Apocalipsis
Juanman Jesus Pacacuyninta Tantiachishanca
Jesuspa yaćhapacünin Juanmi yaśhaña cayal cayta isquirbila. Ñatac chay timpucunaćhu chalapacücunaca aticaćhaśham, ñacachisham capäcula. Chaymi cay Juanta Patmos nishan lamarpa ćhawpinćhu malcaman jitaycälälila. Chayćhümi Jesusninchic licachila willala chalapacücunäćhu ima pasaśhancunactapis jinaman śhamü timpucunaćhu imacuna pasanancunactapis. Cayćhu yalpachin mastá Jesusninchic chay llapa mana allincunäta llallishantam. Jinalcul juchanchicta pampachaycul gubirnunćhu cananpä ćhulaycamäśhanchictapis niycun. Chaynütacmi cayćhu limapaycun chay allincämannuy sumäpa cawsaycunapä. Cay sumä puydï mandacü Jesusmari cutimun'apis chalapacünincunaman. Payllamá sumä altuman juluycuśha alawaycuśha imaycamapis can'a. Jesusllanchicmari cay imaymana mana allin pachäćhu allin willacuyca cayan.
1
Caycunam Jesus uywaynincunacta śhamücunällaćhüña lluy pasananta willaycunanpä Dios pacacuyninta camalachishanca. Uywaynin ya'a Juantam tantiachimäla caćhamuśhan anjilninwan. Chayurá lluy rasun licaśhäcätam, Diospa shimintam, Jesuspa willacuynintam limayá. Cananpi śhamücunäpi cay isquirbishäta lïgïca chaynütac mayanpis uyaliycul cäsucücunäpäpis maynu cushicuyläćha can'a cay pasanan timpucuna cayllaćhüña cacuyaptin'a.
Mayanmanpis apachicuśhantam niycun
Ya'a Juanmi Asiap anćhishnintin malcancunaćhu cä chalapacücunäman isquirbiycamú.
Amcunacta llaquipayninpi jawcallacta cawsaycälichishunqui unaypïta cä, cananpis cä, śhamunanpä cä Diosninchic, jinaman ñawpäninćhu chay anćhish ispiritu cäcäpis, chaynütac allin sumä chalapacuna Jesuspis, wañuycäpi wamäta śhalcamüca, cay pachäćhu puydï mandacücunäpïpis sumä munayniyücämá.
¡Cuyamäninchic yawarninwan juchanchiccunacta pampachaycamäninchic altuman juluycuśha cachun! ¡Chaynütac Tayta Diosninta sirbinapä mandacücunäman sasirdüticunäman muyuycachimäninchic imaypis imaycamapis alawäśha munayniyu cachun! Chaynu cachun.
Licay-ari. Jesus pucutaycäćhümi śhayämun.
Lluymi licapäcun'a aśhta payta tucsïcunäpis.
Jinantin pachäćhu nunacunämari paypïta lluy awćhupäcun'a. Chaynu cachun.
Duyñunchic Diosmi nin: “Ya'ami Alfapis Omegapis cayá; allaycuycäpis camacaycäpis cayá; unaypïta cä, cananpis cä, śhamunanpä cä jatun munayniyücá” nil.
Juanmi Jesusta lican
Ya'a Juan, chalapacü-masiqui, ñacawshï-masiqui, Diospa gubirnunćhu malca-masiqui, Jesusćhu juclla caśhanchicwan awantaycü-masiquim cayá. Diospa shiminta willacuśhäpïtawan Jesuspi willacuśhäpïtam lamar ćhawpićhu Patmos nishan islaman jitaycamäla. 10 Chayćhümi dumingu muyunćhu* dumingu muyun: Griego limayćhu “Duyñunchicpa muyunnin” ninmi. Chuya Ispiritup munayninćhu licalïlul uyalïlú juc curnitilla tucalpämünuy ipäćhu limapayämäta, cay nil: 11 “Ya'ami Alfaca Omegaca; allaycuyca camacayca cayá. Cay licaśhayquicunacta isquirbiycul apachiy Asiaćhu anćhish malcaćhu chalapacücunäman: Efesoćhu, Esmirnaćhu, Pergamoćhu, Tiatiraćhu, Sardisćhu, Filadelfiaćhu, Laodiceaćhüpis cäcunäman” nin.
12 Nimaptin muyulcul licalcunäpämi cayäñä anćhish candilïru ürupïta luläśha-cama. 13 Chay candilïrucunap ćhawpinćhümi licälú nuna-yupayta sutänawan ćhaquincama müdacuśhacta, ürupi waćhacuwan pïchun chaypi shillwitacüśhacta. 14 Ächanñatacmi yulä millwanuy ütac ñïbi-yupay yulä-yulä cacuñä; ñawinñatacmi walayä nina-yupay caculläñä. 15 Ćhaquincunañatacmi urnućhu puca-puca chullüchisha caldächisha brunsinuy chipyaculläñä; limayninñatacmi mayup büyaynin-yupay sumä-sumä caculläñä. 16 Allï maquinćhüñatacmi anćhish uyllurcuna cacuñä; shiminpïtañatacmi jatu-jatun ishcay lädun lïmäśha ispäda yalacamulläñä; cäranñatacmi usyamuptin intip sumä-sumä chipyayninnuy caculläñä.
17 Cayta licälul-pacham ćhaquinman wañüśhanuy cućhpälú; payñatacmi allï maquinta ya'aman ćhulaycamal niman: “Ama manchacuychu. Ya'a cayá Puntäwan Ipämi. 18 Cawsäcämari. Masqui wañülulpis cananmi ichá wiña-wiñaypä cawsayá. Maquïćhümi cayan wañuycäpis, nina waläcäman jitaycuycäpis. 19 Cay lluy licaśhayquicunacta isquirbiy, imacuna canan pasaśhancunätapis, chaynütac śhamücunäćhu ima pasanancunätapis. 20 Canan tantiachishayqui cay allï maquïćhu anćhish uyllurcuna cäcunätawan anćhish candilïrucunäta: chay anćhish uyllurcunaca anćhish malcaćhu chalapacücunap willacünincunam. willacünin: Griego limayćhu “anjilwan” “willacü” chay ninallanmi. Chay anćhish candilïrucunäñatacmi chay anćhish malcaćhu cä chalapacücunaca cayalcan” nil.

*1:10 dumingu muyun: Griego limayćhu “Duyñunchicpa muyunnin” ninmi.

1:20 willacünin: Griego limayćhu “anjilwan” “willacü” chay ninallanmi.