10
Jesusmi nunacunäpa michïnin
Chaypïtam: “Sumäta uyalipämay: mayanpis uwish canćhaman puncunpa mana yaycul juc-lädunpa yaycücá cullu cära suwam. Ñatac quiquin michïcá canćhap puncunpam yaycun. Paytam puncu quićhäcäpis quićhaycun. Uwishnincunapis uyat-uyatllañam cayalcan. Chaymi ayayllawan canćhanpïta yalachimun. Chaynu lluyta yalalcachimul puntanta ñawpaptinmi uwishcunäñatac shiminta lisipäcul atipäcun. Ñatac juc nunactá manam atinchu. Aśhwanpa michïninpa shimin mana caśhanta yaćhalmi buryaylla ayiculcan” nin. Caynu tincuchiywan Jesus yaćhachiptinpis imapi limaśhantapis manam tantiapäculachu.
Chaymi nila: “Rasunpa ya'am uwishcunäpa yaycunan puncuca cayá. Ñatac puntäta śhamücunacá pasaypi suwacunam. Ñatac uwishnïcuná manam cäsupäculachu. Sumäta uyalipämay: ya'allam rasun puncuca cayá. Chaymi mayanpis ya'ap yaycücá salbaśha can'a. Jinaptinmi uwish cutiticlaylla llullu pastucunalläćhu jawca puliycänuy capäcun'a. 10 Ñatac suwacá suwacüllam wañuchïllam camacällam śhamun. Ya'añatacmi ichá llapanta sumä-sumä allin jawca mana camacaycü cawsayta unäpä śhamulá.
11 “Chaynütacmi ya'a allin michïca cayá. Allin michïcá uwishnin-laycum bïdantapis uycun. 12 Ñatac michipacücunacá atü śhayämüta licälul'a quiquinpa uwishca mana captinmi lluy caćhaycul ayicun. Jinaptinmi atüca paćhcaycul lluy pintïchin. 13 Chay nunacá uwishcunäpi mana imapis ucunchu michipacülla calmi.
14-15 “Ya'am ichá quiquin allin michïca cayá. Maynümi Taytäwan lisinacú, chaynümi uwishnïcunawanpis lisinacú. Chay uwishnï-laycumari bïdätapis uycú. 16 Jinaman cay canćhäćhu mana cä uwishnïcunactapis atimunämi cayan. Paycunapis shimïta uyalipäman'am. Chayćhümi juc canćhallaña juc michïllaña can'a.
17 “Ñatac Taytá cuyaman quiquí cawsaynïta uycul caśhan cawsanäpä captïmi. 18 Manam mayanpis bïdäta apaman'achu; quiquilläpïmi uycuśhä. Maquilläćhümari unäpäpis, śhalcamunäpäpis cayan. Caynu lulayní cananpä Taytäpïmi ćhasquiyculá” nil.
19 Chayta uyalipäculmi Israelcunaca ishcayman iwinacälälin. 20 Waquinnincunam nipäcula: “Cay'a Satanaśhpa gänaśha lücuśhäta ¿imapämá uyalipäcunqui?” nil. 21 Juccunañatacmi: “Satanaśhpa gänäśha cayal'a caynu allin yaćhachicuyta manam limayanmanchu, nï nasïdunpi aplactapis licayächinmanchu” nipäcula.
Caćhamuśhan Salbacüca Jesus caśhanta manam awnipäcunchu
22 Ñatac Jerusalenćhümi Diospa Wasinta Chuyanchaśhan Yalpanan Fista tamya timpućhu cala. 23 Chayćhümi chay wasip “Salomonpa Patyun” nishanćhu Jesus puliyäla. 24 Chaymi Israelcunäpa puydïnincuna cunćhacaycälil: “¿Imaycamatan umäta nanachipämanqui? Dios Caćhamuśhan Salbacüca rasunpa cayal'a, ¡sumätañari niycälimay!” nin.
25 Niptinmi Jesus: “Niyaptïpis amcuna manamá chalapaculcanquichu. Jinaman Taytäpa munayninwan imaymana milagru lulaśhäcunam pï caśhätapis tantialcächishunqui. 26 Jinaptinpis ya'ap uwishní mana capäculmi shimïta nï chalapacamanquichu. 27 Ñatac ya'a uwishnïcunawan lisinacümi. Chaymi shimïta uyalil atipäman. 28-29 Paycunactam mana imaypis chincapäcunanpä wiñay cawsayta uycú. Taytá uycayämaptinmari mana mayanpis maquïpïta ućhiman'achu. Pay lluypïtapis sumä munayniyu cayaptinmi maquinpïta mana mayanpis ućhipäcunmanchu. 30 Ya'a Taytäwan jucllamari capäcú” nin.
31 Chayćhümi Israelcunaca lumicta yapa apticälälin Jesusta tamshälälinanpä 32 Jinaptinmi: “Taytäpïmi imaymana milagrucunacta amcunaćhu lulalá. ¿Mayanninpïtatá tamshayta munacayalcämanqui?” nin.
33 Niptinmi: “¡Allin lulaśhayquipïchu manamá, sinu'a Tayta Diosta jalutacuśhayquipïtamari! ¡Am nunalla cayal Diostucuśhayquipïtamá!” nicuyalcan.
34 Jesusñatacmi: “Quiquin Diosninchic isquirbishancäćhümi ‘Amcuna dioscunam capäcunqui’ Sal 82.6 nunacunallacta nila. 35-36 Yaćhaśhanchicnüpis camachicuy rasunca cayal'a, manam articunchu. Chayurá chaynu nunacunäman shiminta uycuśhancunällacta ‘dioscuna’ niyal'a, maynülämi cay pachäman quiquin Śhuñaycuśhan Caćhamuśhancätá ninmanpis. Chayurá ‘Paypa chulinmi cá’ nishalläpi ¿imapïtan-nila Tayta Diosta jalutacüpa licapämanqui? 37 Taytá nimäśhancunacta mana lulapti'a ama chalapacalcämaychu. 38 Nimäśhanta lulaptïñatacmi ichá, masqui ya'acta mana ćhasquipämalpis lulaśhäcäman-ari chalapaculcay Tayta Dios ya'aćhu caśhanta, chaynütac ya'apis Taytäćhu caśhäta tantiapäcunayquipä” nin. 39 Chaymi yapa wićhachinanpä chalayta munacuyalcaptin chaypi chincacula.
40 Chaypïmi Jordan mayüćhu Bawtisä Juan unay bawtisaśhancäman Jesus yapa chimpala chayćhu caycunanpä. 41 Chayman achca nunacuna licä lïcunämi: “Bawtisä Juan masqui ima milagructa mana lulayalpis, śhamü nunapi willamäśhanchiccänüllamá rasunpa canan pasacuyan” nipäcula. 42 Chayćhüñatacmi Jesusman achca chalapaculcäla.

10:34 Sal 82.6