LOM
Kɨpihac wê Pol kɨvuu vô
tɨbii Lom ge
1
Pol nêl i yuac sinale kehe kɨtong
A, Pol, a kɨvuu kɨpihac ga vô xam Lom. A ga Yesu Kɨlisi nu yuac ti wê Anutu vɨnoo a nêb a tu sinale ti dɨ nêl i xolac ge.
Xolac tiga, Anutu nêl vô plopete ilage mɨ he kɨvuu i yêp vac kɨpihac ngɨbua. Xolac tiga nêl lec Anutu nu Yesu wê lam tu xomxo gê kɨbun ga, vac hɨpu wê Devit vông ge, lêc Yesu ge xomxo xêseac pɨleva ti, om Anutu tɨpi vô i kɨdi lec mavɨha vac yibên ên nêb xomxo i xovô bê Yesu ge Anutu nu wê xomxo xêkɨzêc. Yesu Kɨlisi ge il nêd Apumtau. Mêd Anutu vông vɨzid vô xe lec Yesu tibed om vông yuac sinale vô xe ên nêb xe vông Kɨlisi lê i vô levac. Anutu vông bêge ên nêbê xomxo vac vɨgwe vɨyang vɨyang ge i ngô xolac dɨ vông i vin dɨ vông i vô nôn lec. Dɨ xam êno, Anutu tyuc xam ên nêb xam tu Yesu Kɨlisi xe.
Mêgem a kɨvuu kɨpihac ga vô xam tɨbii Lom wê Anutu xêyaa vin lec xam dɨ i tyuc xam nêbê xam tu i nue ge. Il Mag Anutu yuu Apumtau Yesu Kɨlisi, yuu i vông vɨzid hɨxôn kɨyang malehe i loc ngɨdu xam xôn.
Pol nêb ob la yê tɨbii Lom
A ob nêl kɨyang vô xam tax bêga bê tɨbii nêl vông vinên wê xam vông ge vô levac vac vɨgwe vɨhati, om a hi vɨxag pec ên xam vô Anutu lec Yesu Kɨlisi lê. A ga wê a vông nɨlôg la yadɨluhu vô Anutu yuac dɨ a nêl nu tuc xolac kɨtong, om Anutu vaci xovô wê a mi xo xam vac kɨtaaên tɨyi lec buc vɨhati ge. 10 Lêc a gên o loc vô xam ila ti lêm, mêgem a mi kɨtaa vô Anutu ên a nêbê Anutu obêc tyuc lec ge od i lêc hɨlung môp wê a ob loc vô xam ge. 11 Ên a nɨlôg kɨdu a ên nêb a loc xê xam, ên vông vɨzid wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge ya vô xam ên i ngɨdu vông vinên wê xam vông ge xôn. 12 Kehe bêga, a nêb vông vinên wê a vông ge i ngɨdu xam xôn, dɨ xam êno, vông vinên wê xam vông ge i lêc ngɨdu a xôn, ên vông vinên wê il vông ge i ngɨdu il vɨhati xôn.
13 Xam lige, a nêb xam xovô bê buc tɨbeac a nêb a ob loc vô xam lê, lêc kɨyang yuu yuac tɨbeac hôm a xôn om a o tɨyi wê a ob loc ge lêm. Om a nêb a ob loc vông xolac vô xam ên i vô nôn vac xam mahɨgun i tɨyi xocbê a la vông vac tɨbii baba ben ge. 14 A yuac yêp wê a ob nêl xolac vô tɨbii vɨyang vɨyang, om a ob nêl vô he Glik wê he xovô kɨyang tɨbeac gee dɨ he madɨluhu êno, dɨ a ob nêl vô tɨbii wê pɨyôp nivɨha gee dɨ nêl vô he wê pɨyôp maên gee hɨxôn. 15 Mêgem a nɨlôg kɨdu a nêb a nêl xolac kɨtong vô xam Lom hɨxôn.
Anutu xolac ge xêkɨzêc
16 A nig ob yoc ên Anutu xolac lêm, ên xolac tiga xêkɨzêc wê Anutu vông ge, tɨyi wê xomxo ti obêc vông i vin xolac ge od Anutu obêc kɨtya i nên nipaên vêl dɨ tung i lôm lam dô vac xêseac nɨlô. Kɨyang tige val vô xe Yuda tax dêc la vô tɨbii madɨluhu tɨmuên. 17 Ên xolac tiga nêl Anutu môp yêp seac bêga ên nêbê Anutu ob yê xomxo nêb he xomxo nivɨha, kehe lec wê he vông i vin Kɨlisi ge, tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga ên nêbê, “Xomxo ti obêc vông i vin ge, od Anutu obêc yê i nêbê i xomxo nivɨha wê ob dô mavɨha ge.”
Kɨyang yêp vô xomxo vɨhati ên wê he vông nipaên ge
18 Il xovô ên il nêbê Anutu xêyaa vô myavɨnê vô xomxo nipaên om ici va obêc vông myavɨwen vô he lec nipaên wê he vông ge, ên he vô nɨmi vô Anutu dɨ vông môp nipaên luu vêl, om nipaên wê he vông ge kɨtya kɨyang nôn vêl ên he nɨlô. 19 Anutu ob vông myavɨwen vô he, ên môp wê Anutu vông ge ti o yêp xôpacên mɨ he lungên lêm. Nge, vɨhati yêp seac tɨyi wê xomxo ob yê dɨ xovô ge, ên Anutu vaci hɨlung vô he. 20 Vô buc mugên ilage wê Anutu tung lag yuu kɨbun ge dɨ i lam tyip gwêbaga hɨxôn, xomxo obêc yê susu wê Anutu tung ge od ob xovô bê Anutu ge Anutu nôn dɨ i xêkɨzêc wê ob yêp luta lêc luta ge. Vɨxôhɨlôg, xomxo o tɨyi wê ob yê Anutu lec manôn ge lêm, lêc susu wê Anutu tung ge wê ob vông xovôên vô xomxo, om xomxo ti o tɨyi wê ob nêbê i lungên Anutu ge lêm.
21 Ên he xovô Anutu lê, lêc he o pɨmil Anutu lê dɨ nêl bê i Anutu lêm, dɨ he o hi vɨxa pec ên vɨzid wê i vông ge lêm. Nge, he pɨyôp vô judajuda dɨ he vyac xovôên ma, om vông he nɨlô vô mapɨtoc. 22 He yong he nêbê he tɨbii xovôên, lêc he tɨyi xocbê tɨbii pɨyôp maên. 23 He vô nɨmi vô Anutu mavɨha wê yibên ob ma ge, dɨ la yev vɨxa kɨtu vô anutu mayibên wê xomxo sev i tɨyi xocbê xomxo yuu menac dɨ lɨlii yuu myel hɨxôn susu mayibên mangwe. 24 He vông môp nipaên bêge, mêgem Anutu sea he dɨ he nɨlô dɨdii he mɨ la vac môp ningeac om he vông he ninɨvi vô nipaên lec môp tibêgee. 25 Xomxo tigee sea Anutu kɨyang nôn dɨ vông i vin kɨyang kɨtyooên. Mêd he sea Anutu wê tu susu vɨyang vɨyang ge kehe ge dɨ la yev vɨxa kɨtu vô dɨ kɨtaa vô susu wê Anutu tung ge. Lêc Anutu ge mavɨha kehe mêgem il ob pɨmil i lê i vô levac dɨ i yêp luta lêc luta. Nôn.
26 Xomxo vông môp nipaên tibêge, mêgem Anutu sea he dɨ he la vac môp nipaên wê he nɨlô kɨdu he nêb he ob vông ge, om vêx sea môp wê ob kô vux ge dɨ vông môp nipaên vôma. 27 Dɨ he vux êno sea môp nivɨha wê ob kô vêx ge, dɨ he nɨlô kɨdi lec nêb he ob la vô vux vaci, om he vux vông môp nipaên vôma, mêgem heche va kô myavɨwen nipaên tɨyi môp wê he vông ge.
28 He nêb he ob xovô Anutu vac pɨyôp wê he vông ge lêm, mêgem Anutu sea he dɨ he tɨmu vô môp nipaên wê heche va pɨyôp xovô ge. 29 Mêgem xomxo tigee vông môp nipaên vɨyang vɨyang ge pup vac he nɨlô, om he doma vô xomxo susu, dɨ he doma vô môp nipaên nêb he ob vông xomxo i vô nipaên, dɨ he yê xomxo wê he susu tɨbeac ge nipaên, dɨ he hi xomxo yib, dɨ he xêyaa vô myavɨnê vôma, dɨ he nêl kɨyang kɨtyooên, dɨ he nêb he ob vông xomxo vɨhati i vô nipaên, dɨ he yê xomxo nên soên dɨ keac lec i la nɨnya nɨnya, 30 dɨ he nêl kɨyang kɨtyooên lec xomxo, dɨ he vô nɨmi vô Anutu, dɨ he yong he dɨ kô he lec, dɨ he pɨyôp la tulec môp paha wê ob vô nipaên ge mangwe hɨxôn, dɨ he pwoo tae mae vya vac, 31 dɨ he pɨyôp vô judajuda, dɨ he nêl kɨyang lê, lêc he o vông kɨyang vô nôn lec lêm, dɨ he xêyaa o vin lec lie lêm, dɨ he o xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo ti lêm. 32 Xomxo tigee xovô kɨyang wê Anutu nêl ên nêbê xomxo obêc vông môp nipaên tibêgee ge od tɨyi wê he ob yib lec nipaên wê he vông ge. He xovô kɨyang tige lê, lêc he o sea môp nipaên wê he mi vông ge lêm, dɨ he nên nipaên ti yêp hɨxôn bêga nêbê he pɨmil xomxo wê vông nipaên gee hɨxôn.