2
Il ob vô nɨnyad vô Yesu kɨyang
Yesu ngɨnoo angela vêl, om a ob nêl vô xam bê kɨyang wê il ngô pyap ge il ob hôm xôn pɨlihi dɨ seaên kɨyang tige i ma. Ilage Anutu nêl i xolac vô angela dɨ vông he lam nêl kɨtong vô xomxo kɨbun ga. Kɨyang wê he lam nêl ge vɨxôhɨlôg nôn. Ilage xomxo wê ngôên angela kɨyang ma dɨ vô nɨmi vô ge, he vɨhati kô myavɨwen tɨyi wê he vông ge. Lêc Yesu lê ngɨnoo angela vêl dɨ Yesu vông vɨzid levac vô il ên wê vô il vêl ên il nêd nipaên ge. Om il obêc vô nɨmid vô vɨzid levac tige ge od il ob pec ên myavɨwen nipaên wê Anutu ob vông vô il ge tibêna? Apumtau Yesu nêl taxlee ên nêbê obêc kɨtya il nêd nipaên vêl, dɨ xomxo wê ngô Yesu vya ge nêl kɨtong vô il hɨxôn ên nêbê, “Kɨyang tige vɨxôhɨlôg nôn.” Mêdêc Anutu nêb ob ngɨdu kɨyang tige xôn, om vông do levac vɨyang vɨyang hɨxôn xêkɨzêc manôn toto, dɨ vông xovôên toto wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge vô xomxo toto tɨyi xocbê ici va xovô ên nêb ob vông vô he ge.
Yesu tu il badzub wê vô il vêl ên il nêd nipaên ge
A ob nêl kɨyang lec môp wê Anutu obêc vông gê kɨbun ga vô buc tɨmuên ge. Anutu o nêl vô angela ên nêbê he ob tu levac dɨ viac kɨbun vô buc tige lêm. Nge, kɨyang yêp vac xolac bêga ên nêbê,
“O Anutu, xomxo ga xomxo kɨbun, lêc bêna lêc ông xo he? Dɨ he ge xomxo kɨbun nu, lêc bêna lêc ông viac he?
Vô buc myabo tya ông vông xomxo kɨbun ga la dô vac angela kwa ngɨbi. Nang dêc ông vông he lê vô levac dɨ hôm he lê lec,
dɨ ông vông susu vɨhati la vac he kwa ngɨbi.”
Xolac nêl bêge, om il ob xovô bê Anutu tung susu vɨhati dô vac xomxo kwa ngɨbi, om susu ti o dô vaxvax lêm. Lêc gwêbaga il o xê wê susu vɨhati dô vac xomxo kwa ngɨbi ge lêm. Nge, il xovô Yesu môci. Ilage Anutu lee yuu ên nêbê Yesu i loc dô vac angela kwa ngɨbi i tɨyi buc myabo wê i lam dô kɨbun ga ge. Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il om vông Yesu lam yib ên il vɨhati nêd nipaên. Yesu kɨlê myavɨnê levac dɨ yib, mêgem Anutu yong Yesu dɨ vông lê levac vô i.
10 Anutu tung susu lag yuu kɨbun vɨhati ên nêb he i vông i lê i vô levac. Dɨ Anutu nêb ob vông xomxo tɨbeac i tu i nue mɨ tung he la dô vac xêseac wê i vông ge. Mêgem vông Yesu lam kɨlê myavɨnê levac ên nêb myavɨnê wê i kɨlê ge i vông i tu il nêd mugên wê ob vô il vêl ên il nêd nipaên ge. Om Anutu pɨyôp wê vông Yesu lam kɨlê myavɨnê ge, ge môp nivɨha. 11 Il ge Anutu nue il, ên wê Yesu kɨtya il nêd nipaên vêl dɨ vông il tu xomxo ngɨbua ge. Mêgem il xôn Yesu, il Mag tibed. Om Yesu nêl il ên nêbê i lie il, dɨ i ni o yoc ên wê nêl bêge lêm. 12 Om Yesu nêl vô Anutu bêga ên nêbê,
“A obêc nêl ông lêm i yêp seac vô lige, dɨ a obêc vông lɨlo wê ob pɨmil ông lêm vô levac ge vac lige vông vinên mahɨgun.”
13 Nang dêc Yesu nêl tii vac nang ên nêbê,
“A vông i vin bêga ên a nêbê Mag Anutu ob ngɨdu a xôn.”
Yesu nêl bêge, nang dêc nêl i tii vac nang ên nêbê,
“Wê lê. A dô ga, dɨ Anutu nue wê vông vô a ge dô hɨxôn a.”
Yesu lam tu xomxo kɨbun xocbê il ga
14 Il wê Anutu nue ge, il xomxo kɨbun wê il nidnɨvi kɨbun. Om Yesu êno lam kô ninɨvi kɨbun ga tɨyi il nidnɨvi, dɨ yib ên nêb yibên wê i vông ge i kɨtya Seten hɨxôn xêkɨzêc wê i vông ge i loc vêl, ên xêkɨzêc wê Seten vông ge dɨdii xomxo vac yibên. 15 Buc vɨhati wê xomxo dô mavɨha lec kɨbun ga ge, he vɨhati xona ên buc wê he ob yib lec ge, om xonaên tige hôm he xôn. Mêgem Yesu lam yib ên nêb ob pɨwelac he vêl ên xonaên ên yibên. 16 Il ob xovô bê Yesu o lam yib ên nêb ob ngɨdu angela xôn lêm. Nge, lam yib ên nêb ob ngɨdu Eblaham bue il xôn. 17 Anutu vông Yesu lam tu xomxo kɨbun ga xocbê il ge, dɨ Yesu kô vɨyin yuu nipaên vɨhati tɨyi xocbê il kô ge. Yesu vông bêge om tu il xomxo levac wê mi vông daa vô Anutu ên nêb i kɨtya xomxo nên nipaên vêl, tɨyi xocbê xomxo Islel daa siên nên levac wê Hetplis* Lê Hetplis ge nêl lec xomxo Islel ti wê tu xomxo daa siên nên levac ge. Yuac wê xomxo tige vông ge bêga nêbê la vac Anutu xumac ngɨbua nɨlô ngwe wê ngɨbua nôn ge mɨ la si daa vô Anutu ên nêb i kɨtya he Islele vɨhati nên nipaên vêl. Lêc o vông vô buc tɨbeac lêm. Nge, vông lu tibed vac klismas ti. Vac kɨpihac wê Matyu, Mak, Luk dɨ Jon kɨvuu lec Yesu Kɨlisi ge od xe kɨvuu xomxo tige lê bêga nêbê xomxo daa siên nên levac, me xomxo wê mi si daa ge nên levac. Lêc vac kɨpihac Hiblu ga kɨyang tige yêp tɨbeac om xe kɨvuu myabo bê Hetplis. ge vông ilage. Om Yesu tu il nêd Hetplis wê xo vɨgwe pɨsiv ên il dɨ vông yuac wê Anutu vông vô i ge vô nôn lec, dɨ vông ici va tu daa vô Anutu ên nêb i kɨtya il nêd nipaên vêl dɨ kɨtya ni nyagên wê Anutu xo lec il ge vêl êno. 18 Buc wê Yesu lam dô kɨbun ga ge od vɨyin yuu myavɨnê toto tulec i dɨ yaxên i, om gwêbaga vɨyin yuu myavɨnê obêc tulec il ge od Yesu tɨyi wê ob ngɨdu il xôn ge.

*2:17: Lê Hetplis ge nêl lec xomxo Islel ti wê tu xomxo daa siên nên levac ge. Yuac wê xomxo tige vông ge bêga nêbê la vac Anutu xumac ngɨbua nɨlô ngwe wê ngɨbua nôn ge mɨ la si daa vô Anutu ên nêb i kɨtya he Islele vɨhati nên nipaên vêl. Lêc o vông vô buc tɨbeac lêm. Nge, vông lu tibed vac klismas ti. Vac kɨpihac wê Matyu, Mak, Luk dɨ Jon kɨvuu lec Yesu Kɨlisi ge od xe kɨvuu xomxo tige lê bêga nêbê xomxo daa siên nên levac, me xomxo wê mi si daa ge nên levac. Lêc vac kɨpihac Hiblu ga kɨyang tige yêp tɨbeac om xe kɨvuu myabo bê Hetplis.