4
Pol viac kɨyang nivɨha vô tɨbii Pilipai
Xam lige, xam xovô ên xam nêbê Yesu obêc vena, om a nêl vô xam bê xam le xêkɨzêc hɨxôn Apumtau. A xêgyaa vin lec xam, dɨ a xo xam ngɨnong ên a nêb a ob xê xam i tii vac nang, ên xam mi vông a xêgyaa vô nivɨha dɨ vông a lêg vô levac ên wê xam vông i vin Anutu xolac ge.
A ob nêl kɨyang vô vêx yuu, Yuodia yuu Sintiki, wê yuu dô vac xam mahɨgun ge. Om a ob nêl vô muu bêga bê muu sea môp wê muu kunacma ge dɨ xovô Apumtau dɨ vông nɨlôm i loc tibed vô i. Dɨ a nêl vô xomxo ti wê xii vông yuac tibed ilage bêga bê ông ngɨdu vêx yuu ge xôn, ên ilage yuu hɨxôn Klemen dɨ xomxo ya wê vông yuac hɨxôn a ge, he vɨhati ngɨdu a xôn vac yuac xolac, dɨ he lê yêp vac Anutu kɨpihac mavɨha wê nêl he wê obêc dô mavɨha luta lêc luta ge lê kɨtong.
A nêl vô xam vɨhati bêga bê xam xêmyaa i vô nivɨha ên Apumtau i tɨyi buc vɨhati. A ob nêl vô xam i tii vac nang bêga bê xam xêmyaa i vô nivɨha.
Xam lum nêl kɨyang vô xomxo vɨhati ên he i ngô dɨ xovô bê xam mi dô vac malehe. Buc wê Apumtau obêc vena lec ge vô kwabo lec. Xam nɨlôm i lêc vô vɨyin ên susu me vɨyin ti lêm. Nge, xam kɨtaa vô Anutu lec susu vɨhati wê xam nêb xam ob kô ge dɨ kɨtaa lec vɨyin vɨhati wê val vô xam ge. Xam kɨtaa vô Anutu dɨ hi vɨxam i pec dɨ pɨmil i, ên xam obêc vông bêge ge od môp malehe wê Anutu vông ge ob vông xam pɨyôp yuu nɨlôm la tibed vô Yesu Kɨlisi. Môp malehe wê Anutu vông ge luu xovôên wê xomxo toto vông ge vêl.
Xam lige, a ob nêl kɨyang ngwe vô xam i tii vac nang. Xam xovô môp tigae bêga bê môp wê nôn ge, dɨ môp wê pɨyôp nivɨha vông ge, dɨ môp wê bôbac ge, dɨ môp wê o ningeac lêm ge, dɨ môp wê xêseac ge, dɨ môp wê xam lêm ob yêp nivɨha ge, dɨ môp wê vông xomxo vô nivɨha ge, dɨ môp vɨhati wê il xovô ên il nêbê nivɨha ge. Môp tigee vɨhati xam xovô i luu vêl dɨ hôm xôn mɨ i yêp vac xam nɨlôm. Môp vɨhati wê a tɨxuu xam ya mɨ xam xovô pyap ge, dɨ môp wê a nêl mɨ xam ngô ge, dɨ môp wê a mi vông vac xam mahɨgun dɨ xam wê ge, xam lêc tɨmu vô môp tigee vɨhati, ên xam obêc vông bêge ge od Anutu wê kɨyang yuu môp malehe kehe ge obêc dô hɨxôn xam.
Tɨbii Pilipai vông mone la vô Pol
10 Ilage xam xo ên xam nêb xam ob ngɨdu a xôn ya mone lê, lêc xam tɨyiên ma. Lêc gwêbaga xam tɨyi wê xam ob ngɨdu a xôn ge dɨ om xam xo a tii vac nang dɨ ngɨdu a xôn ya mone, om a xêgyaa vô nivɨha yang dɨ a pɨmil Apumtau. 11 A o nêl ên a nêbê susu ma ên a lêm. Ên a xovô pyap ên a nêbê nivɨha me nipaên obêc val vô a ge od pyap, ge a xêgyaa ob vô nivɨha. 12 A tɨyi wê a ob dô susu maên ge, dɨ a tɨyi wê a ob tulec susu tɨbeac ge. A xovô wê yaên tɨbeac ge dɨ a xovô wê dôên vip ge. A xovô môp wê tulec ên susu ge dɨ môp wê susu maên ge. Vac nivɨha yuu nipaên ge a xovô môp wê a xêgyaa ob vô nivɨha tɨyi buc vɨhati ge. 13 Kɨlisi vông xêkɨzêc wê i vông ge vô a, om a tɨyi wê a ob le xêkɨzêc vac vɨyin yuu xôn nivɨha dɨ vông yuac wê i vông vô a ge vɨhati.
14 Lêc xam vông môp nivɨha vô a ên wê xam ngɨdu a xôn ên vɨyin wê tulec a ge. 15 Xam Pilipai, xacxam va xovô pyap ên xam nêbê buc taxlee wê a kô yuac xolac dɨ sea vɨgwe Masedonia ge od konglegesen ngwe o ngɨdu a xôn lêm. Nge, xacxam va ngɨdu a xôn dɨ vông mone vô a ên nêb il ngɨduma xôn ên yuac i yêp nivɨha. 16 Dɨ buc wê a la dô vac vɨgwe Tesalonaika ge od xam vông mone lam vô a lu yuu. 17 Lêc a o xo mone me susu ên a nêb xam vông i lam vô a lêm. Nge, a xo xam môci ên a nêb môp nivɨha tige wê xam mi vông ge i vô levac dɨ vô nôn nivɨha ên i vông xam lêm i vô levac. 18 Ilage xam vông mone vô Epaplodaitas ên xam nêb i kô mɨ lam vông vô a ên a kô. Om mone wê xam vông i lam vô a ge tɨyi a dɨ luu wê a nêb a ob kô
ge vêl. Om susu ti o ma vô a lêm. Mone wê xam vông i lam vô a ge tɨyi xocbê daa wê nivɨvea nivɨha wê xam vông vô Anutu ge. Om Anutu ob yê daa tige nivɨha dɨ kô hɨxôn xêyaa nivɨha. 19 Il nêd Anutu ge tu susu nivɨha vɨhati yang kehe. Om xam susu ti obêc ma ge od Anutu ob vông vô xam i tɨyi wê xam nêb xam ob kô ge, ên wê xam tu Yesu Kɨlisi xe ge. 20 Om il ob pɨmil il Mag Anutu i yêp luta lêc luta. Kɨyang nôn.
Pol kɨyang tɨmuên
21 A nêl vɨdiiên vô xam vɨhati wê xam tu Yesu Kɨlisi xe ge. Dɨ lige vông vinên vɨhati wê dô hɨxôn a ga, he êno nêl vɨdiiên vô xam. 22 Xomxo vông vinên wê vông yuac vac king Sisa ben ge he mi xo xam ngɨnong, om he êno nêl vɨdiiên vô xam, dɨ xomxo vông vinên vɨhati wê dô vac vɨgwe tiga ge nêl vɨdiiên vô xam.
23 Vɨzid nivɨha wê Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge i viac xam vɨhati.