2
Il ob pɨlepac il dɨ vô nipwo lec
Xam dô vac Kɨlisi vɨgê vɨlu kwa ngɨbi om vông xam dô nivɨha. Dɨ Kɨlisi xêyaa vin lec xam om xam dô malehe, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua dô hɨxôn xam dɨ ngɨdu xam xôn. Dɨ xam xêmyaa mi vin lecma dɨ xam mi xo vɨgwe vô pɨsiv ênma. Vɨxôhɨlôg, xam mi vông môp nivɨha bêgee om a xêgyaa vô nivɨha. Om a ob nêl vô xam bêga bê xam tɨmu vô môp mangwe gae hɨxôn bêga bê xam pɨyôp i tibed, dɨ xam tɨmu vô môp xêyaa vin lecên tibed, dɨ nɨlôm i tibed, dɨ xam vông i vinma kɨyang. Xam obêc vông bêge ge od ob vông a xêgyaa vô nivɨha yang. Le i lêc xo xacxam va lêm dɨ le i lêc yong xam lêm. Nge, xam pɨlepac xam dɨ vô nipwo lec dɨ wê xomxo vɨhati i tɨyi xocbê he ngɨnoo xam vêl ge. Le i lêc viac xacxam va susu yuu yuac lêm. Nge, xam viac xomxo vɨhati susu yuu yuac êno dɨ ngɨdu he xôn.
Kɨlisi pɨlepac ici va dɨ vô nipwo lec
Xam tɨmu vô pɨyôp i tibed xocbê Yesu Kɨlisi xo ge. Ên Yesu Kɨlisi yuu ma Anutu dô nôn tibed lê, lêc Yesu o hôm môp wê yuu ma dô tɨyima ge pɨlihi lêm. Nge, ici va sea lê levac wê i vông ge dɨ lam yubac gê kɨbun ga xocbê xomxo kɨbun ga ti dɨ vông yuac tɨyi xocbê xomxo wê vɨdaaên ge ti. Yesu tu xocbê xomxo kɨbun ti, dɨ pɨlepac ici va tu xocbê nipwo dɨ la vac Anutu kɨyang kwa ngɨbi dɨ vông i tɨyi wê Anutu nêl ge dɨ i la tyip lec buc wê yib ge. Vɨxôhɨlôg, yib lec xax pola. Mêgem Anutu vông Yesu tu levac ngɨnoo xomxo vɨhati vêl, dɨ vông lê wê ngɨnoo lê vɨhati vêl ge vô i. 10 Anutu vông lê levac vô Yesu ên nêb xomxo wê dô kɨsii ganê ge dɨ he wê dô kɨbun ga ge, hɨxôn he wê yib dɨ la yêp vac kɨbun nɨlô ge, he vɨhati ob ngô Yesu lê dɨ yev vɨxa kɨtu vô i, 11 dɨ nêl kɨtong i yêp seac bêga bê, “Yesu Kɨlisi ge il nêd Apumtau.” Obêc bêge ge od Mag Anutu lê ob vô levac.
Il ob dô xocbê xêseac ge vac xomxo mahɨgun
12 Yesu vông yuac vɨhati i tɨyi wê Anutu nêl ge, mêgem xam lige wê a xêgyaa vin lec xam ge, xam vông i tɨyi wê Yesu vông ge. Ilage wê a dô hɨxôn xam ge, xam ngô a kɨyang dɨ vông i tɨyi wê a nêl ge. Lêc gwêbaga a lam dô teva ên xam, om a ob nêl vô xam bêga bê xam ngô kɨyang dɨ vông i tɨyi wê a nêl ge i luu wê xam vông lec buc wê a dô hɨxôn xam ge vêl. Anutu vô xam vêl ên xam nêm nipaên, om xam vông i yuac xêkɨzêc ên yuac i vô nôn lec, dɨ xam xona ên Anutu dɨ xam nim i yoc ên môp nipaên. 13 Xam tɨyi wê xam ob vông bêge, ên Anutu vông yuac vac xam nɨlôm, om ob vông xam xo môp yuu yuac wê i yê nivɨha ge, dɨ ob vông xam tɨmu vô.
14 Yuac vɨhati wê xam ob vông ge, le i lêc so vya vô yuac tige dɨ nêl kɨyang tɨbeac lec lêm. 15 Xam sea môp tibêge êdêc nipaên ti i o lêc yêp vô xam lêm. Nge, xam tu xomxo wê nivɨha ge, ên Anutu nue ge wê nipaên ti o yêp vac he nɨlô lêm. Ên xomxo kɨbun ga wê dô hɨxôn xam gwêbaga ge, he ge xomxo nipaên wê dô vac mapɨtoc, ên he sea môp nivɨha dɨ tɨmu vô môp nipaên. Om xam dô vac he mahɨgun tɨyi xocbê lam ên i vông xêseac vô he, 16 dɨ xam nêl Anutu kɨyang wê ob vông he dô mavɨha ge kɨtong vô he. Xam obêc vông bêge ge od buc tɨmuên wê Kɨlisi obêc vena ge od a xêgyaa ob vô nivɨha ên xam, dɨ a ob xovô bêga bê yuac wê a vông vac xam mahɨgun ge, a o vông pɨsiv lêm, dɨ a yuac o tô mɨ la lêm.
17 Vông vinên wê xam vông ge tɨyi xocbê daa wê xam vông vô Anutu ge. Om tɨbii obêc hi a xib dɨ kɨpyax a hi sea ên wê a nêl xolac vô xam ge od pyap, ên obêc tɨyi xocbê a êno vông daa vô Anutu. Om a xêgyaa ob vô nivɨha, dɨ il xôn nɨlôd ob dô nivɨha. 18 Mêgem a nêl vô xam bêga bê xam êno, xam xêmyaa i vô nivɨha, dɨ xam dô hɨxôn nɨlôm nivɨha i tɨyi xocbê a ge.
Pol nêl Timoti yuac kɨtong vô tɨbii Pilipai
19 Apumtau Yesu obêc tyuc lec ge od a ob vông Timoti i loc vô xam Pilipai lutibed, ên i yê yuac wê xam vông ge, dêc lôm nêl kɨtong vô a, ên vông a xêgyaa i vô nivɨha. 20 Xomxo ngwe xocbê Timoti ge o dô hɨxôn a lêm. Nge, Timoti tibed wê mi xo xam tɨyi xocbê a mi xo xam ên a nêb a ob ngɨdu xam xôn ge. 21 Xomxo ya ge he mi xo heche va yuac yuu ninɨvi, dɨ o xo Yesu Kɨlisi yuac lêm. 22 Dɨ Timoti mô ge, xam xovô ên xam nêbê xomxo nivɨha, ên mi ngɨdu a xôn vac yuac xolac tɨyi xocbê nu ti ngɨdu ma xôn ge. 23 Mêgem a nêb a ob vông Timoti i loc vô xam. Lêc gwêbaga a lungên môp wê gavman levac ob vông vô a ge. A ob yaxên lê, dɨ vông Timoti i loc vô xam tɨmuên. 24 Lêc a xo ên a nêbê Apumtau obêc pɨwelac a vêl ên kalabuhu ga, om a êno obêc loc vô xam lutibed.
Pol nêl Epaplodaitas yuac kɨtong
25 Ilage xam vông il lig vông vinên Epaplodaitas lam vô a ên xam nêb i kô xam mamnôn dɨ lam ngɨdu a xôn. Om i lam dô hɨxôn a dɨ xii xôn vông yuac, dɨ xii vông vevac ya xolac. Lêcom a xovô ên a nêbê a ob vông Epaplodaitas i lôc mɨ loc vô xam i tii vac nang, 26 ên xam ngô wê yidac vông i ilage lêcom xam lungên wê yidac ma ge, om xam obêc dɨxo i. Mêgem vông Epaplodaitas nɨlô vô vɨyin dɨ i dɨxo xam êno. 27 Vɨxôhɨlôg nôn, ilage i vông yidac levac tɨyi wê ob yib ge. Mêlêc Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên i om vông i vô nivɨha lec. Dɨ Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên a êno, ên nêb vɨyin tige i o hɨvun a xôn lêm. 28 Om a xo vɨnux ên a nêb a ob vông i lôc mɨ loc vô xam i tii vac nang, ên xam wê dɨ xêmyaa i vô nivɨha, dɨ i vông a nɨlôg i vô vɨyin maên. 29 Mêgem buc wê obêc lôc mɨ loc vô xam ge od xam kô i lec nivɨha hɨxôn xêmyaa nivɨha dɨ pɨmil Apumtau lê. Dɨ xam vông xomxo vɨhati wê tɨyi xocbê Epaplodaitas gee lê i vô levac, 30 ên Epaplodaitas ge vông Kɨlisi yuac, lêc yidac levac vông i om vô kwabo lec wê ob yib ge, lêc o xo ici va lêm. Nge, xovô nêbê xam nêb i kô xam mamnôn dɨ lam ngɨdu a xôn, om nêb ob vông yuac tige i ma lê.