8
Mansibacü walmictam pampachan
Jesusñatacmi Ulibus nishan ulüta licula. Chay walantinmi wäla wälalla Diospa chuya wasinman cutimula. Chayćhümi nunacunaca juntunacälälimuptin taycucuycul Jesus yaćhachila. Chaymanmi camachicuyta yaćhachicücunäwan fariseocunaca juc walmicta mansibacuyäta talilcälil puśhapämula. Chayćhu lluy nunacunap ñawpäninman śhaycacaycachilmi Jesusta nipäcula: “Yaćhachicü taytay, cay walmictam mansibacuyäta talïlälí. Moisespa camachicuyninćhu'a caynuy walmicunacta lumi tamshaypa wañuchinapämi cayan. ¿Am'a imaninquitan?” nil. Cayta nipäcula Jesuspa limayllan cunca cuchuynin cananpämi. Jesusñatacmi ichá pampäman uyshucalpul dïdunwan allpäćhu isquirbiyäla.
Chayćhu jinalla tapucuyalcaptinmi Jesus śhalculcul nila: “Mayanniquipis mana juchayücá, má, allaycuchun tamshayta” nin. Nilculmi caśhan uyshucalpul pampäćhu dïdunwan isquirbiyäla. Chaynüta niycüluptinmi puśhamücunaca juchayu capäcuśhanta lluy tantiacalcälil awquishnincunapi allacaycälil jucllap jucllap chincaculcäla. Jinaptinmi Jesuswan chay walmïllaña quïdäläliña. 10 Chayćhümi Jesus śhalculcul tapula: “Walmi, ¿mayćhütan cayalcan? ¿manachun jucllanpis juchachaycälishunqui?” nil.
11 Niptinmi: “Taytay, manamá mayanllanpis” nin.
Niptinmi: “Chayurá ya'apis manam juchachacchu. Jawcallañari licuy. Cananpi'a amañamá juchacta lulanquiñachu” nin.
Mayan caśhantapis bälichicun
12 Chaypïta achca nunacunäta yapa yaćhachilmi nin: “Cay pachäćhu llapa nunacunäpa acchinmi cayá. Ya'acta atimäcá manañam tutapäcäćhu cawsan'achu, sinu'a sumä cawsayta uycuśha acchićhümi cacun'a” nil.
13 Niptinmi fariseocunaca: “Ä, canan caynu quiquillayquipi willacuśhayquiwan'a limayniqui manamá bälinchu” nin.
14 Niptinmi: “Maypi śhamuśhätapis yaćhayapti'a masqui ya'alla willacuyaptïpis, willacuśhäca rasuncämi. Amcunam ichá mana yaćhapäcunquichu maypi śhamuśhätapis nï mayta linätapis. 15 Nunacunallap tantiayllanmannümi cäraycälinquipis. Ya'añatacmi ichá mayantapis mana cäraycüchu. 16 Ñatac cärayculpis caćhamänïwan cayaptïmi tincüninman cäraycuyni'a. Manam japallächu licaycú, sinu'a paywanmi. 17 Amcunap camachicuyniquićhümi ‘Ishcay nuna willaycü captin'a tacyalpachishañam’ niyan. 18 Chayurá ya'a quiquïmi jucnin willaycüca cayá; juccäñatacmi caćhamäní Taytá” nin.
19 Niptinmi: “¿Mayćhütan chay taytayqui cayan?” nipäcula.
Jesusñatacmi: “Mayan rasunpa caśhätapis mana lisiyämal'a ¿imanuypatan taytätalä lisïlälinquiman? Manamá mayannïtapis lisipämanquichu” nin.
20 Caycunacta nila Diospa chuya wasinćhu illay apapämunan ćhulacunpa läduscanćhu yaćhayächishanćhümi. Chayćhu manalä üran captinmi mana pipis prïsunanpä chalapäculachu.
21 Chaypïtam Jesus yapa nila: “Ya'a licuśhäñam; ashiyalcämalpis manam ćhäpämunquimanchu; aśhwanpa juchayquićhu cayalcalmá wañupäcunquipis” nil.
22 Niptinmi Israelcunaca: “ ‘Ya'a caśhäcäman'a manam ćhäpämunquimanchu’ ninanpä ¿‘supay-apäśhä’ nicuyanchun, imamá?” nipäcun.
23 Jesusñatacmi nin: “Amcuna cayllapïmi capäcunqui; ya'añatacmi ichá janaypi. Amcuna cay pachällapïmi capäcunqui, ya'añatacmi ichá mana cayllapïchu. 24 Pï caśhätapis nishacmannuy mana chalapaculcal'a juchayquićhümi wañupäcunqui” nil.
25 Niptinmi: “Am ¿pï tucunquitan?” nipäcun.
Niptinmi: “Allaycuśhäpïta mayan caśhätapis nishäcämari. 26 Jinaman amcunapïtapis sumä achcam limapaycälinac cäraycälinac cayan. Caycuna cay pachächu sumä tincüllanman cayan rasuncällacta niycü caćhamänïpïta uyalishäta willaycuptïmi” nin. 27 Ñatac manam tantiapäculachu, taytanpïta limaśhanta.
28 Chaymi Jesus nila: “Altuman śhalcachisha captïlämi Nunap Chulinca rasunpa ya'a caśhäta, chaynütac quiquilläpi imactapis mana limal, caćhamäní yaćhachimäśhanmannülla limaśhäta tantiapäcunqui. 29 Chayurá caćhamäní ya'awanmi cayan. Imaypis paypa munaśhanta lulaptïmi mana japallätachu caćhaycaman” nin. 30 Caynu Jesus niptinmi achca chalapaculcäla.
Taytan mayan caśhanpïtam limapäcun
31 Chay chalapacü Israelcunätam Jesus: “Amcuna willacuynïćhu masïsu tacyapäcul'a rasunpa yaćhapacünïcunam cayalcanqui. 32 Jinalmi Diospi rasun allincäta lisipäcunqui. Chay rasuncäñatacmi ćhänalächipäcuśhuśhayquipi julapäcuśhunqui” nin.
33 Niptinmi: “Ya'acuná Abrahampa milayninmi capäcú; imaypis manamá mayanpa uywayllanpis capäculächu. ¿Chaychun ‘Amñatac juluycuśham capäcunqui’ niyalcämanquiman?” nipäcula.
34 Niptinmi Jesus: “Rasunpa mayanpis juchaćhu cawsäcunacá juchap uywayninmi cayalcan. 35 Uywayca chay ayllućhu manam pasaypipächu caycun. Ñatac chulinmi ichá pasaypipä. 36 Chayurá Chulica julaycälishuptiqui'a pasaypipä libriñam capäcunqui. 37 Yaćhämari Abrahampa milaynin capäcuśhayquita. ¿Chaynu cayalcalchun yaćhachicuyní śhun'uyquipänuy mana captin wañuchiyta munayalcämanqui? 38 Ñatac quiquin Taytäpa lädunćhu cayal licaśhäcätam ya'a limá; amcunapis taytayqui limapapäcuśhuśhayquitam lulapäcunqui” nin.
39 Niptinmi nipäcula: “Ya'acunap taytá Abrahammari” nil.
Jesusñatacmi: “Abrahampa rasun chulin capäcul'a, paynüćha lulaycälinquiman. 40 Manaćh wañuchiyta munayalcämanquimanchu quiquin Diospi uyalisha rasun allincäta willaycuyapti'a. Caynüchu Abraham'a manamá lulaycula. 41 Amcuná taytayquip lulaynintam lulaycuyalcanqui” nin.
Niptinmi paycuna: “Ya'acuna manam ishu chulipacuychu capäcú. Tayta Diosllam ya'acunap taytá” nicuyalcan.
42 Jesusñatacmi: “Rasunpa Dios taytayqui captin'a paypi śhayämupti'a cuyapämanquimanćha. Paypa caćhaśham śhayämüpis, manamá munaylläpïchu. 43 Chayurá ¿imapïtan-nila yaćhachicuynïta mana tantiapäcunquimanchu? Mana ćhasquiculcänayquimari. 44 Aśhwanpa amcuná taytayqui Satanaśhpa munaśhanta lulayta jicutayä nunanmi capäcunqui. Pay'a cay pachap allaycuyninpïta nuna wañuchicümi. Manamari imaypis rasun allincäta niyculachu nï cayculapischu. Artishca cayalmi jinaman chay articunap quiquin taytan cayalmi articta limal'a tincüninman liman. 45 Chaymari ya'a rasun allincäta willaycupti'a mana chalapacalcämanquichu. 46 Má ¿mayanllayqui'a juchayu caśhäta licapämälanquitan? Chayurá rasuncäta yaćhayächiptí ¿imapïtan mana ćhasquiculcanquichu? 47 Rasunpa, Diospa cäcunacá shiminta uyaliculcanmi. Paypa mana capäculmi amcuna mana uyalïtuculcanquichu” nin.
Abrahampïpis mas puntacta Jesus calañam
48 Niptinmi Israelcunaca: “Allintam niyalcac ¡anla Samaria-lädu nuna Satanaśhpa gänaśham canqui!” nipäcun.
49 Niptinmi Jesus: “Manam Satanaśhpa gänaśhachu cayá. Aśhwanpam Taytäta altuman juluycú; amcunañatacmi ichá pin'ayman julaycälimanqui. 50 Manamá quiquillächu alawacuyta ashiyá; aśhwanpa jucmi alawaycuśha canäpä ucupacuyan. Pay'a amcunactapis lluyta cäraycücämi cayan. 51 Chaymi rasunpa willacuynïta chalapacücá wañuyta mana lisipäcun'achu” nin.
52 Niptinmi Israelcunaca: “Cananmi ichá Satanaśh gänaśhuśhayquita rasunpa yaćhalpälí. ¡¿Imanuypatan ‘Shimïman chalapacücunacá manam wañuyta lisin'achu’ niyanman, aśhta quiquin Abrahampis Diospa willacünincunapis wañuyalcaptin?! 53 ¿Tayta Abrahampïpis mas puydïlächun cayanquiman, imatá? Paypis Diospa willacünincunapis wañuculcälam. ¿Am'a pï tucunquitan?” nipäcun.
54 Niptinmi Jesus: “Quiquilläpi alawacuptí manam uchucllapis pasanmanchu. Aśhwanpa amcuna ‘Diosnïmi’ nipäcuśhayqui quiquin Taytämi altuman julaycaman. 55 Niyalcalpis amcunañatacmi ichá mana lisipäcunquichu. Ya'ami ichá tuquicta lisiycú. ‘Manam lisïchu’ nipti'a amcunanüpis casquicüćha cäman. Ya'ami ichá lisiyal shiminmannuy cawsaycú. 56 Ñatac taytayqui Abrahampis cay śhamuná timpucta licaycuypi cushiculam. Chaymi licämal'a sumä-sumälä cushicula” nin.
57 Niptinmi: “Picha ćhunca watallayquipis mana cayaptin ¡Abrahamta licälunquiman ampá!” nipäcun.
58 Niptinmi Jesus: “Rasunpa, manaläpis Abraham captinmi ya'a cayäläña” nin. 59 Chaynu nïluptinmi lumicta apticälälin tamshälälinanpä. Jesusñatacmi chay-chica nunacunäpi pantalcachil Diospa chuya wasinpïta licula.