb ob vông nôn nivɨha vɨhati vô il ya xêseac yuu lê levac wê i vông ge. Nôn tigee nivɨha yang. Lêc môp nipaên wê il nɨlôd kɨdu il ên nêb il vông ge yêp vô il gê kɨbun ga om vông il vô nipaên. Om Anutu vông kɨyang wê hɨlu pyap ge vɨhati vô nôn lec vô il dɨ vông nôn nivɨha vɨhati vô il ên nêbê he i ngɨdu il xôn dɨ il pec ên môp wê ob vông il vô nipaên ge, dɨ il tu xomxo nivɨha nôn i tɨyi xocbê Anutu vaci ge.
Anutu nêb il ob tu xomxo nivɨha i tɨyi xocbê i ge, mêgem a ob nêl vô xam bê xam lêc vông yuac xêkɨzêc dɨ vông môp nivɨha vɨhati i yêp hɨxôn vông vinên wê xam vông ge, dɨ xam kô xovôên nivɨha hɨxôn, dɨ xam viac xam ên môp wê nimnɨvi xovô ge, dɨ xam le xêkɨzêc vac vɨyin, dɨ xam tɨmu vô môp wê Anutu vông ge vɨhati, dɨ xêmyaa i vin lec lime, dɨ xêmyaa i vin lec xomxo vɨhati hɨxôn. Ên xam obêc tɨmu vô môp bêgee dɨ vông i vô levac ge od xovôên wê xam xovô lec il lig Apumtau Yesu Kɨlisi ge obêc yêp vɨdaaên lêm. Nge, ob vô nôn nivɨha vô xam, dɨ xam ob vông yuac nivɨha ya. Lêc xomxo vông vinên ti obêc vông môp tibêgee lêm ge od tɨyi xocbê manôn toc dɨ o yê vɨgwe lêm, ên ilage xovô wê Anutu kɨtya i nên nipaên vêl ge lê, lêc gwêbaga lungên môp tige nang.
10 Xam lige, Anutu tyuc xam dɨ vɨnoo xam pyap ên nêb xam tu i nue. Mêgem xam vông yuac xêkɨzêc, ên môp wê Anutu tyuc xam dɨ vɨnoo xam ge i vô nôn lec. Ên xam obêc vông bêge ge od xam ob le xêkɨzêc dɨ susu ti ob pwoo xam pec lêm, 11 dɨ Anutu obêc tax vuayen ên xam dɨ xam la vac Yesu Kɨlisi ben dɨ Anutu obêc hi vɨxa pec ên xam dɨ viac xam dô luta lêc luta. Yesu Kɨlisi ge il Apumtau wê vô il vêl ên il nêd nipaên.
12 Kɨyang wê a nêl vô xam ge, xam ngô dɨ vông i vin pyap, dɨ xam mi le xêkɨzêc vac kɨyang nôn tige. Lêc a nêb a ob nêl kɨyang tige i tii vac nang vô xam, 13 om tɨyi buc vɨhati wê a dô magvɨha gê kɨbun ga ge od a ob nêl kɨyang tige i tii vac vac vô xam ên xam ngô dɨ hôm xôn pɨlihi. A obêc vông bêge ge od nivɨha, 14 ên il lig Apumtau Yesu Kɨlisi nêl kɨtong vô a om a xovô bêga ên a nêbê buc wê a ob xib ge vô kwabo lec. 15 Om a nêb a ob vông yuac xêkɨzêc dɨ nêl kɨyang tige i tii vac vô xam, êdêc wê a xib ge od kɨyang wê a nêl vô xam ge i yêp vac xam pɨyôp dɨ xam xovô i tɨyi buc vɨhati.
Pita yê xêseac wê Kɨlisi vông ge
16 Xe nêl xêkɨzêc wê il lig Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge kɨtong vô xam, dɨ xe nêl vô xam ên xe nêbê Yesu obêc vena i tii vac nang. Lêc xe o ngô pɨvulac vɨdaaên ti lec Yesu mɨ nêl kɨtong vô xam lêm. Nge, xe xê Yesu lec mamnôn, dɨ xe xê xêseac wê i vông ge. Om xe nêl kɨtong vô xam. 17 Mag Anutu vông Yesu lê vô levac dɨ vông xêseac wê i vông ge vô i. Anutu wê xêseac kehe ge vông kɨyang lam vô Yesu bêga ên nêbê, “Xomxo tige a nug wê a xêgyaa vin lec i dɨ a xê i nivɨha ge.” 18 Xe dô hɨxôn Yesu lec kɨtôn ngɨbua om xe ngô vya tige wê lam gê lag kɨsiinê ge.
19 Om xe xovô bêga ên xe nêbê kɨyang wê plopete vɨhati nêl ilage, he nêl vɨxôhɨlôg nôn. Om xam obêc hôm he kɨyang tige xôn pɨlihi ge, od xam ob dô nivɨha. Ên kɨyang wê he nêl ge tɨyi xocbê lam wê linac vac mapɨtoc ge. Om xam tɨmu vô he kɨyang dɨ i loc tyip vô buc wê Kɨlisi obêc vena hɨxôn xêseac ge. Xêseac wê i vông ge ngɨnoo xêseac wê lam vông ge vêl. Vô buc tige il ob xovô plopete kɨyang wê he nêl ilage i yêp seac. 20 Lêc taxlee ge xam xovô bêga bê xomxo ti o tɨyi wê ob nêl plopete kɨyang kehe kɨtong ya xovôên wê ici va vông ge lêm. 21 Ên ilage he plopete ti o nêl kɨyang ya xovôên wê heche va xovô ge lêm. Nge, Myakɨlôhô Ngɨbua vông Anutu kɨyang vô he lêc he nêl.