2
Pɨyôp yuu xovôên vɨhati yêp vô Kɨlisi vaci
A nêb xam xovô bêga bê a vông yuac levac ên a nêb a ob ngɨdu xam Kolosi dɨ tɨbii Leodisia hɨxôn xomxo vông vinên vɨhati wê o yê a magnôn lêm ge xôn. Om a vông yuac levac ên a nêb xam nɨlôm i vô nivɨha dɨ xam xêmyaa i vin lecma, dɨ xam kô xovôên levac ên xovôên tige i vông xam le xêkɨzêc vac vông vinên dɨ i vô nôn nivɨha vô xam. Dɨ a nêb xam xovô Anutu kɨyang wê yêp xôpacên ge kehe, ên kehe ge Kɨlisi vaci. Ên pɨyôp yuu xovôên nivɨha wê Anutu vông ge vɨhati yêp vô Kɨlisi vaci.
A nêl kɨyang tiga vô xam ên a nêb xomxo ti i o kɨtyoo xam ya kɨyang hɨzi lêm. A dô teva lêc a xo xam tɨyi xocbê a dô hɨxôn xam ge, om a nɨlôg vô nivɨha ên wê xam vông môp nivɨha dɨ vông i vin Kɨlisi xêkɨzêc ta ge.
Xam dô hɨxôn Kɨlisi dɨ hôm i xôn pɨlihi
Xam vông i vin Apumtau Yesu Kɨlisi pyap, om xam lêc tɨmu vô i vɨxa, dɨ hôm Kɨlisi xôn xêkɨzêc i tɨyi xocbê xax ngɨlôhô la hôm kɨbun xôn ge, dɨ xam le xêkɨzêc hɨxôn Kɨlisi i tɨyi xocbê xumac le lec teac kɨsii mɨ le pɨlihi. Om xam le xêkɨzêc ya vông vinên wê xe tɨxuu xam ya ilage. Dɨ xam pɨmil Anutu i tɨyi buc vɨhati.
Xam viac xam nivɨha, ên xomxo ya nêb ob kɨtyoo xam dɨ ku xam xôn ya kɨyang vaxvax wê ob vô nôn nivɨha lêm ge. Kɨyang wê he mi nêl ge he nêl tɨyi xocbê bue vông ilage, tɨyi xocbê môp yuu xovôên wê yêp gê kɨbun ga. Dɨ he o nêl kɨyang nôn wê Kɨlisi vông ge ti lêm.
Xam xovô pyap ên xam nêbê Kɨlisi ninɨvi tɨyi xocbê xomxo kɨbun ga, lêc Anutu vông xêkɨzêc yuu xovôên wê i vông ge vɨhati hɨvun Kɨlisi xôn, om yuu xôn tɨyima. 10 Dɨ xam dô hɨxôn Kɨlisi om Anutu vông mavɨha dôên nôn hɨvun xam xôn. Kɨlisi ge wê luu xomxo wê pɨyôp levac ge hɨxôn xêkɨzêc vɨhati ge vêl. 11 Xomxo Yuda mi gôl he ninɨvi ên he nêb i nêl kɨtong bê he tu Anutu nue. Dɨ xam êno tu Anutu nue, lêc xam o gôl nimnɨvi lêm. Nge, xam vông i vin Kɨlisi om Kɨlisi lipac xam nɨlôm vô paha lec dɨ vông xam sea môp nipaên wê xam nimnɨvi xovô ge, om ge nêl kɨtong nêbê xam tu Anutu nue. 12 Môp wê xam lipac mia ge tɨyi xocbê xam wib hɨxôn Kɨlisi, dɨ dô vac lôva hɨxôn i, dɨ kɨdi lec mamvɨha vac yibên hɨxôn i, ên xam vông i vin ên xam nêbê xêkɨzêc wê Anutu vông ge vông Yesu kɨdi lec mavɨha vac yibên. 13 Ilage xam vông môp nipaên vɨyang vɨyang ge dɨ tɨmu vô môp kɨbun wê xam nɨlôm xovô ge. Om xam dô tɨyi xocbê xam wib dɨ la dô teva ên Anutu. Lêc Anutu kɨtya xam nêm nipaên vêl om vông xam dô mamvɨha hɨxôn Kɨlisi. 14 Xolac wê Anutu vông vô Moses ge nêl il nêd nipaên kɨtong. Lêc Anutu hi il nêd nipaên vɨhati la lec xax hɨxôn Kɨlisi, om il wê il vông i vin ge, Anutu kɨtya il nêd nipaên vêl dɨ vông xolac tɨkwê wê Moses vông ge tip la vêl. 15 Môp yibên wê Kɨlisi vông ge vông xêkɨzêc wê Seten he nue yuac vông ge tip la vêl, om Kɨlisi ngɨnoo Seten he nue yuac vêl dɨ vông xomxo yê he tɨyi xocbê susu vɨdaaên.
Xam wib hɨxôn Kɨlisi
16 Kɨlisi kɨtya xam nêm nipaên vêl, om le i lêc ngô kɨyang wê xomxo ya kɨdu xam ên nêb xam tɨmu vô ge lêm. Ên môp wê he nêl ge môp kɨbun, xocbê môp yaên yuu numên, dɨ môp lec klismas paha hɨxôn dentuc paha dɨ da vɨhati. 17 Môp tigee tɨxuuên pɨleva, ên he tɨxuu lec môp wê ob val tɨmuên ge. Lêc Kɨlisi ge nôn vɨxôhɨlôg. 18 Xomxo ya yong he ên nêb he yê vɨvia, dɨ yong he ên nêb he vông heche va vô nipwo lec dɨ yev vɨxa kɨtu vô angela. Lêc xam vɨbu he dɨ ngôên he kɨyang i ma. Ên he so ên he nêbê môp wê he vông ge luu xam vông môp vêl. Lêc he yong he pɨleva, ên pɨyôp wê he vông ge la tɨmu vô môp kɨbun ga, 19 dɨ he o hôm Kɨlisi xôn pɨlihi lêm. Il hɨxôn Kɨlisi tɨyi xocbê xomxo nôn tibed, lêc Kɨlisi tu il badzub. Dɨ bazub viac nôn vɨhati dɨ vông kɨlôhô hɨxôn len dɨ ninɨvi vɨhati kɨtucma tu nôn tibed dɨ lig mɨ vô levac ya xêkɨzêc wê Anutu vông ge.
20 Xam wib pyap hɨxôn Kɨlisi om xam sea môp kɨbun ga vɨhati. Bêna lêc xam lax vông môp tɨyi xocbê xomxo kɨbun ga ge? Bêna lêc xam la vac xolac baba wê nêl bêga ên nêbê, 21 “Le i lêc hôm susu tigee lêm, dɨ le i lêc ya yaên tigee lêm, dɨ le i lêc vyax vɨgêm lec susu tigee lêm.” 22 Susu wê xolac baba nêl lec ge, il ob vông yuac ya, lêc he xôa obêc ma tɨmuên. Xomxo kɨbun ga heche va nêl kɨyang lec susu tigee. 23 Dɨ he kɨtaa vô angela, dɨ he yê heche va nipaên dɨ vông he ninɨvi vô nipaên. Môp tigee hi xomxo manôn lec om he so nêb môp nivɨha. Lêc môp tigee o tɨyi wê ob vông he kol he ninɨvi ên nipaên ge lêm.