28
Pol dô Molta
Xe lam dô kehe dɨ ngô wê he nêl vɨgwe tige lê nêbê Molta. Mêd tɨbii vɨgwe tige vông nivɨha vô xe, ên lun val dɨ vɨgwe vô ningɨgooên lê, lêc he vev ngwax vô xe dɨ xe vɨhati nyuu. Mêd Pol la vɨlu ngwax myapɨpu ên nêb ob vev lec ngwax, lêc ngwax nux myel ti dɨ i lam nga Pol vɨgê mɨyux lec. Mêd tɨbii Molta yê wê myel tige dɨyux lec Pol vɨgê ge, om he nêl vôma ên nêbê, “Xomxo tige mêd hi xomxo ti yib lêc o yib vac gwec lêm dɨ val ga, lêc anutu ti wê vông myavɨwen ge nêb i ob dô mavɨha lêm, om ob yib.” Lêc Pol lɨloo myel tige la vac ngwax, dɨ dô nivɨha dɨ o yaxên myavɨnê ti lêm. Mêd xomxo tigee dô dɨ yê Pol xôn ên nêb mêd Pol vɨgê obêc vuac dɨ obêc yib lutibed, om he dô mɨ yaxên xuhu dia nêb mêd susu ti obêc vông i vô nipaên, lêc he o yê ti lêm om he pɨlepac vya dɨ nêl ên nêbê Pol ge anutu ti.
Mêd tɨbii Molta nên xomxo levac ti lê nêbê Pablias, kɨbun wê i vông ge yêp kwabo vô vɨgwe tige, om Pablias kô xe mɨ xe la dô vac i ben dɨ i viac xe nivɨha tɨyi buc yon. Lêc Pablias ma vông yidac ngwax tum dɨ yaa xêlehe om yêp xumac lôma, mêd Pol la vô i dɨ la kɨtaa dɨ vyax vɨgê lec i, dɨ i vô nivɨha lec. Pol vông bêge om tɨbii Molta wê yidac gee vɨhati lam vô Pol dɨ i vông he vô nivɨha lec. 10 Om tɨbii tigee viac xe nivɨha, dɨ buc wê xe ob sea he dɨ la ge, he kô susu yaên ya mɨ lam tung vac sip ên nêb i ngɨdu xe xôn vac môp.
Pol sea Molta dɨ la Lom
11 Xe dô Molta dɨ dentuc yon lam la vêl, mêd xe lec tɨbii Aleksandlia vông sip wê val le Molta vô buc lea ge, dɨ xe la. Sip tige, anutu Sus nue yuu kɨnu le lec sip vɨwen mugên. 12 Mêd xe la dɨ mɨla vɨgwe Sailakyus dɨ la dô buc yon. 13 Dɨ xe sea Sailakyus dɨ mɨla vɨgwe Lisiam, dɨ vɨgwe vɨdiiên tɨtige lea val om kô xe mɨ xe la, dɨ vɨgwe vɨdii nang dɨ xe mɨla vɨgwe Pyutiolai. 14 Vac vɨgwe tige, xe la tulec xomxo vông vinên ya om he nêl xe xôn nêbê xe dô hɨxôn he da ti, om xe dô da ti vêl, nang dɨ xe loc mɨ la ên xe nêb xe ob la Lom. 15 Lêc xomxo vông vinên Lom ngô wê xe val ge om he ya lam vô xe vac Maket Apias dɨ he ya lam vô xe vac vɨgwe ti lê nêbê Xumac Pasandia Yon. Pol yê he om Pol xêyaa vô nivɨha dɨ i pɨmil Anutu.
16 Mêd xe xôn val vɨgwe Lom mêd gavman Lom tyuc lec nêb Pol vaci ob dô vac xumac ti, dɨ tɨbii vevac ti ob dô hɨxôn i dɨ yê i xôn.
Pol nêl Yesu xolac gê Lom
17 Buc yon la vêl, mêd Pol keac Yuda levac wê dô Lom gee lam om he lam kɨtucma dɨ Pol nêl vô he ên nêbê, “Xam lige, a o vông ti so vô lige Yuda lêm, dɨ a o nêl kɨyang nipaên ti lec môp wê buge vông ge lêm. Lêc he hôm a xôn gê Jelusalem dɨ vông a la vac he Lom vɨgê. 18 Mêd he Lom ngô kɨyang wê a vông ge vɨhati, lêc he o tulec soên ti lec a wê he ob hi a xib lec ge lêm, om he nêb he ob pɨwelac a, 19 lêc he Yuda le vac xôn nêb tɨyiên ma om a nêg môp ti o yêp lêm, om a nêl ên a nêbê king Sisa vaci ob ngô kɨyang wê a vông ge. Lêc ge od tɨyi xocbê a ob vông kot vô lige Yuda lec kɨyang ti lêm. 20 Om gwêbaga a keac xam lam ên a nêb a ob xê xam dɨ nêl kɨyang tige kɨtong vô xam. A vông i vin dɨ a bin kɨyang ti wê il Yuda vɨhati dô bin ge, lêc he ku a xôn ya sen tiga ên wê a vông i vin kɨyang tige.”
21 Mêd he Yuda levac nêl vô Pol ên nêbê, “Il lige Judia ti o vông kɨpihac lam mɨ nêl ông kɨyang vô xe lêm, dɨ he ti o val nêl ông nêm nipaên ti vô xe lêm. 22 Lêc xe nêb xe ob ngôvô ông nɨlôm bôbac dɨ ôcông va ob nêl vac myam, ên xe ngô wê xomxo vac vɨgwe vɨhati nêl kɨyang nipaên lec xam xolac ba wê xam vông i vin Yesu ge.”
23 He nêl bêge om he Pol tung buc ti dɨ buc tige xomxo tɨbeac la vô Pol vac xumac wê mi dô vac ge. Mêd Pol nêl xolac vô he vô pɨtoc yuu vɨdiiên dɨ i la vɨgwe bucên hɨxôn, om nêl Anutu ben kehe kɨtong vô he, dɨ nêl Moses he plopete vya kɨtong ên nêb he i xovô bê Moses he plopete nêl kɨyang tige lec Yesu. 24 Om he wê ngô xolac wê Pol nêl ge, he ya vông i vin dɨ ya vông vinên ma. 25 Om he nêlma lec kɨyang tige dɨ lop mɨ la vɨxun, lêc taxlee ge od Pol nêl kɨyang vô he bêga nêbê, “Myakɨlôhô Ngɨbua nêl kɨyang nôn vô plopet Aisaia lec buge ilage bêga nêbê,
26 ‘Ông loc nêl vô xomxo vɨyang tige bêga bê, “Xam ob ngô kɨyang, lêc xam ob xovô kehe lêm, dɨ xam ob wê, lêc xam ob wê susu ti lêm.” 27 Xomxo tigee nɨlô xêkɨzêc dɨ he nɨnya vô kɨtu dɨ he manôn toc om he manôn o yê susu ti lêm, dɨ he nɨnya o ngô kɨyang ti lêm, dɨ he o xovô kɨyang ti kehe lêm, om he ob vông nɨlô lam vô a ên a vông he vô nivɨha lec lêm.’
28 Anutu nêl bêge, om xam xovô bêga bê kɨyang wê Anutu nêl ên nêbê ob vô il vêl ên nipaên ge, Anutu vông i la pyap vô tɨbii wê o Yuda lêm ge, ên he ge wê ob ngô kɨyang tige dɨ vông i vin.” 29 [Pol nêl kɨyang tige pyap dɨ he Yuda la nêlma mabu lec kɨyang tige.] 30 Mêd Pol kɨsuu xumac ti mɨ dô vac tɨyi klismas yuu, dɨ xomxo obêc mɨla vô i ge od mi viac he nivɨha, 31 dɨ nêl Anutu ben kehe kɨtong vô he dɨ tɨxuu he ya Apumtau Yesu Kɨlisi xolac. Pol nêl kɨyang yêp seac vô xomxo dɨ xonaên ma, dɨ he o vɨbu i lêm.