HIBLU
Kɨpihac wê la vô tɨbii Hiblu ge
1
Anutu nu tuc kô i kɨyang mɨ lam nêl vô il
Ilage Anutu nêl i kɨyang vô plopete tɨyi buc tɨbeac ên nêb he i loc nêl vô il buge ên he i ngô. Om wê Anutu nêl i kɨyang vô plopete ilage, od o tɨmu vô môp tibed lêm. Nge, tɨmu vô môp toto dɨ nêl i kɨyang vô he. Lêc buc tɨmuên vɨwen gwêbaga Anutu vông môp paha bêga nêbê vông nu tuc lam ên nêb i lam nêl Anutu kɨyang i yêp seac vô il. Ilage Anutu nêl om nu tuc tung lag yuu kɨbun, dɨ Anutu vɨnoo i pyap ên nêb ob nêl nu tuc lê lec susu lag yuu kɨbun vɨhati. Xêseac wê Yesu vông ge tɨyi xocbê xêseac wê Anutu vông ge, dɨ Yesu hɨxôn Anutu, yuu xôn tɨyima. Dɨ kɨyang wê Yesu vông ge xêkɨzêc om ngɨdu susu lag yuu kɨbun vɨhati yang ge xôn dɨ vông he dô xêkɨzêc. Yesu lam yib ên nêb ob vô xomxo vêl ên he nên nipaên. Pyap dêc lax mɨ la dô vô Anutu vɨgê hɨyôv gê kɨsii ganê.
Anutu nu tuc ngɨnoo angela vêl
Anutu vông lê levac vô nu tuc om nu tuc ngɨnoo angela vɨhati vêl, ên lê levac wê Anutu nu tuc vông ge luu angela lê vêl. Ilage Anutu nêl vô nu tuc ên nêbê,
“Ông ge a nug, dɨ gwêbaga a vông ông lêm vô levac.”
Anutu nêl bêge. Nang dɨ nêl vô nu tuc tii vac nang ên nêbê,
“A tu ông mam, dɨ ông tu a nug.”
Anutu nêl bêge, lêc o nêl bêge vô angela ti lêm. Nge, nêl vô nu tuc tibed. Om vô buc wê Anutu nêb obêc vông nu tuc lam kɨbun ga ge od Anutu nêl ên nêbê,
“Angela wê a vông ge, he vɨhati i yev vɨxa kɨtu vô a nug tuc.”
Nang dêc nêl kɨyang lec angela tii vac nang bêga ên nêbê,
“Angela wê a vông ge tu a nuge yuac, om a obêc nêl ge od he obêc tɨyi xocbê lea, me he obêc tɨyi xocbê ngwax mahelac dɨ ob la vông yuac tɨyi xocbê a nêl ge.”
Anutu nêl vô angela ên nêbê he tu i nue yuac, lêc nêl vô nu tuc bêga ên nêbê,
“O Anutu, ông tu xomxo nên levac wê ông obêc dô luta lêc luta, dɨ ông viac nume vɨhati ya kɨyang yuu môp bôbac. Ông xêmyaa mi vin lec môp nivɨha vɨhati, dom kɨyang yuu môp nipaên ge vông ông xêmyaa vô myavɨnê. Mêgem a wê ông Anutu a ge, a vɨnoo ông dɨ vông ông xêmyaa vô nivɨha luu wê a vông vô lime ge vêl.”
10 Nang dêc Anutu nêl vô nu tuc tii vac nang ên nêbê,
“Apumtau, vô buc taxlee ge ôcông va tu kɨbun kehe, dɨ ôcông va vɨgêm tung lag hɨxôn. 11 Obêc buc ti ge od susu lag yuu kɨbun vɨhati yang xôa obêc ma, dom ông obêc dô luta. Susu lag yuu kɨbun vɨhati obêc vô tɨkwê tɨyi xocbê nivɨmihi tɨkwê ge, 12 om ông obêc vɨlun he i tɨyi xocbê xomxo vɨlun nivɨmihi tɨkwê ên nêb ob nêx i la vêl ge, dɨ ông obêc pɨlepac he vô paha lec. Dom ôcông va ge, ông obêc pɨlepac lêm. Nge, ông obêc dô tɨyi xocbê ông dô gwêbaga dɨ ông obêc dô luta lêc luta.”
13 Nang dêc Anutu nêl ên nêbê,
“Ông lam dô vô a vɨgêg hɨyôv, dɨ i loc tyip vô buc wê a obêc vông xomxo wê vông vevac vô ông ge he i lam dô vac ông kwa ngɨbi.”
Anutu nêl bêge, lêc o nêl vô angela ti lêm. Nge, nêl vô nu tuc tibed, 14 ên angela ge Anutu nue yuac wê tɨyi xocbê myakɨlôhô ge. Om Anutu vông yuac vô he ên nêb he i loc ngɨdu xomxo wê Anutu ob vô he vêl ên he nên nipaên ge xôn.