4
Pol nêl vô Timoti ên nêb i nêl Anutu xolac nôn kɨtong
Yesu Kɨlisi obêc yaxên xomxo vɨhati nên kɨyang, he wê dô mavɨha hɨxôn he wê yib ge, dɨ Yesu Kɨlisi ob vena le seac dɨ tu xomxo vɨhati nên levac wê ob viac he luta ge. Om a le vô Anutu yuu Yesu Kɨlisi manôn dɨ a nêl vô ông bêga bê ông nêl Anutu kɨyang i tɨyi buc vɨhati, dɨ xomxo ob nêb ngô me ngôên obêc ma ge od ông nêl xolac vô he. Ông nêl xolac vô he i tɨyi wê he ob ngô mɨ xovô dɨ vông i vin, dɨ ông nêl he nên nipaên kɨtong vô he ên i kɨtiv he nɨlô dɨ he i pɨlepac he vêl ên môp nipaên wê he vông ge, dɨ ông nêl kɨyang wê ob ngɨdu he xôn ge, dɨ môp wê ông ob lum nêl kɨyang vô xomxo dɨ tɨxuu he ya xolac ge, le i lêc sea môp tige lêm. Ên obêc buc tɨmuên ge od xomxo ob nêb ngô kɨyang nôn lêm. Nge, he ob tɨmu vô môp wê heche va xovô ge, dɨ vɨnoo xomxo wê ob tɨxuu he ya kɨyang vaxvax wê he ngô nêb nivɨha ge. Dɨ he ob vô nɨmi vô kɨyang nôn dɨ vô nɨnya vô kɨyang wê pɨvulac pɨleva ge. Lêc ôcông va, ông pɨyôp i yêp nivɨha i tɨyi buc vɨhati, dɨ ông kɨlê vɨyin, dɨ ông loc nêl Kɨlisi kɨyang vô tɨbii madɨluhu ên he i ngô dɨ vông i vin. Yuac wê Anutu vông vac ông vɨgêm ge, ông vông yuac tigee vɨhati i vô nôn lec.
Ên a ga, tɨbii madɨluhu nêb ob hi a xib, om a hi ob kɨpyax sea dɨ a ob tu xocbê daa vô Anutu. Om buc wê a ob xib dɨ sea kɨbun ga ge vô kwabo lec. Vevac nivɨha wê a vông ya xolac ge, a vông pyap. A tup vac môp vông vinên dɨ la tɨyôô lec myahɨpu. Dɨ a o sea vông vinên wê a vông ge lêm. Nge, a hôm xôn pɨlihi. Om Apumtau viac nôn nivɨha pyap ên nêb a ob kô. Nôn tige bêga nêbê i ob yê a nêb a xomxo nivɨha. Om Apumtau wê yaxên xomxo ya môp bôbac ge obêc vông nôn tige vô a vô buc wê obêc vena lec ge. Lêc ob vông vô aca va tibed lêm. Nge, ob vông vô xomxo vɨhati wê he xêyaa vin lec ên nêb he ob yê i vô buc wê obêc vena lec ge.
Kɨyang vɨwen tɨmuên
Timoti, ông seb lam vô a lutibed, 10 ên Klesens la vɨgwe Galesia, dɨ Taitas la vɨgwe Dalmesia. Dimas vông nɨlô la vô susu kɨbun ga om sea a dô dɨ la vɨgwe Tesalonaika. 11 Luk tibed wê dô hɨxôn a. Om ông loc kô Mak dɨ muu lam vô a, ên Mak tɨyi wê ob ngɨdu a xôn vac yuac ge. 12 Tikikas ge, a vông i la Epesas.
13 Ilage wê a la vɨgwe Tloas ge od a sea a saket levac dô vac Kapas ben. Om buc wê ông obêc lam vô a ge od ông loc kô a saket tige mɨ lam, dɨ kô a kɨpihac hɨxôn, dɨ le i lêc lungên a kɨpihac wê he vông ya bwoc ninɨvi ge lêm. Nge, ông kô kɨpihac vɨhati mɨ lam hɨxôn.
14 Aleksanda wê vông yuac lec ain siên ge vông nipaên levac vô a, om Anutu obêc vông myavɨwen nipaên vô i lec nipaên wê i vông vô a ge. 15 Om ông êno, ông viac ông ên xomxo tige, ên xêyaa vô myavɨnê ên nêb ob le vac kɨyang nivɨha wê il mi nêl ge xôn.
16 Vô buc wê a la le vac kot taxlee ge, xomxo ti o le hɨxôn a dɨ nêl kɨyang wê ob ngɨdu a xôn ge lêm. Nge, he vɨhati sea a dô. Mêlêc a kɨtaa vô Anutu ên a nêbê i kɨtya he nên nipaên wê he vông vô a ge vêl. 17 He vɨhati sea a mɨ la, lêc Apumtau dô hɨxôn a dɨ vông xêkɨzêc wê i vông ge vô a, om a nêl Kɨlisi xolac vɨhati yêp seac dɨ tɨbii madɨluhu wê lam le vac kot ge vɨhati ngô. Om tɨyi xocbê Anutu vô a vêl ên noo laion mya. 18 Apumtau obêc vô a vêl ên nipaên vɨhati wê xomxo nêb ob vông vô a ge, dɨ obêc kô a mɨ la vac ben lag puunê dɨ obêc viac a luta. Om il ob pɨmil i lê i yêp luta lêc luta. Nôn.
19 Ông nêl vô Akwila yuu vɨnê Plisila hɨxôn Onesipolas he vɨnê nue bêga bê a nêl vɨdiiên vô he. 20 Elastas gên dô vac vɨgwe Kolin, dɨ Tlopimas vông yidac ti om a sea i vac vɨgwe Mailitas mɨ i dô. 21 Ông seb lam vô a lutibed, dɨ le i lêc bin buc wê lun yuu ningɨgooên ob val lec ge lêm. Yubyulas yuu Pyudens dɨ Lainas yuu Klodia hɨxôn lime vông vinên vɨhati vac vɨgwe tiga, he nêl vɨdiiên vô ông.
22 Apumtau i ngɨdu ông xôn, dɨ vɨzid nivɨha wê i vông ge i viac xam vɨhati.