5
Jesucristota suyaychej waquichiskas
1-2 Hermanosníy, kancuna munashanquichej yachayta: Unaytachus suyananchejta Señor Jesucristoj cutimunanta. ¿Imaspiwantaj cankancu? Kancunarí sumajta yachanquichejña pay mana yuyaymanta cutimunanta. Uj suwa tutapi ujllata jamun, ajinata jamonka. Chayraycu mana chay jawa kelkamunaycuchu tiyan. Maypachachus runas nishankancu: “Allinta tiyacushanchej, manataj imamanta manchachicunapajjinachu”, nispa. Chaypacha ujllapi tucuchiskas cankancu. Wijsalliska warmeka onkocunanpuni tiyanjinallatataj canka. Nitaj pipis Diospa phiñacuyninmanta aykecuyta atenkachu. Kancunarí hermanosníy, mana lakhayaj juchapichu causashanquichej. Chayraycu Señor Jesús cutimojtin manamin mancharicunquichejchu, runasta suwa mancharichin ajinataka. Imaraycuchus p'unchay c'anchaypijinamin tucuy kancuna causashanquichej Diospa palabranta casuspaka. Manataj juchapichu tutapijina purishanquichej nitaj lakhayajpijinachu. Chayraycu ama puñunachu, Diospa palabranmanta mana yuyaricuspa chay wajcunajina. Manachayrí rijch'ariskas wakaychacuspa yuyayninchejpi suyananchej tiyan. Arí, tutapi runaska puñuncu. Tutapitaj machancu. Nokanchejrí p'unchaypi causashaskanchejraycu mana puñuspa waquichiskas cananchej tiyan. Wakaychacuna sonkosninchejta Diospi jap'icuspa munanacuspataj. Chaywanpis wakaychacuna yuyayninchejta suyaspa Jesucristo jamunanta. Dios ajllawarkanchej mana phiñacuyninta nac'arinanchejpajchu. Manachayrí ajllawarkanchej Señorninchej Jesucristo juchasninchejmanta cacharichinawanchejpaj. 10 Jesucristo nokanchejraycu wañorka paywan wiñaypaj causananchejpaj, causashajcunapajpis, Cristopi jap'icuspa wañuporkancu chaycunapajpis. 11 Chayraycu cunan ruwashanquichej ajinallatapuni purajmanta callpachanacushaychej sonkoyquichejpi wiñachinacushaychejtaj.
Camachiskas mosoj causaypaj
12 Hermanosníy, mayta niycu may allinpaj khawanayquichejta Señor Jesuspi curaj yuyaychajcunayquichejta. Paycuna sinch'ita llanc'ancu allinniyquichejpaj kancunata yuyaychaspa. 13 Chayraycu munacuspa paycunataka llanc'askancuraycu may curajpaj khawaychej. Kancunapura allillanpi causacuychejtaj.
14 Mayta niycutaj, hermanosníy, yuyaychanayquichejta khellacunata Diosta casuspa llanc'anancuta. Callpachaychejtaj pisi sonko cajcunata. Yanapaychejtaj sonkosnincupi pisi callpayojcunata. Qhuyaspataj, tucuy runaswan c'achaspuni caychej. 15 Ama pipis sajramanta sajrallatataj cutichichunchu. Wajjinamantaka tucuy atiskayquichejwan purajmanta c'achata causacuychej tucuy runaswanpis.
16 Cusicuychejpuni. 17 Dioswan parlaspa payta uyariychejpuni. 18 Imapis cachun tucuy causayniyquichejpi Diosman graciasta kollaychejpuni. Arí, Dios munan ajinata causananchejta Jesucristowan ujchaskas.
19 Santo Espíritoj munayninta amapuni thasnurpaychejchu uj ninatajinaka. 20 Paypa atiyninwan runas willarajtincu chay sut'inchanasta ama manacajtajina khesachaychejchu. 21 Manachayrí sumajta khawaychej tucuy imata yachanayquichejpaj cheka Diosmantachus caskanta manachus. Diosmanta cajtin chay allin cajta jap'ispa wakaychaychej. 22 Mana Diosmanta cajtenka tucuy chay sajra cajmanta t'akacuychej.
Dioska palabranta junt'anpuni
23 Diosllamin sonko tiyaskaswan allillanpi causachiwanchej. Mañacuni pay quiquin kancunata k'alata payman t'akananta mana juchayoj canayquichejpaj. Wakaychachun sonkoyquichejta, tucuy cayniyquichejtapis cuerpoyquichejtapis —Señor Jesús cutimojtin mana juchayoj canayquichejpaj. 24 Wajyasojniyquichejka palabranta junt'anpuni, niskanmanjinataj ruwanka.
Napaycuychej
25 Hermanosníy Diosmanta mañapuwaycupuni.
26 Cristopi tucuy hermanosta napaycuychej cheka munacuywan. 27 Señor Jesuspa atiyninpitaj camachiyquichej sut'ita leenayquichejta cay cartayta tucuy hermanosman.
28 Señorninchej Jesucristoj c'acha yanapaynin kancunawan cachun. Ajina cachun.