4
Jesusmi Samaria-lädu walmiwan liman
Chaypuncunaćhu fariseocunaca “Jesus Juanpïta mas mastash bawtisäcuyan. Atïnincunapis mas masläshi cacuyanpis” nipäcula. (Manamá quiquin Jesuschu, sinu'a yaćhapacünincunam bawtisala.) Cay lulaśhancuna fariseocunäman ćhäśhanta yaćhälulñatacmi Jesus “Galileacta cuticuśhä” nil chay Judeap malcancunapïta yapa pasacula.
Chayman lipäcunanpäñatacmi, Samariap malcancuna ćhawpinpa pasapäcunan cala. Chaypa pasalmi Sicar nishan malcaćhu Jacob chulin Josëta ćhacla uśhancäman ji'aycuyalcäla. Chayćhümi “Jacobpa püsun” nishanca cala. Chayman ćhawpi muyunnuy Jesus pishipäśha ćhälul patanćhu jamapayaptinmi 7-8 yaćhapacünincunañatac micuy lantï quiquin malcätalä liculcäla. Chayman Samaria-lädu walmi yacu julü ćhämuptinmi Jesus nila: “Mamay, yacullayquita mañacuśhayqui” nil.
Niptinmi licapayllaman camala Samaria-läducunäwan Israelcunaca mana allinpa apanaculcaptin. Chaymi: “Israel-lä cayal ¿imapïtam Samaria nunacta mañacamanquiman?” nin.
10 Niptinmi Jesus: “Sïchuśh Tayta Diospa uycunantawan, yacucta mañacuśhüniquita lisil'a, paytaćh mañacunquiman. Paymi ichá wiñay simpri cawsachï yacucta uycuśhunquiman” nin.
11 Niptinmi: “Taytay, mana imayquipis cayaptin ¿imanuypatan luli-luli püsupi ampá julalcamul chay cawsachï yacuctalä uycämanquiman? 12 Icha ¿cay püsu umäní awquillú Jacobpïta maslächun cälunquiman imatá? ¿Imanuypatá pay quiquin, lluy chulintin uywantin, upyanan püsupïta mas allinnintalä uycämanquiman?” nin.
13 Niptinmi: “Caypi upyäcunätá yacunan'a jinallam. 14 Ñatac yacu uśhäta upyäcunätá, manam imaypis yacunan'añachu. Jinaman pucyup ñawinpïnülämi wiñay simpri cawsay yalamun'a” nin.
15 Niptinmi: “Taytay, chayurá chay yacütari uycallämay manaña yacunäśha cay püsuman cutiticlaylla śhayämunäpä” nin.
16 Niptinmi: “Wayra wayapayquita puśhaculcul cutimunqui” nin.
17 Niptinmi: “Manam wayapäyüchu cayá” nin.
Niptinmi: “Rasunpa chaytá allintam niyämanqui. 18 Chay picha wayapawan caśhayquipis canan juc wayapawan uywanacuśhayquipis manam rasunpa wayapayquichu. Chayurá rasuncätam niyämanqui” nin.
19 Niycüluptinmi: “Taytay, Diospa willacüninpisćha cayanqui. 20 Pay cüsacunapi yaćhayal'a, má, ¿imanimanquimá? Samaria-läducunacá awquillücunapïpis cay ulućhümi Diosta alawapäcú. Am Israelcunäñatac ‘Jerusalenćhümi alawänanchic’ niyalcanquiman” nin.
21 Niptinmi: “Uyalimay walmi, manaña cay uluman nï Jerusalenmanpis lillalña, Tayta Diosta alawanayqui timpu ñam jananchicćhüña. 22-24 Payta manam mayćhu alawaycälinantapis ucunchu, sinu'a nunacuna Ispiritullawan rasuncäćhu alawaycälinantam munan. Dios Ispiritu captinmá alawaycunanchicpä Chuya Ispiritunta munanchic. Chaynu alawaycücämá paypa śhun'unpä. Ñatac am Samaria-läducuna mayanta alawapäcuśhayquitapis manam yaćhapäcunquichu. Ya'a Israelcunañatacmi ichá tuquicta yaćhapäcú, ya'acunapi Salbacüca śhayämuptinmá” nin.
25 Niptinmi: “Aw yaćhayämi Diospa Caćhamuśhan Salbacüca śhamunanta. Pay ćhämulćha lluy lluyta willaycamäśhun” nin.
26 Niptinmi: “Limapäśhüniquimá, chay nishayquica cayá” nin.
27 Chay niyällaptinmi yaćhapacünincuna ćhälälimula. Jinalmi walmiwan limapäcuśhanta licälälil licapayllaman camälälil nï mayanninpis tapuycälilachu chay walmiwan imapi, nï imapä limaśhantapis.
28 Chay walmiñatacmi wacuynintapis caćhaycul malcäman pasacun. Ćhayculmi: 29 “¡Śhapämuy! ¡Juc wayapam llapa bïdäta niycäman! ¿Paypisćha Caćhamuśhan Salbacüca?” nil ayaycaćhacuyäla. 30 Chaymi llapa nunacunaca Jesus caśhancäman paćhcatityämula.
31 Chay śhamuśhancamam yaćhapacünincunañatac: “Yaćhachicü taytay, micucuycuy-ari” nil nipayalcäla.
32 Nipäcuptinmi: “Mana lisipäcuśhayqui micuymi micuná cayan” nin.
33 Niptinmi yaćhapacünincuna quiquin-pula: “¿Mayanćha apäpamunman micunanpä cala?” ninaculcäla.
34 Chaymi Jesus nila: “Micuná Caćhamänïcäpa munayninta camacänäcama lulaymi. 35 ¿Amcuna ‘Tawa quillalämi cayan cusichayta allaycunapä’ niyalcanquimanchun? Ya'añatacmi niycälic: Talpuśhacunäman ñawiquita má pallalcäliy-ari. Ñam nunacunaca cusichaycuypäña alwäśha cayalcan. 36 Cusichäcunaca wiñay simpri allincäman nunacunäta pilwaycuptinmi Tayta Dios sumä alli-allintalä uycun'a. ¡Cay maynu sumä cushicuymi talpücunäpapis, cusichäcunäpapis! 37-38 Chayurá ‘Juctacmi talpucun; jucñatacmi cusichan’ nishanchicnüpis rasunpam caćhapäculac mana lulaculcäśhayquiman. Juccuna ñacaculcäśhallantamá amcuna cusichaycälinqui” nil.
39 Ñatac Samaria-lädu walmica “Llapan bïdätam niycäman” nishallanpam achca malca-masincuna Jesusman lluy chalapaculcäla. 40 Chayćhu Jesusman ćhälälimulñatacmi “Taytay ya'acunaćhu quïdaycäliyari” niptin ishcay muyun paycunawan caycälila. 41 Chayćhu quiquin Jesuspa shiminta uyalilmi achca-achca chalapaculcäla.
42 Chaymi chay walmïta nipäcula: “Canan manam willacuśhallayquipñachu chalapaculcá, sinu'a quiquinpa shiminta uyaliycälilmi jinantin nunacunäpa Salbaycüninchic caśhanta yaćhaycälí” nil.
Jesusmi yanapäcäpa chulinta sänaycachin
43 Chay ishcay muyunpïtañatacmi Samariapi pasala Galileap malcancunaman. 44 (Ñatac quiquin Jesusmi unay nila: “Diospi willacücuná manamá mayanpis quiquinpa malcanćhu'a allinpa ćhasquishachu” nil.) 45 Chaynu captinpis Jerusalenćhu Jesus jatun munayninwan chay Libraculcäśhan Fistaćhu lluy lulaśhanta licapäculmi Galileap malcanman ćhäluptin'a allinpa ćhasquipäcula.
46 Chaypïtañatacmi yacupïta, bïnuman muyuchishan Galileap Caná malcanman Jesus cutila. Ñatac Capernaum malcäćhümi sumä puydïnin mandacücäta yanapäninpa chulin ishyayäla. 47 Cay ishyapacüca Judeapi Galileaman Jesus ćhämuśha caśhanta uyalïlul-pacham tincuycü pasacun. Chayćhümi “Taytay, chulillämi wañucalpuyällanña. ¡Ama chaynu callaychu! ¡Lilläśhun sänaycachipamänayquipä!” nila.
48 Niptinmi Jesus: “Amcuna jatun tantiachicuycunacta milagrucunacta lulaśhäta mana licapäcul'a manam chalapacamanquichu” nin.
49 Niptinmi: “Taytay, manaläpis chulillá wañuśhancama lilläśhun” nin.
50 Niptinmi: “Cutiy jinalla. Chuliqui allinpacuyanñam” nin.
Niptinmi Jesuspa nishanman chalapacul cuticun. 51 Ñatac manaläpis wasinta ćhaycuyaptinlämi, uyway nunancuna talipapämula: “Chuliqui allinyayanñam” niycälï.
52 Niptinmi talipäcunäta: “¿Imayüram sintïmullan?” nicuyan.
Niptinmi: “Anyan ćhawpi muyunpïñam calur ishyayca caćhaycülunña” nipäcun.
53 Niptinmi yalpaćhacüla anyan muyuncäćhu chayüranuy Jesus: “Chuliqui allinyayanñam” nishancäta. Chaymi lluy wasintin Jesusman chalapaculcäla.
54 Chayurá cay Judeapi Galileaman cutiyninwan'a ishcay milagructam Jesus lulaycula.