21
Yesu hɨlung i vô nue ngɨvihi vɨgê vɨlu dɨ sec yuu
Yesu dô dɨ buc mahɨgun ti lêc hɨlung i vô nue ngɨvihi tii vac gê mia luaên Taibilias, om kɨyang yêp bêga nêbê Saimon Pita dêc Tomas wê ta kô yuu li ngwe ked ge, dɨ Nataniel wê ben Kena vac vɨgwe levac Galili ge, dɨ Sebedi nu yuu, dɨ nue ngɨvihi yuu hɨxôn, he xôn dô. Mêd Saimon Pita nêl vô he ên nêbê, “A ob la hi pis.” Lêc he nêl vô i ên nêbê, “Il xôn ob la.” Om he la lec dipac dɨ la tung leac vac mia vô bucên dia tige, lêc he o hi pis ti lêm.
Mêd vɨgwe vɨdiiên Yesu le vô mia nɨnya lêc nue ngɨvihi o xovô bê ge Yesu lêm. Mêd Yesu kɨnêg vô he ên nêbê, “Xam nuge, xam kô pis ya?” Lêc he nêl vô i ên nêbê, “Ma vêl, xe o kô pis ti lêm.” Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam nêx leac i loc vac mia vô dipac vɨlu wê vɨgêm hɨyôv ge od xam ob tulec pis.” Om he nêx leac la vac mia dɨ pis tɨbeac hɨwocên vac leac, om o tɨyi wê he ob pul leac i lôm ge lêm.
Mêd nu ngɨvihi ti wê Yesu xêyaa vin lec i ge nêl vô Pita ên nêbê, “GeApumtau.” Pita kwax siot vêl dɨ vông yuac mɨ dô, lêc ngô vya wê nêbê ge Apumtau, om vɨnyum ngakwi lec dɨ sox la vac mia dɨ la vô Yesu. Dɨ nue ngɨvihi gên dô lec dipac om dipac dɨdii leac hɨxôn pis dɨ he lam. He lam dia tya tɨyi 90 mita dɨ mɨla vô mia nɨnya.
He lop vêl ên dipac, lêc yê wê ngwax dɨtum dɨ pis yêp lec dɨ blet dô hɨxôn. 10 Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Pis wê xam hi gwêbaga, xam kô ya mɨ lam.” 11 Om Saimon Pita lec lax lec dipac nang dɨ he dɨdii leac lam mia nɨnya. Pis tigee tɨbeac hɨwocên tɨyi 153, lêc leac o tip lêm. 12 Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam lam wa yaên.” Nue ngɨvihi xona om he ti o kɨnêg Yesu bê i ge letya, lêc he xovô nêbê ge Apumtau. 13 Mêd Yesu la hôm blet dɨ vông vô he, dêc vông pis hɨxôn vô he. 14 Yesu kɨdi lec vac yibên dɨ hɨlung i vô nue ngɨvihi lu tige wê vông yon ge.
Yesu nêl kɨyang vô Pita
15 He ya pyap mêd Yesu kɨnêg vô Saimon Pita ên nêbê, “Saimon, Jon nu, ông xêmyaa vin lec a luu he baba vêl, me?” Mêd Pita nêl vô i ên nêbê, “Apumtau, ông xovô ên ông nêbê a xêgyaa vin lec ông.” Om Yesu nêl vô Pita ên nêbê, “Ông viac sipsip nue wê a vông ge.”
16 Mêd Yesu kɨnêg vô i lu ngwe hɨxôn ên nêbê, “Saimon, Jon nu, ông xêmyaa vin lec a, me?” Mêd Pita nêl vô i ên nêbê, “Apumtau, ông xovô ên ông nêbê a xêgyaa vin lec ông.” Om Yesu nêl vô i ên nêbê, “Ông viac sipsip wê a vông ge.”
17 Nang dêc Yesu kɨnêg vô Pita lu ti wê vông yon ge ên nêbê, “Saimon, Jon nu, ông xêmyaa vin lec a, me?” Pita nɨlô vô vɨyin ên wê Yesu kɨnêg i lu yon ên nêbê, “Ông xêmyaa vin lec a, me?” Om nêl vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, ông xovô kɨyang vɨhati dɨ ông xovô ên ông nêbê a xêgyaa vin lec ông.” Om Yesu nêl vô i ên nêbê, “Ông viac sipsip wê a vông ge.
18 “A nêl hɨxôn nôn vô ông bê buc wê ông gên ngɨvihi ge, ôcông va vêx ông let dɨ la vɨgwe wê ông nêb ông ob la ge, lêc obêc tɨmuên wê ông ob vô kɨpwoc ge od ông ob tɨtô vɨgêm la kɨsii dɨ xomxo ngwe ob vêx let lec ông dɨ kô ông mɨ la vac vɨgwe wê ông nêb ông la vacên obêc ma ge.” 19 Yesu nêl kɨyang tige ên nêb ob nêl Pita nên môp wê ob yib dɨ vông Anutu lê i vô levac ge kɨtong. Nêl kɨyang tige pyap dêc nêl vô Pita ên nêbê, “Lam tɨmu vô a vɨxag.”
Kɨyang lec nue ngɨvihi ti wê Yesu xêyaa vin lec i luu vêl ge
20 Pita pɨlepac i dɨ yê wê li ngɨvihi ngwe wê Yesu xêyaa vin lec i luu vêl ge tɨmu vô yuu vɨxa mɨ val. Li ngɨvihi tige wê ilage he xôn dô mɨ ya, lêc du mɨ la vô Yesu dɨ kɨnêg nêbê, “Apumtau, letya ob vông ông vac tɨbii vevac vɨgê?” 21 Pita yê li ngɨvihi tige om kɨnêg vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, xomxo tige ob dô bêna?” 22 Lêc Yesu nêl vô Pita ên nêbê, “A obêc nêb xomxo tige i dô mavɨha dɨ a vena lê ge od ge yêp vô a. Om ông lam tɨmu vô a vɨxag.”
23 Mêd kɨyang la vô Yesu nue vɨhati bêga nêbê nu ngɨvihi tige ob yib lêm. Lêc kɨyang wê nêl nêbê ob yib lêm ge, Yesu o nêl bêge lêm. Nge, nêl ên nêbê, “A obêc nêb i dô mavɨha dɨ a vena lê ge od ge yêp vô a.”
24 A, Jon, wê a nêl kɨyang tige vɨhati kehe kɨtong dɨ kɨvuu vac kɨpihac ga, dɨ xe xovô ên xe nêbê kɨyang wê a nêl dɨ kɨvuu ge nôn.
25 Yesu vông môp tɨbeac hɨxôn om a xo ên a nêbê xomxo obêc kɨvuu toto ge vɨhati vac kɨpihac ge od kɨpihac tigee obêc tɨbeac hɨwocên hɨvun vɨgwe kɨbun ga ma vêl.