9
Jesusmi apla nunacta sänachin
Liyäśhanćhümi nasïdunpi apla nunacta Jesus licälun. Chayćhümi yaćhapacünincuna: “Yaćhachicü taytay, caynu apla näsïmula ¿quiquinpa juchanpïchun icha taytancunap juchanpïchun?” nipäcula.
Niptinmi: “Manam quiquinpa nï taytanpa juchanpïchu, sinu'a Diospa munaynin payćhu camalaycunanpämi. Chaymi caćhamäní lulananchicpä nimäśhancäta wañuy-wañuylla lulaycunanchic muyunca caśhancama. Mayanpis lulayta mana atipänan tutaca ñam ji'acaycayämunña. Ñatac cayćhu caśhäcamá, cay pachäćhu nunacunäpa acchinmi cayá” nin.
Nilculmi pampäman tuwaycul dïdunwan mitucta lulaycul chay apläpa ñawinta llusiycul nila: “Siloé nishan istanquićhu pa'acamuy” nil. (Siloé ninan'a “Caćhaśhanca” ninanmi.)
Niptinmi chay apla lilcul pa'acamul licaśhtinña cutïmun. Chaymi malca-masincunapis, mañapacuyäta licäcunäpis: “¿Manachun wicćhu täcuylla täcul mañapacü aplaca?” nipäcula.
Waquinninmi “Paymari” nipäcula.
Juccunañatacmi “Manam. Jucmi paynü-nilälla” nipäcula.
Apläñatacmi: “Quiquïmari cayá” nila.
10 Niptinmi tapupäcula: “¿Imanuypatan-nila ñawiqui quićhacacülun?” nil.
11 Niptinmi: “Chay Jesus nishan nunam mitucta lulaycul ñawïman llusiycäman. Jinalculmi ‘Siloé istanquiman lil pa'acamuy’ niman. Chayćhu pa'acullal-pacham licälú” nin.
12 Niptinmi: “¿Mayćhütan chay nunaca cayan?” nipäcula.
Niptinmi: “Äli, manam yaćhächu” nin.
Fariseocunämi chay apla sänäśhäta tapupäcun
13-14 Ñatac Jesus mitucta lulaycul apläpa ñawinta quićhacachishanca warda muyunćhümi cala. Chaymi fariseocunäman chay apla sänäśhäta puśhälälin. 15 Ćhächiptinmi tapupäcula imanuypa ñawin quićhacacüśhantapis.
Niptinmi: “Mituwan ñawïman llusiycamaptin pa'acullalmi licälú” nin.
16 Chayćhu waquinnin fariseocunämi: “Chay nuna Diospïchu manam canman. ¿Imanuypatá cay lulayninwan warda muyuncäta jalutacuyanman?” nipäcula.
Juccunañatacmi: “Jucha-sapa nuna cayal'a, ¿imanuypatá caynücunactalä lulayanman?” nipäcun. Chaymi quiquin-pula iwinacälälin.
17 Chaymi yapa tapucuyalcan: “Am'a ¿imaninquimá, ñawiquita licachishüniqui nunapïta?” nil.
Niptinmi: “Diospa willacüninmari” nin.
18 Ñatac fariseocunaca aplapi sänaśha caśhanta manam awnïtuculcälachu, aśhta chay apläpa mamanta taytanta ayachipämunancama. 19 Chaymi mamanta taytanta ayalcachimul: “¿Cay chuliquichun? ¿Rasunpachun nasïdunpi apla? Chayurá ¿canan imanuypatan licälun?” nin.
20 Taytancunañatacmi: “Aw, pay'a chulïmi; jina nasïdunpi aplam cala. 21 Ñatac imanuypa ñawin licaśhantam ichá ya'acunapis mana yaćhapäcüchu nï mayan quićhacachishantapis. Quiquintari tapupäcuy; ñam yayniyüña” nipäcun. 22 Chaynu nipäcula Israelcunap puydïnincunaca mayanpis “Jesus'a Caćhamuśhan Salbacücämi” nil limalcücäta juntunacuynincunapi alapacüśha cananpä limanacüśha captinmi. 23 Chaymi taytancuna “Quiquinta tapuy; ñam yayniyüña” nipäcula.
24 Chaymi aplapi sänäśhäta caśhan ayalcachimul: “Diospa ñawpäninćhu rasuncäta niycälimay.* Diospa…niycälimay: Griego limayćhu'a “Diosta altuman juluy” niyanmi. Chaynu niyaptinpis “Rasuncäta limay” ninanmi. Licay Jos 7.19-ta. Ya'acunam tuquicta yaćhapäcú chay nunaca jucha-sapa caśhanta” nin.
25 Niptinmi: “Manamari yaćhächu jucha-sapa mana jucha-sapa caśhantapis. Śhun'ućhu yaćhacú aplapïta canan licaśhallätam” nila.
26 Niptinpis mastam tapupäcula: “¿Imactam luläśhulanqui? ¿Imanuypatan ñawiquita quićhacächishulanqui?” nil.
27 Niptinmi: “Niyalcacñamari; willayaptïpis manatacmi quiripämanquichu. ¿Icha yapa tapupayalcämanqui amcunapis atïnin cayta munapäculchun?” nin.
28 Niptinmi fariseocunaca: “¡Ima! ¡Amćhá chay-nilä nunäpa atïnin cayanqui; ya'acuná Moisespa atïninmi capäcú! 29 Yaćhanchictacmi quiquin Dios Moiseswan limaśhantapis. Ñatac chay nunäpïtá manam yaćhanchicchu maypi yalämuśha caśhantapis” nipäcula.
30 Niptinmi aplapi sänäśha nunaca: “¡¿Imanuypatá caynu ñawïtapis licachimä nunactalä maypi śhamuśhantapis yaćhapäcunquimanchu canpis?! 31 Tuquictam yaćhanchic Tayta Dios jucha-sapacunäta mana uyalil manchacuywan cäsucünincunallacta uyalishanta. 32 Manatacmi imaypis uyalilanchicchu nasïdunpi aplacta licächishantá. 33 Rasunpa Diospi mana śhamul'a manaćh caynüta lulälunmanchu” nin.
34 Chaynu niptinmi: “¡Cärayqui cañächun am juchallaćhu chapunacüśha näsïcälä ya'acunacta yaćhachïtucupämänayquipä!” nicuyalcan. Nilculmi lluy alülälila.
Aplaca llapan śhun'unwanmi chalapacun
35 Jinaptinmi Jesus yaćhälun chay apla sänäśhanca alüśha caśhanta. Chaymi tincülul: “¿Rasun Nunap Chulinman chalapacunquichun?” nin.
36 Niptinmi: “Taytay ¿chay mayantan cayällan? Niycallämay chalapacunäpä” nin.
37 Niptinmi: “Licayanquiñamari; anwan limäcämi cayá” nin.
38 Niptinmi puntanman un'ulacuycul: “Aw, chalapacullämi” nil altuman juluycula.
39 Niptinmi Jesus: “Cay pachäman śhamulá imanuy nunacuna caśhantapis camalaycachïmi, aplacunäta licaycachï, licätucücunätañatac rasunpa mana licapäcuśhanta tantiaycachï” nin.
40 Niyta uyalïlälilmi chayćhu cä fariseocunaca: “¿Ima, ya'acunapis aplachun cayalcá imatá?” nicuyalcan.
41 Niptinmi Jesus: “Aplapa-yupay tantiayniqui cayaptin'a nishayqui pampachaycuśham canman. Ñatac licätucuśhayquipam juchallayquićhülä cayalcanqui” nila.

*9:24 Diospa…niycälimay: Griego limayćhu'a “Diosta altuman juluy” niyanmi. Chaynu niyaptinpis “Rasuncäta limay” ninanmi. Licay Jos 7.19-ta.