28
Jesusmi śhalcamun
Mc 16.1-8; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10
Chay warda muyun pasäluptinmi, simänap allaycuynin muyun wälalla Magdalapi Mariawan juc Mariaca pampaläśhancäman lipäcula licaycamü. 2-3 Chayćhu cayalcaptinmi Diosninchicpi juc anjil janay pachäpi ji'alpalcamul chay wićhaläśhan lumïta quićhaycüluptin cay pachäpis sumä śhaśhälun. Walmicunäñatacmi chay lumïćhu täcuyäta licälälin sumä räyunu chipyayäta müdananpis sumä laśhta-yupay yulä-yulä cayäta. Chayta licälulmi täpä cachacucunäpis sumä chucchucuyalcal wañuśha-yupay cućhpälälin. Walmicunätañatacmi anjilca: “Ama manchacalcämaychu. Chacatäśha Jesusta ashiyalcäśhayquita yaćhayämi. Pay'a manañam cayćhüñachu. Nipäcuśhuśhayquinümá śhalcämuśhaña. Chutaläśhancäman-ari licaycü śhapämuy. Canan yaćhapacünincunaman wayra lil: ‘¡Śhalcamuñämi! Tincuycälimunayquipämi Galileacta amcunapïpis puntacta lin'a’ ninqui. Caytam niycälinac cala” nin.
Jesusmi walmicunäman licalin
Chaynu niptinmi manchapacüśha cayalpis, cushicüśhatac walmicunaca pasaculcan yaćhapacünincunacta willaycamü. Chaynu liyällaptinlämi Jesus: “¿Imanuyllam cayalcanqui mamacuna?” nil limaycun. Niptinmi walmicunaca ćhaquinta macallacaycälil alawapäcula. 10 Payñatacmi: “Ama manchaculcaychu. Cuyaśhá yaćhapacünïcunacta willaycälimuy Galileaman śhapämul licaycälimänanpä” nin.
Cachacucunämi illayta ćhasquin artipäcunanpä
11 Chay walmicunaca liyalcällaptinlämi, waquinnin täpä cachacucunaca malcaman cutiycul puydï sasirdüticunacta willaycälin lluy ima pasaśhantapis. 12 Chaymi sasirdüticunaca prinsipal yaśhacunäman lila imacta lulapäcunanpäpis limanacamü. 13 Chayćhümi chay täpä cachacucunäta alli-alli illayta uycälälin: “ ‘Tutap puñuyalcaptïmi yaćhapacünincuna śhalcamul suwälälimäñä’ nilmi nipäcunqui. 14 Ñatac mandacüca tantiäluptin'a ya'acunam imanuypapis awnichipäcuśhä mana imallactapis niycälishunayquipä” nil. 15 Niptinmi cachacucunaca illaycäta ćhasquiycälil, yaćhachishantanülla nipäcula. Ñatac cay casqui limaymi jinantin Israelcunäćhu canancamapis muyuyan.
Jesusmi jinantin pachäman caćhan
Mc 16.14-18; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23
16 Chaymi ćhunca jucniyu yaćhapacünincuna Galileaćhu cä ulüman lipäcula Jesus nishannülla. 17 Chayćhu payta licälälilmi alawapäcula; waquinnincunañatacmi ishcayyäśha cayalcäla. 18 Paycunaman aśhuyculmi Jesus nila: “Tayta Diosmi maquïman ćhulaycamun cay pachäćhu janay pachäćhu ima cäcunätapis. 19 Canan jinantin pachäćhu cä malcacunäman lil lluypis yaćhapacünïcuna capäcunanpä caminaycälimuy. Jinalcul bawtisaycäliy Tayta Diospa, Chulinpa, Chuya Ispiritup pudirnin cayniquiwan. 20 Jinaman'a lluy yaćhaycälichishacta amcunapis yaćhaycälichiy cäsuculcänanpä. Ya'añatacmi ichá imaycamapis walan-walan amcunawan caycuśhä cay pacha camacänancama” nil.