2
Efesoćhu chalapacücunämanmi willacun
Jinaman'a niman: “Efesoćhu chalapacücunäpa willacüninman cay niyäta isquirbiy:
Chay allï maquinćhu anćhish uyllurcunacta uywäcämi, jinaman ürupïta luläśha anćhish candilïrucunap ćhawpinćhu pulïcämi niyäśhunqui: Ya'a tuquictam yaćhayá ima lulaśhayquitapis, allicta lulapäcuśhayquitapis, imacta ñacal jinalla awantapäcuśhayquitapis, mana allin luläcunäta mana awantapäcuśhayquitapis, chaynütac ‘Jesuspa puydï caćhancunam capäcú’ nil casquishcunäta chalapapäcuśhayquitapis. Jinaman ya'a-laycu ima ñacaycunacta ñacal mana jucmanyällal masïsu śhaycapäcuśhayquitapis yaćhayämi.
Chaynu captinpis caymi ichá cunca cuchuyniqui cayan: Puntanüñachu manañam canan cuyacuyniqui. Chayurá maynu calućhüña caśhayquita yalpaćhacul-ari wanaculcul allaycuycäćhu lulaśhayquita lulaycuy. Mana wanacuptiqui'a śhalcamul-pacham candilïruyquita quitäśhayqui. Ñatac ‘Nicolaitas’ nipäcuśhan nunacunap lulaynincunacta ya'anüpis amcuna ćhïnishayquicá allinniquipämi cayan. Linliyu cal'a chalapacücunäta Chuya Ispiritu nishanta uyaliculcay. Imaćhüpis masïsu llalliycücätá quiquin Dios maynu sumä-sumä caśhancäćhu wiñay simpripä cawsachicü jaćhap mishquintam uycuśhä” nil.
Esmirnaćhu chalapacücunämanmi willacun
Chaynütacmi niman: “Esmirna chalapacücunäpa willacüninman cay niyäta isquirbiy:
Puntäwan Ipämi, wañuśhanpïpis śhalcamücämi cay niyäśhunqui: Yaćhayämi ima lulaśhayquicunactapis, ñacaśhayquicunactapis, waccha cayniquicunactapis. ¡Chaynu cayalpis sumä cäniyümá cayanqui! Yaćhayätacmi chay ‘Diospa nunam, Israel caśhtam capäcú’ nil yan'al nïcunaca jamuyalcäśhuśhayquitapis. Aśhwanpa Satanaśhpa nunancunamari cayalcan. 10 Ñatac ama manchacuychu ñacayman yaycunayquicunapïta. Chay supaycämari waquinniquicunacta carsilman jitaycachipäcuśhunqui licaycälisha capäcunayquipä. Chayćhümi ćhunca muyun ñacapäcunqui. Wañuycä-cama masïsu śhaycapäcuy; chayćhá wiñay simpri cawsay primiucta uycälishayqui. 11 Linliyu cal'a Chuya Ispiritu chalapacücunäta nishanta uyaliculcay. Llalliycücätá manam tupaycun'achu ishcay cä wañuyca” nil.
Pergamoćhu chalapacücunämanmi willacun
12 Chaypïtam niman: “Pergamo chalapacücunäpa willacüninman cay niyäta isquirbiy:
Chay ishcaynin lädunpi lïmäśha ispädayücämi cay niyäśhunqui: 13 Yaćhayämi lulaśhayquitapis ñatac quiquin Satanaśhpa mandaśhanćhu yaćhaśhayquitapis. Chayćhu yaćhayalpis masïsu allincäćhu śhaycuycul nuná caśhayquitam camalachiculanqui. Manatacmi ipanchamälanquichu chalapacuna willacüní Antipasta chay supaypa malcanćhu wañülächiptinpis.
14 Ñatac juc-ishcay cunca cuchuyniqui cayanmi: Balaam yaćhachishan lulaycunacta atichishanta cunsintiyalcanquim. Paymari Balacta yaćhachila Israelcunäta palpuchinanpä chay taytachacunap uycuśhan aychacunacta micapäcuśhanćhu, jinaman mansibacuycunacta lulapäcuśhanćhüpis. 15 Chaynütacmi ćhïnicuśhá ‘Nicolaitas’ nishanpa yaćhachicuynincunacta atichïcunätapis cunsintiyalcanqui. 16 Chayurá ¡wanaculcänayquiñamá! Chaynu mana captin'a un'aypi śhamulmi paycunawan pilyaśhä shimïpi yalamü ispädawan. 17 Linliyu cal'a Chuya Ispiritu chalapacücunäta nishanta uyaliculcay. Llallïcätá maná nishan pacäśha tantactam uycuśhä, jinaman chay ćhasquïcälla lisishan yulä lumićhu muśhü śhuti isquirbïshactam uycuśhä* Unayshi quiripäcula Diospa willacünin Jeremias wacuyćhu ćhuläśha maná tanta babulćhu cäcäta pacaśha caśhanta. Quiripäculatacshi Dios caćhamuśhanca ćhämuptin nunancunacta yapa micachinanpä.” nil.
Tiatiraćhu chalapacücunämanmi willacun
18 Chaypïta nimanmi: “Tiatira chalapacücunap willacüninman cay niyäta isquirbiy:
Tayta Diospa Chulin nina lupayänüpis ñawiyüca, sumä llipyayä brunsinüpis ćhaquiyücämi cay niyäśhunqui: 19 Tuquictam yaćhayá llapa lulaśhayquicunactapis, maynu cuyaśhayquitapis, maynu chalapacuśhayquitapis, allicta lulaycuśhayquitapis, imacta awantal cawsaycuśhayquitapis, chaynütac punta lulaśhayquipïta canan masta lulaycuśhayquitapis.
20 Ñatac cunca cuchuyniqui jucmi cayan: ‘Diospa willacüninmi cayá’ nil Jezabel walmip yaćhachicuyninta cunsintishayquimari. Cay walmim yaćhachicuyninwan nunäcunacta pantayächin mansibacuycunaćhu pulinanpä, taytachacunap uycuśha aychacunacta micapäcunanpäpis. 21 Chay juchanpi wanacunanpä alcaycuptïpis imactapis manamari ucunchu. 22-23 Chaymi canan'a sumä ñacayta uycüśhä cämaćhu cacunanpä. Wawincunactapis wañuywanmi lluy camacaycüśhä. Chaynütacmi paywan mansibacücunätapis mana wanaculcaptin'a sumä ñacayta uycuśhä. Chaynüpam llapa chalapacücunaca tantiapäcun'a śhun'uncunactapis, tantiaynincunactapis tuquicta yaćhaycuśhäta jinaman tincüninman-cama licaycuśhätapis. 24 Ñatac chay Tiatiraćhu waquinniquicunactam, chay walmip yaćhachicuynincunacta mana atichïcunätamari, ‘Satanaśhpa pacäśhan jatun yaćhachicuynin’ nishancunäta mana atichïcunätamari niycälic: Amcunactá manañam mas camachicuycunacta niycälicchu. 25 Aśhwanpa chaynülla masïsu tacyaycäliy cutimunäcama. 26 Mayanpis camacaycäcama llalliycücätawan munaynïta lulaycücätam ichá llapa nasyuncunap mandäninpa ćhulaycuśhä. 27 Maynümi ya'apis Taytäpi ćhasquiyculá, chaynümi amcunactapis ćhulaycuśhayqui nasyuncunacta gubirnanayquipä. Juc fïrru maquiquiwanmi uywaycunqui; cutuśh mancacta paquishannümi munayllayquićhu lluy caycun'a. Sal 2.8-9 28 Chaynütacmi wäla uyllurcätapis uycuśhälä canpis. 29 Mayanpis linliyu cal'a Chuya Ispiritu chalapacücunäta nishanta uyaliculcay” nil.

*2:17 Unayshi quiripäcula Diospa willacünin Jeremias wacuyćhu ćhuläśha maná tanta babulćhu cäcäta pacaśha caśhanta. Quiripäculatacshi Dios caćhamuśhanca ćhämuptin nunancunacta yapa micachinanpä.

2:27 Sal 2.8-9