50
Jacobta pampashan
Wañucäcuptin Josëga papäninpa cuerpunta macallacurcur wagashpan mucharan. Chaypita Josëga paypa munaynincho caycaj mëdicucunata niran papäninpa cuerpunta jampinanpaj aychan mana gotucänanpaj. Chaura mëdicucunaga José nishanno ruraran. Mëdicucunaga chay ruraycho goyaran chuscu chunca (40) junaj. Chayno junajtarämi wañusha runapa cuerpun gotucänanta jampiyta ushaj.
Israeltaga llapan Egipto runacuna lüturan ganchis chunca (70) junaj. Lütuyta ushashanpitana Josëga parlaran palasyucho caj mandajcunawan. Paycunata cayno niran: «Gamcunapaj rasunpa noga alli casha captëga nogapa ruquë faraonta ruwapaycamay ari. Papänëmi wañunanpaj caycashancho nogata jurachimaran, pay wañuptin quiquin uchcucushan uchcuman pampachinäpaj. Chayga caycan Canaán partichömi.* Gén. 47.29–31 Nogaga ruwacö papänëta pampaj aywanäpaj aunimänanpämi. Papänëta pampaycacherga cutimushämi.»
Chayno willaptin faraonga niran: «Aywachun ari. Papänin nishanno pampamuchun.»
Chaypita papäninta pampaj José aparan. Chaymi Egipto palasyucho mandajcunapis yan'garan. Jacobpa llapan castancuna, Josëpis, wauguincunapis aparan papäninta pampaj. Jacobta pampaj aywacuptin Gosenchöga quëdaran wamracunawan uywancunalla. Aypalla runacuna Josëta yan'garan chaquipapis, carrëtacunawanpis. 10 Goren-ha-atad pampaman chayaran. Chayga caycan Jordán mayupa chimpanchömi. Chaychöga José fiyupa llaquicushpan lütur goyächiran ganchis junaj. 11 Chaycho tiyaj Cananeo runacuna ricashpan cayno nipäcuran: «Egipto runacunaga fiyupa llaquicushpanmi lütuycan» nir. Chaypitami chay partipa jutinta churaparan «Abel-mizraim» nishpan. Chayga caycan Jordán mayupa chimpanchömi.
12 Jacobpa wamrancunaga llapantapis cumliran papänin caway shiminpa nishanno. 13 Canaanman apaycärir Het runa Efronpita Abraham pampacunanpaj rantishan Macpelacho machay uchcu caycajman pamparan. Chay chacraga machaynintin caycan Mamrepa chimpanchömi.* Hech. 7.16
14 Papäninta pampaycärir Josëga llapan wauguincunawan Egiptuman cuticuran. Llapan aywäshej runacunapis paycunawan iwal cuticuran.
Wauguincunata José shacyächishan
15 Jacob wañushanpitanaga Josëpa wauguincuna cayno yarpar parlacuran: «Canan Josëga payta mana allita rurashanchïmannömi ayñita cutichimäshun» nir. 16 Chayno yarparmi jucninta cacharan Josëta cayno ninanpaj: «Papäninchi manaraj wañurmi niran 17 gamta mana allita rurar juchata rurashäpita perdunamänayquipaj. Chaymi ruwacö mana alli rurashäcunapita perdunamänayquipaj. Nogacunapis cä papäninchi rispitashan Diosta sirbejmi» nir.
Willaptin Josëga wagaran.
18 Chaypita wauguincuna José cajman chayaycur pasaypa manchacushpan ñaupanman gongurpacuran urcunpis pampaman töpanancama. Paycuna niran: «Cananga gampa uywayniquicunami caycä.»
19 Chaura José niran: «Gamcuna ama manchacamaychu. Nogaga manami Dioschu cä pita jusganäpäpis. 20 Gamcunaga yarparayqui nogata chiquimar mana allita ruraycämashayquita. Chaytami Diosga rucachisha alliman, canan ricashanchïno runacunata wañunanpita salbanäpaj. 21 Gamcunaga manami imapitapis manchacamänayquichu. Nogami micuytaga goshayqui quiquiquicunapäpis wamrayquicunapäpis.»
Chayno nishpanmi Josëga wauguincunata alli shiminpa parlapar shacyächiran.
José wañushan
22 Josëwan papäninpa castancuna tiyacuran Egiptullachöna. Josëga cawaran pachac chuncan (110) watayoj canancama. 23 Chaymi wamran Efrainpa willcanpa wamrantapis ricaranraj. Manasespa wamran Maquirpa wamrancunatapis Josëga wamrantanöraj chasquiran.
24 Chaypita juc junajcho wauguincunata José niran: «Wañucojnami-aywä. Diosmi shamongapaj gamcunata yanapäshunayquipaj. Paymi jorgushunquipaj cay nasyunpita. Nircurmi pushashunquipaj Abrahamta Isaacta Jacobta aunishan Canaán partiman.»
25 Llapan wauguincunata jurachishpan Josëga cayno niran: «Diosga rasunpami shamongapaj gamcunata yanapäshunayquipaj. Chayno captenga nogapa tullötapis caypita apacunqui»* Éxo. 13.19; Jos. 24.32; Heb. 11.22 nir.
26 Egiptucho José wañuran pachac chuncan (110) watayoj caycashancho. Wañuptin Josëpa cuerpuntapis mëdicucuna jampiran aychan mana gotucänanpaj. Jampircärir cajunman churaycäriran.

*50:5 Gén. 47.29–31

*50:13 Hech. 7.16

*50:25 Éxo. 13.19; Jos. 24.32; Heb. 11.22