PAILIMON
Kɨpihac wê Pol kɨvuu vô
Pailimon ge
1
A, Pol, hɨxôn il lig Timoti, xii kɨvuu kɨpihac ga vô ông Pailimon. Pailimon, ông ge xii lig yuac wê xii xêmyaa vin lec ông ge. Tɨbii vông a lam dô vac kalabuhu ên wê a mi nêl Yesu Kɨlisi xolac ge, om a kɨvuu kɨyang ga i loc vô ông, dɨ i loc vô il lig vêx Apia hɨxôn, dɨ i loc vô Akipas wê xe xôn mi vông yuac xolac xêkɨzêc ge, dɨ i loc vô xomxo vông vinên vɨhati wê xam mi kɨtucma vac ông bom ge. Vɨzid nivɨha yuu kɨyang malehe wê il mag Anutu yuu Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge i hɨvun xam xôn.
Pailimon vông i vin Yesu dɨ xêyaa vin lec lie vông vinên
Pailimon, tɨyi lec buc vɨhati wê a mi kɨtaa vô Anutu ge od a mi xovô ông vac kɨtaaên dɨ a pɨmil Anutu ên ông, ên a ngô wê ông vông i vin Apumtau Yesu dɨ ông xêmyaa vin lec xomxo vông vinên vɨhati ge. Il xôn vông i vin mɨ dô tibed vac xolac nɨlô, om a kɨtaa vô Anutu lec ông ên a nêb ông dô nivɨha vac vông vinên, ên vyac xovô vɨzid nivɨha vɨhati wê il kô vô Kɨlisi ge. A lig Pailimon, ông xêmyaa mi vin lec lime vông vinên vɨhati dɨ ông mi ngɨdu he xôn dɨ vông he nɨlô vô nivɨha, om môp wê ông vông ge vông a xêgyaa vô nivɨha dɨ vông a nɨlôg vô vɨyin maên.
Kɨyang lec Onisimas
Ông môp tibêge, mêgem a nêb a ob nêl kɨyang ti vô ông. Ên môp nivɨha ti yêp wê a nêb ông vông ge, dɨ a tɨyi wê a ob nêl xêkɨzêc lec Yesu lê bê ông vông môp tige lê, lêc a nêb a ob kɨdu ông lêm. Ên u xêdyaa vin lecma, om a nêb a ob lum nêl kɨyang vô ông. A, Pol, a vô kɨpwoc dɨ gwêbaga a lam dô vac xumac kalabuhu ên wê a mi nêl Yesu Kɨlisi xolac ge, 10 om a nêb a ob nêl vô ông lec a nug Onisimas. Ên a lam dô vac kalabuhu lê, lêc Onisimas ngô Yesu xolac wê a mi nêl ge dɨ vông i vin, om tu a nug vông vinên ti. 11 Vɨxôhɨlôg, ilage Onisimas tu ông num yuac pɨleva, lêc o vông yuac nivɨha wê ob ngɨdu ông xôn ge lêm. Lêc gwêbaga tɨyi wê ob vông yuac nivɨha wê ob ngɨdu u xôn ge.
12 A xêgyaa vin lec Onisimas luu vêl, lêc gwêbaga a vông i lôc ên a nêb i lôc vô ông. 13 Tɨbii vông a lam dô vac kalabuhu ên wê a mi nêl Yesu xolac ge, om a nêb Onisimas i tu ông mamnôn dɨ dô hɨxôn a ên viac a vac kalabuhu. 14 A xo bêga lê, lêc a nêb ông obêc lee yuu lec lêm ge od a ob hôm Onisimas xôn lêm. Ên a nêb a ob kɨdu ông bê ông vông môp tige lêm. Nge, a nêb ôcông va xovô nivɨha wê ông ob vông vô a ge, lêc vông.
15 Ilage Onisimas pec ên ông dɨ lam dô teva ên ông nipwo tya, lêc kehe bêga bê obêc lôc mɨ loc vô ông dɨ muu dô luta. 16 Lêc gwêbaga Onisimas obêc mɨlôc dô xocbê ông num yuac ilage lêm. Nge, obêc dô tɨyi xocbê u lig vông vinên ti wê u xêdyaa vin lec i ge. Ên a ga, a xê i tɨyi xocbê a lig wê a xêgyaa vin lec i ge, lêc ông ge, ông xêmyaa obêc vin lec i luu vêl, ên Onisimas ge ông num yuac wê ob vông yuac vô ông ge, dɨ i ge ông lim vông vinên êno.
17 Mêgem ông obêc xovô bê a ga ông lim wê u xôn mi vông yuac xolac ge od ông lêc viac Onisimas nivɨha i tɨyi xocbê ông viac a nivɨha ge. 18 Lêc Onisimas obêc vông ông susu ti vô nipaên ilage, me myavɨwen ti obêc yêp vô i ge od aca va obêc vông vac. 19 Mêgem a Pol, aca va kɨvuu kɨyang ga ya vɨgêg bêga bê a obêc hi myavɨwen wê Onisimas vông ge. Vɨxôhɨlôg, myavɨwen wê a nêl xolac vô ông ilage yêp vô ông lê, lêc a ob nêl kɨyang lec tige lêm. 20 A lig Pailimon, u xôn vông i vin Kɨlisi, om a nêl lec Apumtau lê bê ông vông nivɨha vô a dɨ vông a nɨlôg i vô vɨyin maên.
21 Kɨyang wê a kɨvuu vac kɨpihac ga, a xovô ên a nêbê ông obêc ngô dɨ vông i vô nôn lec, dɨ a xovô hɨxôn bê ông obêc vông môp nivɨha ya hɨxôn i luu kɨyang wê a nêl ga vêl. 22 Dɨ kɨyang ngwe, a nêb ông viac xumac nɨlô wê a ob dô vac ge ti, ên a vông i vin ên a nêb Anutu ob ngô kɨtaaên wê xam mi kɨtaa lec a ge dɨ ob vông a lôc mɨ loc vô xam.
23 Epaplas wê xii xôn dô vac kalabuhu ga lec wê xii mi nêl Yesu Kɨlisi xolac ge, i mi xo ông om nêl vɨdiiên vô ông. 24 Mêd Mak yuu Alistakas dɨ Dimas yuu Luk, he ma ti wê xe xôn vông yuac xolac ge, he êno nêb ob nêl vɨdiiên vô ông. 25 Xêyaa vin lecên yuu vɨzid nivɨha wê Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge i viac xam.