KOLOSI
Kɨpihac wê Pol kɨvuu vô tɨbii Kolosi ge
1
A Pol wê Anutu vɨnoo a ya xovôên wê ici va vông ge ên nêb a tu Yesu Kɨlisi nu sinale ti. Il lig Timoti dô hɨxôn a, dɨ xii kɨvuu kɨpihac tiga vô xam Kolosi wê xam tu Anutu nue ge. Xam ge xii lige wê xam vông i vin Kɨlisi.
Il Mag Anutu i vông vɨzid nivɨha hɨxôn kɨyang malehe i lam hɨvun xam xôn.
Pol xêyaa vô nivɨha ên tɨbii Kolosi
Tɨyi buc vɨhati wê xii Timoti kɨtaa lec xam Kolosi ge, xii pɨmil Anutu wê il lig Apumtau Yesu Kɨlisi ma ge, ên xii ngô wê xam vông i vin Yesu Kɨlisi dɨ xam xêmyaa vin lec xomxo vông vinên vɨhati. Ilage Anutu xolac nivɨha wê kɨyang nôn ge val vô xam mɨ xam ngô. Xolac tige nêl bêga ên nêbê Anutu viac vɨzid hɨxôn nôn nivɨha vɨhati pyap gê lag puunê ên nêb ob vông vô xam tɨmuên. Om môp vông vinên hɨxôn môp xêyaa vin lecên wê xam vông ge kehe bêga nêbê xam xovô dɨ xam bin vɨzid hɨxôn nôn nivɨha tigee. Ilage xolac val vô xam mɨ xam ngô dɨ xovô kɨyang nôn wê nêl kɨtong lec xêyaa vin lecên wê Anutu vông vô xam ge. Om gwêbaga xolac tige vô levac vac xam mahɨgun, dɨ la vô levac vac vɨgwe vɨhati dɨ vô nôn nivɨha vô xomxo tɨbeac. Epaplas kô xolac mɨ loc nêl kɨtong vô xam Kolosi taxlee mɨ xam xovô. Epaplas ge Anutu nu yuac tɨyi xocbê xii ge, dɨ xii xêmyaa vin lec i, dɨ i le vac xii nimpɨlêhê mɨ nêl xolac dɨ viac Kɨlisi yuac nivɨha, dɨ Epaplas val nêl kɨtong vô xii lec môp xêyaa vin lecên wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông vô xam mɨ xam tɨmu vô ge.
Pol kɨtaa lec tɨbii Kolosi
Mêgem vô buc taxlee wê xii ngô kɨyang lec môp nivɨha wê xam mi vông ge dɨ i val tyip gwêbaga hɨxôn, xii kɨtaa lec xam tɨyi buc vɨhati dɨ xii nim o ma lec kɨtaaên lêm. Nge, xii kɨtaa vô Anutu lec xam bêga ên xii nêbê i vông xovôên vô xam ên xam xovô môp nivɨha vɨhati wê Anutu xovô nêb xam ob vông ge, dɨ i vông xovôên levac hɨxôn pɨyôp nivɨha wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge i dô vac xam nɨlôm dɨ hɨvun xam xôn. 10 Xam obêc kô xovôên wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge od xam ob tɨmu vô môp wê Apumtau nue vông ge, dɨ Anutu ob yê xam nivɨha, dɨ xam ob vông yuac nivɨha wê ob vô nôn nivɨha ge, dɨ xam ob xovô Anutu dɨ xovôên tige ob vô levac vô xam. 11 Xii kɨtaa vô Apumtau xêkɨzêc kehe lec xam bêga ên xii nêbê i vông xêkɨzêc vô xam êdêc xam le xêkɨzêc dɨ kɨlê vɨyin vɨhati hɨxôn xêmyaa nivɨha, 12 dɨ xam pɨmil il Mag Anutu. Anutu nêb xam tɨyi wê xam ob kô nôn nivɨha vɨhati wê nêl xam lêm lec ge tɨyi xocbê xomxo vông vinên vɨhati wê dô vac xêseac ge ob kô. 13 Anutu vô il vêl ên xêkɨzêc yuu mapɨtoc wê Seten vông ge dɨ tung il la dô vac xêkɨzêc yuu xêseac wê Anutu nu tuc vông ge. Nu tuc ge wê Anutu xêyaa vin lec i, 14 dɨ i vô il vêl ên il nêd nipaên dɨ kɨtya il nêd nipaên vêl.
Anutu nu tuc hɨxôn yuac wê i vông ge
15 Il o xê Anutu lec madnôn lêm, lêc Anutu nu tuc ge tɨyi xocbê Anutu vaci, dɨ i tu mugên ên susu vɨhati wê Anutu tung ge. 16 Ên nu tuc tu susu lag yuu kɨbun vɨhati yang kehe, dɨ tung susu wê il xê hɨxôn susu wê il xêên ma ge vɨhati êno, om ici va tung he angela wê xêkɨzêc dɨ lê levac ge hɨxôn xomxo levac vɨhati. Anutu nu tuc tung susu vɨhati yang ên nêb he i pɨmil i lê dɨ vông yuac i tɨyi xovôên wê i vông ge. 17 Nu tuc dô taxlee dɨ susu vɨhati ge ti o dô hɨxôn i lêm. Nge, ici va tung susu vɨhati, om gwêbaga he dô ya xêkɨzêc wê ici va vông ge. 18 Kɨlisi hɨxôn il xomxo vông vinên vɨhati tɨyi xocbê nôn tibed, lêc Kɨlisi tu il badzub. Kɨlisi ge mugên, dɨ ici va xomxo taxlee wê kɨdi lec mavɨha vac yibên ge, om tu xomxo hɨxôn susu vɨhati bazub dɨ ti o luu i vêl lêm. 19 Mêgem Anutu xovô nêb ob vông mavɨha yuu xêkɨzêc wê i vông ge vɨhati vô nu tuc, om vông i hɨvun nu tuc xôn. 20 Ilage Anutu yê il hɨxôn susu lag yuu kɨbun vɨhati tɨyi xocbê il vông vevac vô i. Lêc Anutu nêb ob vɨlu vô xomxo hɨxôn susu vɨhati ge i loc dô vac i kwa ngɨbi. Om vông nu tuc lam yib lec xax pola dɨ kɨpyax i hi sea, om nu tuc vông kɨsoac mɨ le vac il Anutu mahɨgun dɨ hi ni nyagên wê Anutu vông vô il ge.
21 Ilage xam dô teva ên Anutu, dɨ xam pɨyôp vông vevac vô Anutu, dɨ xam mi vông môp nipaên. 22 Lêc Kɨlisi lam yib lec xax pola, om vông kɨsoac mɨ le vac il Anutu mahɨgun dɨ hi ni nyagên wê Anutu vông vô il ge. Kɨlisi vông bêge ên nêb ob kô il mɨ il la le vô Anutu manôn ên Anutu i yê il tɨyi xocbê xomxo ngɨbua wê il nɨlôd vô paha lec dɨ nipaên ti o yêp vô il lêm. 23 Xam obêc nêb Anutu i yê xam tibêge ge od xam hôm môp vông vinên xôn pɨlihi, dɨ le xêkɨzêc, dɨ susu ti i o lêc vông xam sea môp wê xam bin nôn nivɨha wê xam ob kô tɨmuên ge lêm. Xolac nêl nôn nivɨha kɨtong vô xam mɨ xam ngô ilage. Xolac tige, xomxo la nêl vô xomxo kɨbun ga vɨhati, dɨ a Pol, a tu xolac tige nu yuac.
Pol ngɨdu tɨbii Kolosi xôn
24 Gwêbaga tɨbii ya vông vɨyin yuu myavɨnê vô a ên wê a ngɨdu xam xôn ya xolac ge. Lêc a xêgyaa vô nivɨha, ên myavɨnê ya wê o la lec Kɨlisi hɨxôn lêm ge, ya gên yêp. Om a ob kô vɨhati lec nignɨvi ên i ngɨdu xam wê xam vông i vin ge xôn. Ên il hɨxôn Kɨlisi tɨyi xocbê nôn tibed. 25 Anutu vaci vɨnoo a ên nêb a tu xomxo vông vinên nu yuac ti wê a ob ngɨdu xam xôn ge, om vông yuac vô a ên nêb a la nêl Anutu xolac vɨhati kɨtong i yêp seac. 26 Vô buc vɨhati ilage Anutu xolac wê nêl Yesu kɨtong ge yêp xôpacên om xomxo vɨhati yang lungên. Lêc gwêbaga, Anutu vông xolac tige lam yêp seac vô il wê il vông i vin Yesu ge. 27 Anutu nêb ob nêl kɨtong vô il ên il xovô bêga bê kɨyang wê yêp xôpacên ilage ge kɨyang nivɨha yang tɨyi wê obêc ngɨdu xomxo vɨhati ge xôn. Om nêl kɨyang tige kɨtong vô xam wê xam o Yuda lêm gee êno. Kɨyang xôpacên tige nêl ên nêbê Kɨlisi dô hɨxôn xam, om xam dô bin buc wê Kɨlisi obêc tung xam la dô vac xêseac wê i vông ge. 28 Xe nêl Kɨlisi kɨtong i yêp seac, dɨ xe tɨxuu xomxo toto ya xovôên vɨhati, dɨ xe viac kɨyang nivɨha vô he. Xe vông yuac tibêge ên xe nêb xe ob kô he toto mɨ la le vô Anutu manôn ên Anutu i yê he i tɨyi xocbê xomxo wê xovô Kɨlisi pyap ge. 29 Om yuac tibêge yuac levac wê a vông ya xêkɨzêc levac wê Kɨlisi vông vô a ge.