SINALE
Yuac wê he sinale vông ge
1
Yesu nêl ên nêb ob vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam
Tiopilas, kɨpihac wê a Luk, a kɨvuu tax ge, a kɨvuu lec kɨyang yuu do vɨhati wê Yesu vông taxlee ge dɨ i val vô buc wê Yesu lec mɨ lax lag puunê ge. Buc tige Myakɨlôhô Ngɨbua ngɨdu Yesu xôn dɨ i vông yuac vô nue ngɨvihi wê vɨnoo he taxlee ge. Pyap dêc Anutu kô i dɨ i lax lag puunê. Dɨ buc wê Yesu kô myavɨnê mɨ yib ge, od hɨlung i vô nue ngɨvihi ên nêb he i xovô bê kɨdi lec vac yibên. Dô hɨxôn he tɨyi buc kehe yuu (40) dɨ nêl Anutu ben kehe kɨtong vô he. Yesu dô hɨxôn he dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xam o lêc sea Jelusalem lêm, dɨ xam dô bin kɨyang wê a nêl vô xam ilage ên a nêb Mag Anutu obêc vông i lam vô xam. Ilage Jon lipac xomxo ya mia, lêc gwêbaga buc vô kwabo lec wê Anutu ob lipac xam ya Myakɨlôhô Ngɨbua.” Buc wê Yesu he nue ngɨvihi kɨtucma mɨ dô ge od he kɨnêg Yesu ên nêbê, “Apumtau, gwêbaga ông ob vông xecxe Islel tu levac dɨ viac xecxe va xocbê ilage, me?” Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Buc tige o yêp vô xam bê xam ob xovô lêm. Buc tige Mag vaci xovô. Lêc Myakɨlôhô Ngɨbua obêc lam dô vac xam nɨlôm dɨ vông xêkɨzêc vô xam, dɨ xam ob nêl a kɨtong gê Jelusalem tax dɨ i loc vac vɨgwe Judia vɨhati dɨ i loc vɨgwe Samelia dɨ i loc tɨyi vɨgwe vɨhati.”
Yesu lec mɨ lax lag puunê
(Mak 16:19-20; Luk 24:50-53)
Yesu nêl kɨyang tige pyap lêc nue ngɨvihi yê wê Yesu lec mɨ la kɨsii dɨ la vac vɨyobtoc nɨlô dɨ he o yê i tii vac lêm. 10 Nue ngɨvihi manôn vii lec Yesu wê lec mɨ la kɨsii ge dɨ yê xôn, dɨ lutibed xomxo yuu val le hɨxôn he. Yuu vɨnyum ngakwi kwem, 11 dɨ yuu nêl vô he ên nêbê, “Xam xomxo Galili, xam wê mamnôn la kɨsii ên va? Yesu ti wê Anutu vông i lax mɨ la lag puunê ge obêc vena tɨyi xocbê xam wê i dɨ i lec mɨ lax kɨsii ganê ge.”
He vɨnoo xomxo ti le vac Judas nipɨlêhê
12 Yesu nue ngɨvihi sea kɨtôn Oliv dɨ lax mɨ la Jelusalem wê yêp kwabo vô kɨtôn Oliv tɨyi xocbê 1 kilomita ge. 13 He la Jelusalem dɨ mɨla vô xumac ti wê buhu yuu ge, lêc he la dô vac ngwe kɨsii wê he mi dô vac ge. Xomxo tigee lê bêga nêbê Pita yuu Jon dɨ Jems yuu Andlu dɨ Pilip yuu Tomas dɨ Batolomyu yuu Matyu dɨ Alpias nu Jems dɨ Saimon Selot dɨ Jems nu Judas. 14 Yesu nue ngɨvihi tigee hɨxôn vêx ya dɨ Malia wê Yesu ta ge dɨ Yesu lie vux, he vɨhati mi kɨtucma dɨ kɨtaa vô Anutu.
15 Dɨ buc ti xomxo wê vông i vin Yesu ge tɨyi xocbê 120, he kɨtucma mɨ dô, lêc Pita kɨdi mɨ le vac he mahɨgun, 16 dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xam lige, ilage Myakɨlôhô Ngɨbua vông Devit kɨvuu kɨyang lec Judas wê dɨdii xomxo mɨ la vô Yesu dɨ he hôm i xôn ge. Om kɨyang tige vô nôn lec. 17 Judas ge wê mi dô hɨxôn xe dɨ xe xôn kô Yesu yuac tɨyima.” Pita nêl bêge vô he.
18 Judas ge kô mone lec nipaên wê nêl Yesu kɨtong ge, dɨ la kɨsuu kɨbun lec pyap, dêc mwoc dɨ hi xêyaa toc mɨ i kɨpyax sea. 19 Mêd xomxo Jelusalem vɨhati ngô wê Judas yib ge om nêl vɨgwe tige lê vac he vya nêbê Akeldama. Kehe bêga nêbê kɨbun wê hi kɨpyax lec ge.
20 Pita nêl vô he nang ên nêbê, “Kɨyang ti yêp vac kɨpihac Sam bêga ên nêbê,
‘I nên xumac ob dô pɨleva dɨ xomxo ti ob dô vac lêm.’
Dɨ kɨyang ngwe yêp vac Sam bêga ên nêbê, ‘Xomxo ngwe ob vông yuac wê i lê lec ge.’
21-22 Xolac nêl bêge, om il ob vɨnoo xomxo ti ên i le vac Judas nipɨlêhê, ên xe xôn la nêl kɨyang kɨtong vô xomxo bê Apumtau Yesu kɨdi lec vac yibên. Il ob vɨnoo xomxo ti vac he wê mi dô hɨxôn il tɨyi buc vɨhati wê Apumtau Yesu dô hɨxôn il ge, vô buc wê Jon lipac xomxo dɨ i lam tyip lec buc wê Anutu kô Yesu mɨ i lec mɨ lax lag puunê ge.”
23 Pita nêl bêge om he yê xomxo yuu, Josep (lê ngwe nêbê Basabas dɨ lê ngwe nêbê Jastas) yuu Mataias. 24 Dɨ he kɨtaa vô Apumtau bêga nêbê, “Apumtau, ông xovô xomxo vɨhati nɨlô om ông nêl vô xe bê ông vɨnoo xomxo yuu ga ngwe na 25 wê ob le vac Judas nipɨlêhê dɨ vông yuac sinale hɨxôn xe ge, ên Judas sea yuac tige dɨ yib mɨ la vac ici va ben.” 26 Om he kɨvuu yuu lê lec ngɨdax yuu dɨ hɨlog lêc Mataias vôngo lam tô tax om he vông i la dô hɨxôn nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la ti (11).