2
Kɨyang lec kɨpwoc
Taitas, ông lêc tɨxuu xomxo ya môp nivɨha i tɨyi xocbê Anutu kɨyang nôn nêl ge. Om ông nêl vô he kɨpwoc bêga bê he i o lêc num mɨ vô mavmav lêm. Nge, he i tɨmu vô môp nivɨha tɨyi wê ob vông xomxo yê he nivɨha ge, dɨ he i viac he pɨyôp i yêp nivɨha, dɨ he i vông i vin xêkɨzêc ta, dɨ he xêyaa i vin lec xomxo, dɨ he i le xêkɨzêc vac vɨyin vɨhati wê ob val vô he ge.
Kɨyang lec vêxta yuu vêxwo
Ông nêl vô he vêxta bêga bê he i tɨmu vô môp i tɨyi xocbê xomxo vông vinên vông ge, dɨ he i o lêc nêl kɨyang nipaên lec xomxo lêm, dɨ he i o num mia xêkɨzêc dɨ mia i viac he lêm. Nge, he i tɨxuu he vêxwo ya môp nivɨha, ên he vêxwo gee i xovô mɨ tɨmu vô môp nivɨha bêga bê he xêyaa i vin lec lɨyae nue, dɨ he i viac he pɨyôp i yêp nivɨha, dɨ he i o loc vô vux bangwe dɨ vông môp nipaên lêm, dɨ he i viac he xumac i nivɨha, dɨ he i ngɨdu xomxo xôn, dɨ he i loc vac lɨyae kɨyang kwa ngɨbi. He i tɨmu vô môp tibêgee vɨhati ên xomxo ti i o nêl nipaên lec Anutu xolac lêm.
Kɨyang lec ngɨvihi
Ông nêl vô he ngɨvihi bêga bê he i viac he pɨyôp i yêp nivɨha. Taitas, ôcông va ge ông tɨmu vô môp nivɨha ên he ngɨvihi he i yê dɨ tɨmu vô ông vɨxam. Dɨ wê ông obêc tɨxuu he ya kɨyang ge, od le i lêc nêl kɨyang kɨtyooên hɨxôn lêm. Nge, ông vông pɨyôp i loc vô môp nivɨha dɨ vông ông yuac tige. Ông nêl kɨyang nôn wê xovôên nivɨha ge ên xomxo ti i o lêc tulec nipaên ti i yêp vac lêm. Om xomxo obêc nêb vông vevac vô ông ya kɨyang ge od he ni ob yoc ên he, ên he o tɨyi wê ob nêl kɨyang nipaên lec il ge lêm.
Kɨyang lec xomxo wê tu xomxo levac nue yuac
Ông nêl vô he wê tu xomxo levac nue yuac ge bêga bê he i loc vac xomxo levac wê viac he ge kwa ngɨbi, dɨ vông he yuac vɨhati i nivɨha i tɨyi wê xomxo levac ob yê nivɨha ge. Dɨ he i o luu kɨyang vô xomxo levac ya kɨyang nipaên lêm. 10 He i o lêc vun xomxo levac susu lêm. Nge, he i vông he yuac vɨhati i yêp nivɨha ên xomxo levac i yê bê he o vông yuac ti vô nipaên lêm. Ên nue yuac obêc vông bêge ge od xomxo ob yê xolac wê il mi nêl vô he ge nêb nivɨha. Xolac tiga, Anutu wê vô il vêl ên il nêd nipaên ge kɨyang nôn.
11 Ên môp wê Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il ge lam yêp seac pyap. Môp tige tɨyi wê ob vô xomxo vɨhati vêl ên he nên nipaên, 12 dɨ ob tɨxuu il ya môp nivɨha bêga nêbê il ob sea môp wê il vô nɨmid vô Anutu ge, dɨ sea môp nipaên kɨbun ga, dɨ kol il ên môp nipaên, dɨ vông môp wê bôbac ge, dɨ tɨmu vô môp wê Anutu vông ge vɨhati i tɨyi buc vɨhati wê il dô kɨbun ga ge. 13 Il ob bin nôn nivɨha ti wê ob vông il xêdyaa vô nivɨha ge. Nôn tige bêga nêbê il Mag Anutu wê levac ge hɨxôn Yesu Kɨlisi wê vô il vêl ên il nêd nipaên ge obêc vena hɨxôn xêseac wê i vông ge dɨ lam le seac vô il. 14 Kɨlisi lam yib ên il ên nêb ob vô il vêl ên nipaên vɨhati yang dɨ vông il vô paha lec, ên nêb il tu i nue wê xo vɨnux ên nêb il vông yuac nivɨha ge.
15 Om ông nêl kɨyang tige vô xomxo vɨhati, dɨ tɨpi vô he pɨyôp ên he i tɨmu vô kɨyang tige, dɨ nêl he nên nipaên kɨtong vô he. Le i lêc vông xomxo ti i yê ông i tɨyi xocbê xomxo vɨdaaên ge lêm.