Éxodo
¿Imanötaj Tayta Diosga acrashan runacuna Egiptucho uyway caycajta jorguran?
¿Imanirtaj acrashan runacunaga Tayta Diospa contran jatariran?
¿Imataj caycan cay librucho? Éxodo ninanga «llojshishan» ninanmi. Cay librucho rimir caj parti willamanchi Israelcuna Egipto nasyuncho uyway cashanta (1.1–22). Chaypita willamanchi Moisés yurishanta, acrashan runacunata salbananpaj Moisesta Tayta Dios gayashanta (2–4).
Egiptucho Israelcunaga fiyupa sasa aruycho aruran. Tayta Diosta faraón fiyupa rabyachiran. Chaymi chunca castïgucunata Egiptuman Tayta Dios chayachiran. Chaypita Israelcunaga Egiptupita llogshicuran. Tayta Diosga Puca lamarpa Israelcunata päsachir milagruta ruraran. Y faraontana pengayman churaran (5.1–15.21).
Chaypita willamanchi Israelcunata Sinaïman Tayta Dios pushashanta (15.22–19.25). Chayman pusharan conträtuta rurar laycunata entregananpämi (20–24). Ichanga Israelcuna simrimi Tayta Diospa contran jatariran. Chaymi musyachimanchi Tayta Diosta cachaycur Israelcuna ïdulucunata adurashanta. Chaypitami Tayta Diosninchi castigaran. Nircorga yapay conträtuta ruraran (32–34).
Cay Éxodo libro ushanancho musyachimanchi Tincuna Tolduta imanöpis rurashanta y tiyananpaj Tayta Diosninchi urämushanta (35–40). Tolduchömi Israelcunaga Tayta Diosta aduraj. Ichanga Israelcuna imaypis quijacuycaj, Tayta Diospa contran jatariycaj. Chayno acrashan runacuna contra jatariptin Tayta Diosnami castigaj. Imano captinpis acrashan runacunata Tayta Diosga pasaypami cuyapaj.
1
Egipto nasyuncho Israelcuna ñacashan
Egipto nasyunman Jacob aywacuptin llapan wamrancunapis castantin aywaran. Egiptuman chayaj Israelcunapa jutincuna caycunami caran: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamín Dan, Neftalí, Gad, Aser. Wamrancunawan willcancunawan Jacobga ganchis chuncami (70) Egiptuman chayaran. Josëga Egiptuchöna caycaran.* Gén. 46.8–27
Chaycho tiyarcaycashancho wañuranna Josëpis, llapan wauguincunapis, Egiptuman llapan chayajcunapis. Ichanga Israelcuna fiyupa aypallamanna miraran. Paycunaga chay partipa intëruchöna aypacasha caycaran. Chaymi manchariypäna caran.
Chaypita mas guepataga juc runana yaycuran Egiptupa raynin cananpaj. Chay rayga mana musyarannachu pï José cashantapis. Chay raymi Egiptucunata niran: «Tantiyacuy-llapa: Israelcunaga fiyupa manchariypämi mirarcaycan. 10 Cananga yarpachacushun mana mirananpaj imano rurananchïpäpis. Guërra captin-imaga contranchïcunamanmi guellicunman noganchïwan pillyananpaj. Binsiycamashpanchëga nasyunninchïpita aywacongami.»* Hech. 7.14–19
11 Chayno parlacarcärirmi Israelcunata ñacachir sasa aruycunacho aruchinanpaj achcaj capatascunata churaran. Chaynöpami faraonga aruchiran Pitón jutiyoj siudäta, Ramsés jutiyoj siudätapis. Chay siudäcunaga caran faraonpa ima-aycantapis churachinanpämi. 12 Chayno ñacachiptinpis Israelcunaga chaynöllami miraycaran. Chaura Egiptucunaga Israelcunata fiyupana manchacoj. 13 Chaymi Israelcunataga fiyupa sasa aruycunachöna aruchej. 14 Fiyupa ñacachej sinchi aruycunacho aruchir, mitutapis adöbitapis rurachir, chacracunatapis aruchir.
15 Egipto nasyunpa raynenga gayachimuran ishcay hebrea partëracunatapis Sifra jutiyojtawan Fúa jutiyojta. Chay partëracunata niran: 16 «Hebreo warmicuna gueshyacuptin, yuripacachej aywar gamcunaga ricanqui iti warmi u ollgu cashanta. Ollgu captenga wañurachinqui. Warmi captenga ama wañuchinquichu.»
17 Chaypis partëracunaga Diosta rispitashpanmi Egiptupa raynin nishannöga mana ruraranchu. Chaypa ruquenga ollgu wamra yurejcunapis alli cawananpaj yanaparan.
18 Chaura Egiptupa raynenga partëracunata yapay gayachiran. Paycunata niran: «¿Imanirtaj nishätaga mana rurashcanquichu? ¿Imanirtaj ollgu wamra yurejcuna cawananta dëjashcanqui?»
19 Niptin partëracunaga faraonta niran: «Hebreo warmicunaga manami Egipto warmicunanöchu. Paycunaga sinchimi. Chaymi nogacuna manaraj chayaptë quiquillanna gueshyacurin.»
20-21 Partëracuna Diosta rispitar ollgu wamra yurejcunata mana wañuchishanpitami Diosga partëracunatapis yanaparan famillyancuna mirananpaj. Chaynöpami Israelcunaga aypallamanna mirarcaycaran. Achca car mas munayniyojna caran.
22 Chaura faraonga llapan Egipto runacunata niran: «Hebreocunapa ollgu wamran yurejtaga manyapita mayuman garpuy.* Hech. 7.19 Warmi cajcunata ichanga cawananpaj cachaycuy.»

*1:5 Gén. 46.8–27

*1:10 Hech. 7.14–19

*1:22 Hech. 7.19