2
Moisés yurishan
Juc runami majachacaran. Paycunaga ishcanpis caran Leví trïbupitami. Tiyaycashanchönami warmin gueshyaj ricacur gueshyacuran ollgu wamrata. Cuyayllapaj maucha captinmi mamanga quimsa quilla pacayllapa charäcuran.* Hech. 7.20; Heb. 11.23 Chaypita mastaga pacayllapa charayta manana puydirannachu. Chaymi totorapita awaran batyatano. Nircur llapan uchcuncunata breyawan chaparan yacu mana yaycunanpaj. Chayno rurarcur awashan rurinman wamranta wiñarpuran. Nircur churaycuran Nilo mayu cantuncho ututucuna caycaj chaupinman. Itipa pañinna carullapita ricapaycaran itita ima päsashantapis musyananpaj.
Chay junaj faraonpa warmi wamranga mayuman bäñacoj aywaran. Bäñacushancama yanasancunaga mayu cantunpa purircaycaran. Faraonpa wamranga ricaran totora chaupincho batyano caycämojta. Chaymi uywayninta niran apapänanpaj. Quicharir tariran iti wagaycajta. Chaura faraonpa wamranga itita cuyapar «Cayga hebreo wamrachaj» niran.
Chaura itipa pañinna faraonpa wamranta niran: «¿Munanquimanchu cay itita uywapar chuchupäshunayquipaj hebrea warmita gayapämunäta?»
Chayno niptin niran: «¡Mä gayaraycamuy!»
Chaura wamraga aywaran itipa mamanta pushamoj.
Chayaptin faraonpa wamranga niran: «Cay wamrata uywapämay. Uywapämashayquipitaga pägashayquimi» nir.
Chauraga itita uywapänanpaj apacuran.
10 Chaypita wiñar jatullanna captenga faraonpa wamranman cutichiparcuran. Chaura paynami uywacuran quiquinpa wamrantano.* Hech. 7.21. «Yacupitami jorgucushcä» nirmi jutinta churaparan Moisés Moisés ninanga jorgoj ninanmi. nir.
Moisés Egiptupita gueshpir aywacushan
11 Chaypita Moisés jatunna cashpan juc junaj aywaran hebreo-masincunata ricaj. Chaycho ricar rasunpa musyaran hebreo-masincuna fiyupa ñacar arurcaycajta.* Heb. 11.24 Chaychömi ricaran Egipto runa hebreo runata magaycajtapis. 12 Chaymi Moisés intërupa ricchacuran. Pitapis mana ricar Egipto runataga wañuycachiran. Nircur agushllaman pampaycuran.
13 Warannin yapay Moisés aywaran. Chaycho ishcaj hebreo runacuna pillyaycajta tariran. Chaymi mas magaj cajta tapuran «Hebreo-masiquitaga ¿imanirtaj magaycanqui?» nir.
14 Niptin magaycäga niran: «Gamtaga ¿pitaj churasha-cashunqui mandajnë, jueznë canayquipaj? ¿Egipto runata wañuchishayquino wañuchimaytachu yarpanqui?»* Hech. 7.23–28, 35
Chayno niptin Moisés fiyupa manchacuran. Chaymi yarpachacur niran: «Egipto runata wañuchishäga mayacashanachaj» nir.
15 Rasunpa, faraonpis mayaranna Egipto runata Moisés wañuchishanta. Chaymi Moisesta wañuchinanpaj ashichiran. Chaura faraonpita gueshpir aywacuran. Chayno aywacurmi Madián* Hech. 7.29; Heb. 11.27 partiman tiyaj aywacuran. Chayaycorga yacu pösupa ñaupanman jamacuycuran.
16 Madianchömi tiyaran Reuel Reuel caran Moisespa suyrunmi (ricay v. 21). Payllatami Jetro niranpis (Éxo. 3.1; 18.1) Hobab niranpis (Jue. 4.11). jutiyoj runa. Payga caran Madián runacunapa cüranmi. Paypami ganchis jipash wamrancuna caran. Pösu ñaupancho Moisés jamaraycaptinmi chay ganchis jipashcuna chayaran papäninpa uyshancunata cabrancunata upuchinanpaj yacuta jorgoj. 17 Chaynöpis chay pösuman achcaj uyshërucuna chayaran. Chay uyshërucunami jipashcunata yacuta michar garguran. Chayta ricar Moisesga warmicunata washaran. Nircur uyshancunata cabrancunatapis yacuta upuchëshiran.
18 Jipashcuna papänin Reuel cajman cutiycuptin tapuran: «Canan junäga ¿imanirtaj mas rätulla cutiramushcanqui?» nir.
19 Chaura papäninta paycuna willaran: «Juc Egipto runami gargarcaycämaj uyshërucunata michasha. Nircur uywanchïcunatapis yacuta upuchëshimasha» nir.
20 Chayno willaptin papänin tapuran: «¿Maytaj chay runaga? ¿Imanirtaj cachaycäramushcanqui? ¡Ayway pushamuy garananchïpaj!»
21 Chaura Moisesga Reuel cajman aywaran. Chaycho parlar auniran chay cürapa wasincho tiyacunanpaj. Reuelga Séfora jutiyoj wamranwan Moisesta majacharan. 22 Chaypita Seforapa caran ollgu wamran. Chaura Moisesga «Cay marcacho jäpa runami cä» nishpan Gersón§ Gersón ninanga jäpa ninanmi. nir jutinta churaparan.
23 Chaypita mas unaytanaga Egiptupa raynin wañuran. Israelcunaga jinalla Diosta mañacurcaycaran amatar ñacay aruycunacho cashpan. Chayno llaquicur mañacushancunata Dios wiyaran. 24 Abrahamwan Isaacwan Jacobwan unay conträtu rurashanta yarpashpanmi mañacushanta wiyar cuyaparan.* Gén. 15.13–14 25 Chaynöpis ricaran Israelcuna fiyupa ñacarcaycashanta.

*2:2 Hech. 7.20; Heb. 11.23

*2:10 Hech. 7.21.

2:10 Moisés ninanga jorgoj ninanmi.

*2:11 Heb. 11.24

*2:14 Hech. 7.23–28, 35

*2:15 Hech. 7.29; Heb. 11.27

2:16 Reuel caran Moisespa suyrunmi (ricay v. 21). Payllatami Jetro niranpis (Éxo. 3.1; 18.1) Hobab niranpis (Jue. 4.11).

§2:22 Gersón ninanga jäpa ninanmi.

*2:24 Gén. 15.13–14