TAITAS
Kɨpihac wê Pol kɨvuu vô
Taitas ge
1
A, Pol, a ga Anutu nu yuac ti, dɨ Yesu Kɨlisi nu sinale a. Anutu vông a la vô xomxo wê i vɨnoo he ên nêb he i tu i nue ge ên nêb a la ngɨdu he xôn ên he i vông i vin xêkɨzêc, dɨ he i xovô Anutu kɨyang nôn wê ob dɨdii he mɨ la vac môp wê Anutu vông ge, dɨ he i xovô bê he obêc dô mavɨha luta lêc luta. Ilage wê Anutu gên o tung lag yuu kɨbun lêm ge od hɨlu kɨyang pyap ên nêbê il obêc dô madvɨha luta lêc luta. Dɨ Anutu o tɨyi wê ob kɨtyoo il ge lêm. Om buc wê Anutu nêl ge wê vông xomxo la nêl kɨyang tige yêp seac. Anutu wê vô il vêl ên il nêd nipaên ge nêl ên nêb a êno kô yuac xolac nêlên tige.
Taitas, a kɨvuu kɨpihac tiga vô ông. Ông ge a nug wê u xôn vông i vin ge. Mag Anutu yuu nu tuc Yesu Kɨlisi wê vô il vêl ên il nêd nipaên ge, yuu i vông vɨzid nivɨha hɨxôn kɨyang malehe i ngɨdu ông xôn.
A sea ông vac vɨgwe Klit ên a nêbê ông dô vac Klit dɨ vông yuac wê a vông ge myahɨpu i yêp nivɨha, dɨ ông vɨnoo he wê ob kô yuac gyovɨxa vac vɨgwe toto i tɨyi wê a nêl vô ông ilage. Om ông yaxên he dɨ vɨnoo he wê nipaên ti o yêp vô he lêm, dɨ wê vɨnê tibed, dɨ wê nue vông i vin Yesu om xomxo ti o tɨyi wê ob nêl bê xomxo tige nue mi vông môp nipɨpaa me vô nɨnya kɨtu vô tae mae ge lêm. Ên he gyovɨxa wê ob viac Anutu yuac, om he i tɨmu vô môp nivɨha ên xomxo i o lêc tulec he nên nipaên ti lêm, dɨ he i o lêc kô he lec vô xomxo lêm, dɨ he xêyaa i o lêc vô myavɨnê lutibed lêm, dɨ he i o lêc num mɨ vô mavmav lêm, dɨ he i o lêc hi xomxo vaxvax lêm, dɨ he i o lêc doma vô mone i luu vêl lêm. Nge, he i kô tɨbii mɨ loc viac he vac xumac dɨ vev ngwax vô he, dɨ he xêyaa i vin lec môp nivɨha vɨhati, dɨ he i viac he pɨyôp i yêp nivɨha, dɨ he i dô i tɨyi xocbê xomxo wê viac i nivɨha ge, dɨ he i tɨmu vô môp wê Anutu vông ge vɨhati, dɨ he i viac he nivɨha ên môp vɨhati wê he xovô ên nêb ob vông ge, dɨ he i hôm Anutu kɨyang nôn wê xomxo tɨxuu he ya ge xôn pɨlihi, ên he obêc hôm xôn pɨlihi ge od he tɨyi wê he ob nêl xolac nôn vô tɨbii dɨ hi he wê yax xolac vun ge nên kɨyang i tô.
10 Ên xomxo tɨbeac vac vɨgwe Klit vô nɨnya kɨtu vô Anutu kɨyang, dɨ nêl kɨyang vaxvax wê vông xomxo pɨyôp vô hɨmena hɨmena ge. He wê mi tɨmu vô Yuda vông môp ninɨvi gôlên gee, he tɨbeac mi nêl kɨyang tibêgee. 11 He nêb he ob kô mone yuu susu vô xomxo, om he tɨxuu he ya môp nipaên wê o tɨyi wê il ob vông ge lêm. Om kɨyang wê he nêl ge vông xomxo hɨxôn he tae mae lie vô nipaên. Mêgem ông le vac he xôn ên he i o nêl kɨyang nipaên tibêge lêm. 12 Ilage Klit levac ti nêl lec lie Klit bêga ên nêbê, “He Klit ge xomxo vɨgwe kɨtyooên, dɨ he tɨyi xocbê bwoc vɨmen ge, dɨ he mi ya levac, dɨ mi dô ni maên.” 13 Kɨyang tige vɨxôhɨlôg nôn. Om ông nêl he Klit nên nipaên vô he ya kɨyang xêkɨzêc ên vông vinên wê he vông ge i yêp bôbac, 14 dɨ he i o ngô pɨvulac pɨleva wê xomxo Yuda mi nêl ge lêm, dɨ he i o ngô kɨyang baba wê xomxo wê vô nɨmi vô Anutu kɨyang nôn ob nêl ge lêm.
15 Xomxo wê nɨlô paha ge ob yê susu vɨhati nêb nivɨha. Lêc xomxo wê nɨlô ningeac wê o vông i vin Kɨlisi lêm ge, he ob yê susu ti nivɨha lêm, ên pɨyôp yuu nɨlô vô ningeac tɨyima. 16 He mya mi nêl bêga en nêbê, “A xovô Anutu.” Lêc môp wê he vông ge nêl he kɨtong nêbê he mi yax Anutu vun. He mi vô nɨnya kɨtu vô Anutu kɨyang, dɨ he o tɨyi wê he ob vông yuac nivɨha ti ge lêm. Om Anutu yê he nipaên.