5
Jesusmi warda muyunćhu lata nunacta sänachin
Chaypïtam Jerusalenćhu Israelcunap fistaman Jesus lila. Chay Jerusalenpa “Uwishcunap Puncun” nipäcuśhan sawanpa läduscanćhümi Israel limayćhu'a Betesda nipäcuśhan istanqui cala. Cay'a jatu-jatun mućhcanuy muyülïninćhu picha ramädayümi cala. Chayćhümi achca aplacuna, walla maquicuna, latacuna, pasaypi ćhänacäśhacunapis yacuca cuyulinanta alcayalcäla. ˻ Chay yacuman anjilshi unaypi unaypi ji'alpaycamul sumä-sumä cuyuchila. Chayman puntacta paćhcalpücäshi, imawan ishyayalpis sänaśha cala.˼
Chay ishyäcunäćhümi quimsa ćhunca pusäniyu wata ishyayä nuna jitalayäñä. Chayta licälul, chay-chica wataña ishyayäśhanta Jesus tantialmi: “¿Sänayta munanquichun?” nin.
Niptinmi: “Taytay, manam pïlläpis canchu cuyuchishan üra yacuman apaycamäní. Jućhuycaćhacuśhäcamam juccuná apuraypa llallilläman” nin.
Niptinmi: “¡Śhalcuy-ari! Wantumuśhuśhayquita apaculcul licuy” nin.
Chayüralla sänälulmi wantumuśhanta apaculcul licun. Ñatac warda muyun captinñatacmi 10 waquin puydï Israelcuna sänäśha nunäta: “¡Caynu warda muyunćhu camachicuy mana pirmitiyächimaptinchicchun puliyanquimanlä ipicuśha!” nin.
11 Niptinmi “Sänachimäcämi, ‘Wantumuśhuśhayquita apaculcul licuy’ nimäla” nin.
12 Niptinmi: “¿Mayan nunatan chaynu niyäśhunayquipä?” nin. 13 Ñatac chay achca-achca nunacunäpi Jesus licuptinmi mana mayan sänachishantapis yaćhalachu.
14 Chaypïtam Diospa chuya wasinćhu sänachishan nunäta Jesus talïlun. Chayćhümi: “Canan sänaśhaña cayal'a amam juchacta lulanquiñachu mas piyurlä mana pasaśhunayquipä” nin. 15 Chaypïtam chay nuna Israelcunäman lil, sänachishanca Jesus caśhanta willaycamula.
Jesuspa munayllanćhu cawsayca caśhantam willan
16 Chayurá caynu warda muyunćhu sänachishan-laycum puydï Israelcunaca Jesusta aticaćhala. 17 Jesusñatacmi: “Taytá canancamapis jinalla lulaycuyaptin'a ¿imapïtatá ya'apis mana lulämanchu?” nin. 18 Nïluptinmi, Israelcunaca wañuchiyta sumä-sumä munapapäcula. Manam warda muyuncäta jalutacuśhallanpïchu, sinu'a Diosta Taytanpälä ćhulaycul Diostucuśhanpam.
19 Chaymi Jesus: “Rasunpa, quiquilläpa munayllätá ya'a Chulin manam lulämanchu, sinu'a Taytäpa licaśha lluy lulaynincunallactam canan ya'apis lulaycuyá.
20 “Taytá cuyamalmi lluy lulaynincunacta yaćhaycachiman. Jinaman'a mas sumätalä yaćhaycachimäśhanta licalmi amcuna licapayllaman camapäcunqui. 21 Maynümi Taytá wañuśhacunacta śhalcalcachimul cawsayta uycun, chaynümi ya'a Chulinpis munaśhäcunäman'a cawsayta uycú. 22 Chaynütacmi Taytá pictapis mana cäraycun'achu, aśhwanpa ya'a Chulin captïmi lluy cäraycunäpäpis maquïman ćhulaycaman. 23 Caynu lulaycula Taytäta licapäcuśhannuy Chulintapis licaycälimänanpämi. Sïchuśh caćhamuśhan Chulinta mana allinpa licaycamäcá, caćhamäní Taytätapis mana allinpatacmi licayan.
24 “Sumäta uyalipämay: shimïta uyalicul caćhamänïman chalapacücá wiñay simpri cawsayniyüñam cayan. Manañaćh mućhuycäćhu can'añachu. Aśhwanpam wañuycäpi cawsayman juluycuśhaña cayan. 25 Rasunpa, Diospa caćhamuśhan ya'a Chulinpa shimïta wañüśhacuna uyalipäcunan muyunca jananchicćhüñam cayan. Chayćhümari uyalicücunaca cawsapäcun'a. 26 Maynümi taytäpa munayllanćhu cawsayca cayan, chaynümi ya'a Chulinpa munaylläćhüpis cawsayca cananpä uycamäla. 27 Chaynütac Rasun Nunap Chulinca captïmi Taytá maquïman cäraycunäpäpis ćhulaycamäla.
28 “Caycunapi ama licapayllaman camapäcuychu: llapa wañüśhacuna shimïta uyalil śhalcapämunan muyunca ćhämun'añam. 29 Chayćhümi allin luläcunacá wiñay cawsaypä śhalcamun'a; mana allincäćhu cäcunañatacmi ichá cäraycunäpä śhalcamun'a.
30 “Cay'a manam quiquilläpïtachu, sinu'a Taytá nimäśhanmannümi licaycú. Ñatac munaynïta caćhaycul Taytäpa munayllanta lulayta jicutayaptïmi cäraycuyni'a cäninmancamalla.
Jesuspa lulaśhancunam pï caśhantapis willacun
31 “Quiquilläpi willacuyapti'a, manam chay willacuyní rasun bälinmanchu. 32 Juc ya'apïta willacü nishancämi ichá rasunpa bälin. 33 Quiquiquicuna Juanman tapuchï caćhapäcuptiqui, rasuncätam willapäcuśhulanqui. 34-35 Pay rasuncäta tantiaycälichishunayquipä acchiycamuptin sumä cushisha rätullapämi ćhasquiycälilanqui. Ñatac manam nunacunällap niycunallantá munächu. Caycunactam ichá niyalcac salbaycälisha caycälinayquipä. 36 Rasunpa Juanpïpis sumäninlämi pï caśhäta willacücá: Taytá lulalpunäpä quiquin umäśhanta lulaśhäcunämi Taytá caćhamäśhanta willacuyan. 37 Jinaman quiquin caćhamäní Taytäpis ya'api willacula. Amcunañatacmi ichá shiminta mana uyaliculcälanquichu, nï imanuy caśhantapis licapäculanquichu. 38 Ñatac uyaypa willacuynincunamanpis mana chalapaculcäśhayqui cayan caćhamüninta mana ćhasquipäcuśhayquipam. 39 Wiñay cawsayta talinayquipä isquirbishacunacta maynüñam ancuyalcanqui. 40 Ñatac chaycuna ya'apïta willacuyaptinpis manamá ya'aman śhapämunquichu wiñay cawsayta ćhasquipäcunayquipä. 41 Manam nunacunaca alawaycälimänantachu ashiyá. Chay'a manamá imapis ucamanchu. 42 Ya'a lisipäcucmá Tayta Diosta mana cuyapäcuśhayquita. 43 Chaymari canan Taytäpi camalachishtin śhamuptïpis manatac ćhasquipämanquichu. Ñatac juc quiquillanpi alawacuśhtin śhamuptinñatacmi ichá cushishalä ćhasquïlälinquimanpis. 44 Dioswan licachicuyta mana imactapis ucul, quiquillayqui-pula allinpa licachicuypi wañupacuyalcal'a, ¿imanuypatan payman chalapaculcanquiman? 45 Ñatac Taytäpa ñawpäninćhu ‘Payćha juchachaycamäśhun’ nil niyalcämaychu. Chayćhu quiquin alcaycälishayqui Moisesmá juchachaycälishunqui. 46 Sïchuśh payman rasunpa chalapaculcal'a ya'amanpis chalapacalcämanquimanćha, pay ya'apïta isquirbiyaptin'a. 47 Ñatac pay isquirbishanmanpis mana chalapacuyalcal-lächun willacuynïman chalapacälälinquiman ampá” nin.