3
Môp nivɨha wê il ob tɨmu vô ge
Taitas, ông nêl vô tɨbii Klit bêga bê he i loc vac gavman hɨxôn xomxo levac vɨhati kwa ngɨbi, dɨ ngô he vya, dɨ he i viac he i tɨyi wê he ob vông yuac nivɨha vɨhati ge, dɨ he i o nêl kɨyang nipaên lec xomxo ti lêm, dɨ he i o ngaênma lêm. Nge, he i lum nêl kɨyang vô xomxo, dɨ he i vông nivɨha vô he vɨhati.
Ên ilage il pɨyôp maên êno, dɨ il vô nɨnyad kɨtu vô kɨyang, dɨ Seten dɨdii il mɨ la vac môp nipaên, dɨ il nɨlôd kɨdu il ên môp vɨyang vɨyang wê il xovô ên il nêb il ob vông ge, hɨxôn môp wê il nidnɨvi yê nivɨha ge, om môp nipaên tibêgee viac il ilage, dɨ il nɨlôd xo nipaên lec xomxo, dɨ il do mad vô susu wê xomxo vông ge. Xomxo yê il nipaên, dɨ il xê he nipaên. Il mi vông môp tibêgee ilage. Mêlêc Anutu wê vô il vêl ên il nêd nipaên ge xêyaa vin lec il dɨ vông nivɨha vô il. Om buc wê xêyaa vin lecên yuu nivɨha wê i vông ge lam yêp seac vô il madnôn, ge wê i vô il vêl ên il nêd nipaên. Lêc Anutu o vô il vêl ên il nêd nipaên ên yuac nivɨha ti wê il vông ge lêm. Nge, Anutu vaci xo vɨgwe pɨsiv ên il, om lipac il vô paha lec dɨ il tu i nue paha, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua vông il dô madvɨha. Yesu vô il vêl ên il nêd nipaên, om Anutu kɨpyax Myakɨlôhô Ngɨbua lam vô il luu vêl lec yuac wê Yesu Kɨlisi vông ge ên nêb môp wê i xo vɨgwe pɨsiv ên il ge i vông il tu xomxo wê Anutu ob yê nivɨha ge dɨ vông il tu i nue dɨ il dô bin buc wê il ob dô madvɨha luta lêc luta ge.
Kɨyang tige vɨxôhɨlôg nôn. Om a nêl vô ông bêga bê ông nêl kɨyang tige xêkɨzêc vô xomxo, ên he wê vông i vin Anutu ge he i vông nɨlô i loc vô yuac nivɨha vɨhati dɨ le xêkɨzêc vac yuac tigee. Yuac tigee nivɨha dɨ ob ngɨdu xomxo xôn.
Ông lêc le teva ên kɨyang vaxvax wê xomxo kunacma lec ge, dɨ kɨyang wê he nêl lec bue tɨvae lê ge, dɨ kɨyang hɨgacên, dɨ kɨyang wê he ngaênma lec Moses xolac ge. Ông le teva ên kɨyang tibêgee, ên ob ngɨdu il xôn lêm dɨ ob vô nôn nivɨha vô il lêm.
10 Xomxo ti obêc lam nêl kɨyang ti wê ob vông xomxo vông vinên hɨbu sea mɨ la le kɨdu kɨdu ge od ông nêl i nên nipaên vô i manôn lu ti me lu yuu. Lêc ngôên obêc ma ge od ông vô nɨmim vô i, 11 ên ông xovô ên ông nêbê xomxo tibêge sea môp nivɨha dɨ la vô môp nipaên, om nipaên wê ici va vông ge vông i vô nipaên dɨ kɨtya i vêl.
Kɨyang vɨwen tɨmuên
12 A nêb a obêc vông Atemas me Tikikas i loc vô ông vô buc tɨmuên. Om buc wê yuu ngwe obêc val vô ông ge od ông sea vɨgwe Klit dɨ seb lam vô a lutibed vac vɨgwe Nikopolis, ên a nêl pyap ên a nêb a ob dô vac Nikopolis tɨyi dentuc wê lun yuu ningɨgooên ge. 13 Xomxo ti lê nêbê Sinas ge wê i xovô môp wê gavman vông ge vɨhati. Ông vông Sinas yuu Apolos i loc lutibed, dɨ ông ngɨdu yuu xôn êdêc susu ti i o lêc ma ên yuu vac môp lêm.
14 A nêl vô il lige vông vinên vɨhati bêga bê he i le xêkɨzêc vac yuac vɨhati wê nivɨha ge ên i ngɨdu he xôn i tɨyi buc vɨhati dɨ i ngɨdu xomxo wê susu maên ge xôn êno. Om he i vông yuac nivɨha wê ob vô nôn nivɨha ge, dɨ he i o dô vɨdaaên lêm.
15 Xomxo vɨhati wê dô hɨxôn a ge nêl vɨdiiên vô ông. Ông nêl vɨdiiên vô il lige vông vinên wê xêyaa vin lec il ge.
Vɨzid nivɨha wê Anutu vông ge i viac xam vɨhati.