2
Sajrawan junt'aska runaj riqhurimuynin
Hermanosníy, Señorninchej Jesucristoj cutimunanmanta, payman tantanawanchejmantawan kancunata mayta niycu: Amapuni iscayrayaychejchu Señor Jesuspi yachachiskas caskayquichejmanta. Señorninchejpa cutimunan p'unchay chayamushaskantaña waquin llullacuspa nincu. Cachun llulla willajcuna moskoypijina ricuskancuta nejcunapis nokaycoj cartaycu caskanta llullacuspa nejcunapis. Ni imaynamanta ni ima runawanpis pantachicuychejchu. Señorninchej Jesuspa cutimunan ñaupajtaka runas sinch'ita jatarenkancu Diospa contranpi. Chaypachataj Diosta mana casucoj, chay c'ullu, sajrawan junt'aska runa riqhurimonka. Payka wiñaypaj uqhu pacha laurayman rinanpajmin cashan. Paymin churanacuspa jatunchacun dios niskacuna contranpi, tucuy yupaychaska cajcunaj contrancupipis. Chaycunaj curajnincu canmanjinapis Diospa yupaychana-wasinpipis tiyaycuspa pay diosjina yupaychachicuyta munan.
Yuyaricushanquichejrajchá caytaka kancunawan cashaspa nerkayquichejña. Nisuskayquichejmanjina yachanquichej sajra cajta uj atiyniyoj jarc'aj caskanta. Paytaj chay sajrata jarc'ashan riqhurimunan p'unchayllapi riqhurimunanpaj. Cunan p'unchaycuna sajra caj pacaypi llanc'ashanña. Chay jarc'aj caypi canancama chay c'ullu runa jarc'aska canka. Chanta chay c'ullu, sajrawan junt'aska caj sut'ita riqhurimonka. Paytaka tucuy atiyniyoj Señorninchej Jesús palabranwan wañuchenka. Lliphipej atiyninwan jamuspa payta k'alata atipanka. Chay sajrawan junt'aska cajtaj supay Satanaspa atiyninwan jamonka ashqhasta pantachinanpaj. Ruwankataj jatuchej ricuchinasta, t'ucunapaj ruwanastawan. Caycunarí llullaspuni cankancu. 10 Chay llullaswantaj uqhu pacha laurayman rishajcunata astawan pantachenka. Imaraycuchus Diosmanta cheka cajta khesachaspa mana jap'icorkancuchu juchamanta cachariskas canancupaj. 11 Chayraycu Dios paycunaman apachin sinch'i pantachej yuyayta chay llulla cajta jap'icunancupaj. 12 Ajinamanta cheka cajta tucuy mana jap'icojcuna juchachaskas cankancu. Diospa cheka palabrantataj manapuni jap'icorkancuchu. Astawanpis paycunaka sajrata ruwaspapis cusicorkancu.
Kancunata Dios ajllacusorkachej
13 Nokaycurí kancunaraycu Diosman graciasta konallaycupuni tiyan. Hermanosníy, Señorninchejpa munacuskasnin canquichej. Pay ñaupajmantapacha ajllacusorkachej juchamanta cachariskas canayquichejpaj Santo Espiritunejta. Payka kancunata t'akasorkachej Cristoman. Cheka caj palabranta jap'icuyniyquichejnejtataj cachariskas canayquichejpaj ajllasorkachej. 14 Chaypajmin pay yanapawarkaycu sumaj willanasta willasuyta kancunaman. Ajinamanta wajyasorkachej Señorninchej Jesucristowan janaj pachapi* Literal: gloria. canayquichejpaj.
15 Hermanosníy, kancunata yachacherkaycu Jesucristoj yachachiskasninmanjina causanayquichejta. Chayllatataj kelkamorkaycupis. Chayraycu sumajta jap'icuychej yachachiskaycuta. Sinch'itataj sayaychej Diospi jap'icuspa. 16-17 Quiquin Señorninchej Jesucristo Dios Tatanchejwan mayta munacuwarkanchej. C'achas caskanraycu callpachaska sonkowan causachiwarkanchej nokanchejta cusichicuspa. Astawanpis mayta suyachiwarkanchej khepa p'unchaycunapi wiñaypaj paywan causacunanchejpaj. Ajinamanta yanapasonkachej kancunata allin cajtapuni ruwanayquichejpaj c'achata parlanayquichejpajpis.

*2:14 Literal: gloria.