PILIPAI
Kɨpihac wê Pol kɨvuu vô tɨbii Pilipai ge
1
A, Pol, hɨxôn Timoti, xii ga Yesu Kɨlisi nue yuac. Xii kɨvuu kɨpihac ga mɨ vông i loc vô xam vɨhati gê vɨgwe Pilipai, xam gyovɨxa dɨ xam wê xam vông yuac vac konglegesen ge hɨxôn xam vɨhati wê xam vông i vin Yesu Kɨlisi ge.
Il Mag Anutu hɨxôn Apumtau Yesu Kɨlisi yuu i vông vɨzid nivɨha hɨxôn kɨyang malehe i hɨvun xam xôn.
Pol pɨmil Anutu ên tɨbii Pilipai
Tɨyi buc vɨhati wê a mi xo xam ge od a pɨmil Mag Anutu ên xam, dɨ buc vɨhati wê a kɨtaa vô Anutu lec xam ge od a kɨtaa hɨxôn xêgyaa nivɨha ên wê xam vông yuac xolac hɨxôn a taxlee dɨ i lam tyip gwêbaga hɨxôn ge. Om a xovô ên a nêbê Anutu vông yuac nivɨha vac xam nɨlôm, om ob vông yuac vac xam nɨlôm i tɨyi buc vɨhati dɨ i loc tyip lec buc wê Yesu Kɨlisi obêc lop mɨ lôm ge. Om môp wê a xêgyaa nivɨha ên xam ge, ge môp bôbac, ên a xo xam yêp vac nɨlôg lec buc vɨhati, ên xam mi ngɨdu a xôn om Anutu vông vɨzid nivɨha vô il tɨyi buc vɨhati, gwêbaga wê a lam dô vac xumac kalabuhu ge hɨxôn buc wê a dô vɨxun dɨ a nêl xolac vô xomxo ên a nêb he i xovô bê Anutu xolac ge kɨyang nôn. Anutu yê wê a vông nɨlôg hɨxôn pɨyôp vɨhati ge loc vô xam, ên Yesu Kɨlisi vông a xêgyaa vin lec xam vɨhati.
Dɨ a kɨtaa vô Anutu ên a nêbê i vông môp xêyaa vin lecên wê xam vông ge i vô levac, dɨ i vông xovôên levac hɨxôn pɨyôp nivɨha vô xam, 10 tɨyi wê xam ob yaxên môp vɨhati nêb nivɨha me nipaên ge. Om tɨmuên wê Kɨlisi obêc vena ge od xam obêc dô nivɨha dɨ kɨyang ti ob yêp vô xam lêm, 11 dɨ môp nivɨha wê xam vông ge ob vô nôn nivɨha vô xam i luu vêl ya xêkɨzêc wê Yesu Kɨlisi vông ge. Om xomxo ob yê dɨ pɨmil Anutu dɨ vông i lê i vô levac.
Wê Pol dô vac kalabuhu gê Lom ge od ngɨdu xolac xôn
12 Xam lige, a nêb a ob nêl kɨtong vô xam ên xam xovô bêga bê gwêbaga a lam dô vac xumac kalabuhu lê, lêc vɨyin tiga o le vac xolac xôn lêm. Nge, vông xolac vô levac, 13 om tɨbii vevac wê bin xumac kalabuhu ga hɨxôn gavman levac Sisa ben ge, he vɨhati hɨxôn xomxo baba xovô nêbê tɨbii tung a lam dô vac xumac kalabuhu ga ên wê a mi nêl Yesu Kɨlisi kɨtong vô xomxo ge. 14 Ilage lige vông vinên ya xona ên wê he ob nêl xolac ge ên he nêbê mêd tɨbii ob vông vɨyin vô he ên xolac. Lêc gwêbaga he tɨbeac yê dɨ xovô bê Apumtau ngɨdu a xôn vac kalabuhu, mêgem gwêbaga he le xêkɨzêc dɨ nêl Anutu xolac dɨ xonaên ma.
15 Vɨxôhɨlôg, he ya xêyaa vô nipaên ên wê a lêg vô levac ge, om he nêl Kɨlisi xolac ên nêb xomxo i yê he nivɨha dɨ vông he lê i vô levac ngɨnoo a vêl. Lêc he ya nêl xolac dɨ o xo bêge lêm. 16 Nge, he xêyaa vin lec a om he nêl xolac kɨtong ên he xovô ên he nêbê tɨbii vông a lam dô vac kalabuhu ga ên wê a ngɨdu xolac xôn ge. 17 Lêc he wê a nêl tax ge he nêb tɨbii i yê he dɨ vông he lê i vô levac ên yuac xolac, om he nêl Kɨlisi kɨtong, dɨ he o nêl xolac hɨxôn nɨlô tibed lêm. Nge, he nêl xolac ên he nêb he ob vông a lêg i tô dɨ vông a nɨlôg i vô vɨyin vac xumac kalabuhu ga. 18 Lêc a ob nêl kɨyang ti lec wê he vông ge lêm. Ên xomxo ya nêl Kɨlisi kɨtong hɨxôn nɨlô nivɨha dɨ ya nêl hɨxôn nɨlô nipaên. Lêc he vɨhati nêl Yesu Kɨlisi kɨtong yêp seac, om a nɨlôg vô nivɨha.
19 Vɨxôhɨlôg, a nɨlôg vô nivɨha gwêbaga dɨ ob vô nivɨha tɨmuên hɨxôn, ên a xovô ên a nêbê xam mi kɨtaa lec a, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua wê Yesu Kɨlisi vông ge mi ngɨdu a xôn om ob vô a vêl ên vɨyin tiga. 20 Om a xo vɨnux yang dɨ a dô bin wê Anutu ob ngɨdu a xôn, dɨ a ob vông nipaên ti wê a nig ob yoc ên ge lêm. Nge, a nêb a ob le xêkɨzêc vac vông vinên gwêbaga tɨyi xocbê a le xêkɨzêc ilage, dɨ a ob xona ên xomxo ti lêm. A vông bêge ên a nêb a obêc dô magvɨha me a obêc xib ge od a ob vông Kɨlisi lê i vô levac. 21 Wê a dô magvɨha ga ge od a vông nɨlôg la yadɨluhu vô Kɨlisi, lêc wê a obêc xib ge od a obêc kô vɨzid nivɨha luu vɨzid wê kɨbun ga vêl. 22 Lêc wê a gên dô magvɨha ga ge od a vông yuac nivɨha wê ob vô nôn nivɨha ge. Om môp yuu xôn nivɨha. Ngwe wê a ob dô magvɨha dɨ ngwe wê a ob xib ge. Om a obêc tɨmu vô ga ngwe na? Ge a lungên. 23 A nɨlôg vô yuu. A xêgyaa vin lec wê a ob xib dɨ la dô hɨxôn Kɨlisi. Môp ngwe ga luu ngwe wê dôên mavɨha ge vêl. 24 Lêc wê a obêc dô magvɨha lec kɨbun ga ge od ge wê a ob ngɨdu xam xôn. 25 A xovô kɨyang tige pyap om a nêl bêga ên a nêbê a ob dô magvɨha lec kɨbun ga ên dô hɨxôn xam dɨ ngɨdu xam xôn ên xam lêc vông i vin xêkɨzêc ta dɨ dô hɨxôn xêmyaa nivɨha. 26 Mêgem buc wê a obêc loc dô hɨxôn xam ge od ge wê xam xêmyaa ob vô nivɨha dɨ xam ob pɨmil Yesu Kɨlisi ên wê a vena vô xam ge.
Xomxo Pilipai hɨxôn Pol vông vevac ya xolac
27 A nêl vô xam bêga bê môp vɨhati wê xam nêb xam ob vông ge, xam vông i tɨyi wê Kɨlisi xolac nêl ge. Om a obêc loc vô xam dɨ xê môp wê xam vông ge, me a obêc dô teva dɨ ngô kɨyang lec môp vɨhati wê xam vông ge, od a nêb a ob xovô wê xam le xêkɨzêc ta hɨxôn nɨlôm tibed dɨ vông vevac ya xolac hɨxôn pɨyôp tibed ên xam nêb xomxo i ngô dɨ vông i vin. 28 Dɨ a nêb a ob xovô wê xam o xona ên xomxo wê vông vevac vô xolac ge lêm. Ên xam obêc xona ên he lêm ge od obêc vông xovôên vô he bê Anutu obêc kɨtya he vêl tɨmuên, dom xam ge xam ob dô nivɨha. Ên Anutu vaci wê ob vông xam dô nivɨha hɨxôn i ge. 29 Ên Anutu nêb Kɨlisi lê i vô levac, om vông môp yuu vô xam ên nêb xam tɨmu vô. Ngwe wê xam vông i vin Kɨlisi ge, dɨ ngwe wê xam ob kɨlê vɨyin lec Kɨlisi lê 30 dɨ vông vevac ya xolac ge. Ilage xam wê vevac wê a vông ya xolac ge dɨ gwêbaga xam ngô wê a gên dɨvông vevac ya xolac tibêge. Om il xôn ob vông i yêp tibed.