SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS
TESALONICENSES
1
Noka, Pablo, Silvanowan Timoteowan napaycamuycu kancuna Tesalónica llajtapi tantacoj hermanosta* Literal: iglesia. Cristopi. Kancuna ujchaska canquichej Dios Tatanchejwan Señor Jesucristowan. Dios Tatanchejpa Señorninchej Jesucristoj c'acha yanapaynin kancunawan cachun allillanpi causacunayquichejpaj.
Diosta agradeceycu kancunaraycu
Hermanosníy, Diosta agradeceycupuni kancunaraycu. Munaycupuni graciasta koyta, ari, astawan astawan Diospi jap'icuskayquichejmanta. Chaywanpis sapa ujniyquichej astawan astawan munanacuskayquichejmantapis graciasta koycu. Chayraycu tantaska hermanos chaupipi nokaycu quiquiycu may cusiywan parlaycu kancunamanta. Tucuy ñac'ariyniyquichejpi llaquiyniyquichejpipis sinch'ita Jesucristopi sayashanquichej, Diospi jap'icushanquichejtaj. Paypi jap'icuspa ñac'ariskayquichejwan Dios ricuchin chekanta khawaspa tucuyman ruwaskancumanjina cutichinanta. Pay munarka khepa p'unchaypeka pay camachenka, chayman yaycunayquichejpajjina khawaskas canayquichejta. Chayraycutaj kancuna ñac'arishanquichej.
Chekan ruwaj Dios
Dios chekan ruwaj caspa ruwaskancumanjina runasman cutichenka. Kancunata ñac'arichejcunatataj pay ñac'arichenka. Kancuna llaquichiskacunatataj nokaycuwan cusca Señorninchej Jesucristo samarichiwasun, atiyniyoj angelesninwan janaj pachamanta uraycamojtin. Laurashaj ninawantaj riqhurimonka. Señorninchej Jesuska juchasnincuraycu ñac'arichenka sumaj willanasninta mana casojcunata, Diosta mana rejsejcunatawan. Chaycuna wiñaypaj ñac'arichiskas cankancu Señorpa ñaupakenmanta t'akaskas paypa lliphipej atiyninmantawan. 10 Chay p'unchay Señor Jesús cutimonka yupaychaska cananpaj payman t'akaska runasninnejta. Paypi tucuy jap'icojcunataj payta jatunpaj khawankancu. Kancunapis willaskaycuta jap'icuskayquichejraycu paywan cusca canquichej.
11 Chayraycu nokaycupis Diosninchejmanta mañacushaycupuni kancunapaj. Mañacushaycu Diospa wajyaskasnin causanancu ajinata causanayquichejpaj. Chaywanpis tucuy sunaj munayta, paypi jap'icuspa tucuy ruwanasniyquichejtapis Dios atiyninwan junt'achun. 12 Ajinata causaspaka Señorninchej Jesucristota jatunchanquichej paytaj kancunata jatunchan. Tucuy cayka Diosninchej Señor Jesucristowan c'achata yanapawaskanchejmanjinamin.

*1:1 Literal: iglesia.