27
Pilatomanmi Jesusta ćhulaycun
Mc 15.1; Lc 23.1-2; Jn 18.28-32
Chay wälam llapa puydï sasirdüticunawan, prinsipal yaśhacuna limanacälälin Jesusta imanuypa wañuchipäcunanpäpis. Chayćhümi maquinta ćhänaycul puśhapäcula Roma nasyunta mandawshï Poncio Pilatop maquinman ćhulaycamü.
Judasmi wañuyninta ashin
Ñatac ipanchä Judas, Jesus wañuchisha cananpä yaćhälulmi śhun'unpis cuchillu tucsïshanüña cacuyan. Chaymi quimsa ćhunca illay ćhasquishancätapis prinsipal yaśhacunaman, puydï sasirdüticunaman cutiycachila: “Mana juchayu nunacta chalaycachishäwan juchactam lulälú” nil. Niptinmi “Chay'a ¿imam ucalcäman ya'acunactá? Am chayta licacuy” nin. Niptinmi Diospa chuya wasinpa lulïninman illaycäta chapiycul pasacun cuncapi walcaculcul si'icäcunanpä.* si'ica: Waquincunaćhu'a “jirquicäcunanpä” ütac “jïcäcunanpä” nipäcunmi. Chayćhu puydï sasirdüticunam chay illaycäta pallalcälila: “Camachicuyca manañam cunsintimanchicchu yawar jićhachiypa illaynin Diospa wasinpa caycunanpä” nil. Chaymi limanaculcul “Wacuy luläcäpa” nishan ćhacläta chay illaywan lantïlälila pulicücunaca pampaculcänanpä. Chaymi chay ćhacla canancamapis “Yawar Ćhacla” nisha. Caynu lluy lulacacüla Diospa unay willacünin Jeremias: “Israelcunäpi quimsa ćhunca illayman payta ćhaninchaycuśhanwanmi 10 ‘wacuy luläcäpa ćhaclan’ nishanta lantïlälin, quiquin Dios nimäśhanmannuy” Zac 11.12-13 nil nishanca.
Jesusmi Pilatop maquinćhu
Mc 15.2-5; Lc 23.3-5; Jn 18.33-38
11 Ñatac Jesusta chay mandä Pilatoman ćhächiptinmi: “¿Chayurá amlächun Israelcunäpa sumä mandänincälä cacuyanquimanpis?” nin.
Niptinmi: “Anmá niyanqui” nin. 12 Chayćhu puydï sasirdüticuna, prinsipal yaśhacuna Jesusta juchachäcuyalcaptinpis, pay'a manam imallactapis limalilachu.
13 Chaymi Pilato: “¿Manachun caynu juchachaycälishuśhayquita uyalinqui, imamá?” nin.
14 Niptinpis manam imallactapis limalilachu. Chaymi Pilatopis licapayllaman camälun.
Jesus chacatäśha cananpämi nipäcun
Mc 15.6-20; Lc 23.13-25; Jn 18.38–19.16
15 Ñatac watan-watan cay fistaćhu'a wićhaläcäpi nunacunaca jucnin aclaycuśhancätam mandäca caćhaycunan cala. 16 Ñatac chayćhümi wićhalayäla sumä lisisha lisisha Barrabas nuna. 17 Chaymi nunacunaca juntunacälälimuptin Pilato tapula: “¿Mayannintatá caćhaycüśhä caćhaycuy: Waquincunaćhu'a “caćhalcuy” nipäcunmi.? ¿Barrabastachun icha ‘Salbacüca’ nipäcuśhan Jesustachun?” nil. 18 Chay Pilato tantiälañamari yan'al ćhïnicuypïta maquinman ćhulaycamuśhanta. 19 Jinaman'a chay cäraycunanćhu täcuyaptinmi walminpis jucwan willaycachimun: “Chay allin nunawan ama miticuychu. Cay tutam paypa janan juyucunacta suyñülüpis” nil. 20 Ñatac chay puydï sasirdüticunawanmi, prinsipal yaśhacuna chayćhu lluy cäcunäta awnïlächin Barrabas caćhaycuśha cananpä, Jesusñatac wañuchisha cananpä. 21 Pilatoñatacmi yapa tapun: “¿Ishcayninpïta mayannintatan caćhaycüśhä?” nil.
Niptinmi yapañatac: “¡Barrabasta!” nicuyalcan.
22 Chayćhu Pilato: “Chayurá ¿imanäśhätan ‘Salbacüca’ nishan Jesuswan'a?” nin.
Niptinmi lluypis: “¡Chacatäluy!” nicuyalcan.
23 Niptinmi Pilato: “¿Ima juchactatan cay lulälun?” nin.
Niptinpis mas mastalämi jicutäcuyalcan: “¡Chacatäluy!” nil.
24 Chaynu imaniptinpis mas-masta jicutäcuyalcaptinmi yacucta apalcachimul llapanpa ñawquinćhu: “Cay nunap wañuyninpi amcunaćh imanuypis caculcanqui; manam ya'a anlatacüchu” nil maquinta pa'acülun.
25 Niptinmi llapa nunacunaca: “Aw, ya'acunam llapa chulintin imanuypis caculcäśhä” nin. 26 Chaymi Pilato Barrabasta caćhaycächila; Jesustañatacmi ichá asutiwan camacaycachil ćhulaycula chacatäśha cananpä.
27 Jinaptinmi cachacucunaca cuartilman puśhäluptin chayćhu llapan cunćhacaycälila. 28 Chayćhümi Jesuspa müdananta lluy uśhtilcul jatun yana-nilä puca catacunwan ćhulälälin. 29 Jinalculmi caśhapi curunacta lulalcälil umanman ćhulapäcula. Allï maquinmanpis bäractalämi chalälächinpis. Jinacalcälilmi puntanman un'ulacaycälil burlapapäcula: “¡Wiñaypä cawsachun Israelcunap mandacünin!” nil. 30 Chaynütacmi tuwapapäculapis, chay quiquin bärawantacmi umaćhü-cama wipyapäculapis. 31 Chay lluy imaymanacta burlacalcälilmi chay catacunta lluśhtilcälil caśhan müdananwan müdachipäcula. Jinalcälilmi waśhamanña julapämula chacatä puśhapäcunanpä.
Jesustam chacatan
Mc 15.21-32; Lc 23.26-43; Jn 19.17-27
32 Chaynu yalacayächilmi tincülälin Cirene malcapi Simon nishan nunawan. Paytam munäta mana munäta Jesuspa curuśhninta śhawachipäcula. 33 Chay Golgota nishanman ćhälulmi (Golgota ninan'a “uma tullu canan” ninanmi) 34 bïnucta jayapnin-yupaywan tallüśhacta uycälälin. Ñatac Jesus mallilcul manam upyayta munalachu. 35 Ñä chacatäśha cayaptinmi cachacucunaca chüsanaculcäla Jesuspa müdananta aypunaculcänanpä. 36 Jinalculmi taycacaycälila täpapäcunanpä. 37 Chay curuśhninpa umanmanñatacmi ćhuläla imapi wañuchisha caśhantapis cay niyäta: “Cay Jesusmi Israelcunäpa Mandäninca” nil. 38 Jinamanmi wicninman cayninman ishcay suwacunacta chacatälälila.
39 Chayninpa pasäcunäpis ñuquicaćhaśhtinlämi: 40 “Am Diospa wasintapis tunilcul quimsa muyunllacta śhalcachïca cacuyal'a, quiquiquitari má salbacuy. Rasunpa Diospa Chulin cal'a má chaypi ji'alpamuy-ari” nil burlapapäcula. 41 Chaynütacmi puydï sasirdüticunäpis, camachicuyta yaćhachicücunäpis, fariseocunäpis, prinsipal yaśhacunäpis burlapapäcula: 42 “Juccunactá salbätucul-ari, canan maytá quiquin atipanchu. Rasunpa Israel malcanchicpa mandäninchic-ari, má, ji'alpamuchun-ari quirinanchicpä. 43 ‘Diosman chalapacümi’ nin-ari; má canan-ari salbaycuchun rasunpa chalapacuptin'a. ¿Manachun ‘Diospa Chulinmi cá’ nil-ari niyämanchicpis?” nil. 44 Chaynütacmi lädunćhu chacatäśha suwacunäpis ruydupapäcula.
Jesusmi wañun
Mc 15.33-41; Lc 23.44-49; Jn 19.28-30
45 Ñatac jinantin pachaca ćhawpi muyunpi aśhta tardi mishquipay üracama lluy tutapälun. 46 Chay ürallatacmi sumä callpawan Jesus: “¡Elí, Elí, lama sabactani!” nila. (Cay ninan'a “Dioslláy, Dioslláy ¿imapïmi caćhaycamanqui?” ninanmi.)
47 Chay uyalïcunämi waquinnin'a nipäcula: “Diospa unay willacünin Eliastaćh ayayan” nil. 48 Chayürallatacmi waquinnin pasacun millwacta wilu caśhpiman wataycul ćhacćhä bïnuwan chapuycamul śhu'uycachinanpä.
49 Waquinnincunañatacmi: “Jina cachun. Má, Elias śhamun'achuśh salbaycunanpä” nipäcula. 50 Chayćhu Jesus callpa-callpawan yapa apalcaćhalculmi pasacalpula.
51 Pasacalpullaptinmi Diospa chuya wasinćhu sumä chuya cäcäpa lacta-lacta curtïnan quiquin ćhawpipi laćhyälun. Jinantin pachäpis śhaśhälunmi, wancacunapis wäćhälunmi. 52 Nïchucunäpis lluymi quićhacacülun; Diospa wañüśha willacünincunapis achcam śhalcatityämun. ( 53 Chay Jesuspa śhalcamuśhanpa ipanta Jerusalenman yaycapäcuptinmi achca-achca nunacuna licaycälila.) 54 Ñatac Jesusta täpäcunäwan puydïnin lluy pachacuycunawan ima pasaśhantapis licapäculmi sumä-sumä manchalicälälisha: “Rasunpamá Diospa Chulin pay'a cañä” nipäcula. 55 Ñatac Jesusta Galileapi yanapaśhtin puliwshïnin walmicunäpis calullapïmi licapapämula. 56 Paycunaćhu cayalcäla: Magdala malcapi Maria, Jacobopwan Josëpa maman Mariapis, Zebedeocunäpa mamanpis.
Jesustam pampachin
Mc 15.42-47; Lc 23.50-56; Jn 19.38-42
57 Ñä aspicalpuyaptinñam Arimatea-lädupi sumä cäniyu José nishan ćhämun. Paypis Jesuspa atïninmi cala. 58 Paymi Pilatoman mañacamü lila “Taytay, cay ayäta pampalpamulläśhä” nil. Chayćhu Pilato awnilcuptinmi 59 sumä ćhaniyu lïnu nishan puchcapi lulaśhan chuya säbanawan ayäta pitwilcul 60 quiquinpa a'aćhu ućhcuchishan muśhü maćhayman chutaycula. Chaypïtam jatun palta uylu lumicta cućhpaycachil wićhaycachila. Jinalculmi licula. 61 Ñatac Magdalapi Mariawan juc Mariam ichá chay maćhaypa chimpallanćhu täcapayalcäla.
Pilatom cachacucunacta caćhan täpananpä
62 Chay walantin, warda muyuncäćhu, puydï sasirdüticunäwan fariseocunämi Pilatoman lipäcula: 63 “Taytay, cay artishca cawsayal-lämi ‘Quimsa muyunpïtam śhalcamuśhä’ nishanta yalpayanchic. 64 Chaymi sumäta täpachimunayqui chay quimsa muyunca. Yan'al-lätac yaćhapacünincuna tutap chincalcachil, nunacunäta ‘Śhalcämunmi’ nil niyalcä imanman. Chaynu captin'a punta artinpïpis sumä piyurninlä cay cälunman” nipäcula.
65 Niptinmi Pilato: “Allinmi. Cachacucunäwan-ari lipäcuy. Callpayquiman tincüta sumäta wićhaycälimul, täpaycälimuy” nin. 66 Chaypïmi lilcälil la'ay-la'aypa wićhaycälil lluy unanchälälin. Jinalculmi chay cachacucunäta täpapäcunanpä caćhaycälälimun.

*27:5 si'ica: Waquincunaćhu'a “jirquicäcunanpä” ütac “jïcäcunanpä” nipäcunmi.

27:10 Zac 11.12-13

27:17 caćhaycuy: Waquincunaćhu'a “caćhalcuy” nipäcunmi.