3
Sardisćhu chalapacücunämanmi willacun
Chaypïta nimanmi: “Sardis malcaćhu chalapacücunap willacüninman cay niyäta isquirbiy:
Diospa anćhish Ispiritunta uywäcämi, chay anćhish uyllurniyücämi cay niyäśhunqui: Yaćhayämi ima lulaśhayquitapis masqui cawsay-cawsayta licapäcuśhuptiquipis pasaypi wañüśham cayanqui. Tayta Diosnïpá lluy lulayniquipis manamari cabalchu. Chayurá ¡licaćhacuy-ari! Manalä chincalpuśhacunäta śhalcachiy. Chay ćhasquishayqui uyalishayqui allin yaćhachicuyta yalpaćhacuyña; cäsucul wanacuyñari. Sïchuśh mana licaćhacüśha cayaptiqui'a suwa-yupaymi mana pinsaśhayqui üraćhu śhamuśhä.
Ñatac chay Sardisćhu cayanmi juc ishcayllá chuya müdanayünuy cawsayniyu. Paycunam allin cayninpa yulä llipyayä müdanawan müdacüśhalä ya'apa puliwshï-masí capäcun'a. Mayanpis llalliycücá chay yulä müdanayücunänümi can'a. Manatacmi cawsaypä cä librupïpis śhutinta imaypis chincachishächu. Aśhwanpam Tayta Diospa, chaynütac anjilcunap puntanćhüpis paypïta limalcuśhä. Mayanpis linliyu cal'a Chuya Ispiritu chalapacücunäta nishanta uyaliculcay” nil.
Filadelfiaćhu chalapacücunämanmi willacun
Chaypïta nimanmi: “Filadelfia chalapacücunap willacüninman cay niyäta isquirbiy:
Cayta niyäśhunqui mana juchayu rasuncämi, mandacü Davidpa lläbinta uywäcälämi. Pay quićhäluptin mayanpis manam wićhayta atipanmanchu; wichäluptinpis manatacmi pipis quićhayta atipanmanchu. Cay niyäśhunqui: Ya'a yaćhayämi lluy lulaśhayquicunactapis. Má, ya'ami puncucta quićhaycapuc mayanpis wićhayta mana atipananta. Masqui mana callpayülla cayalpis ya'acta mana ipanchallalmi nishäta cäsuculanqui. Aw-ari, ‘Israel caśhtam, Diospa nunanmi cayá’ nïcunaca artishcunam, Satanaśhpa nunancunam. Chaycunactamari ćhaycachimuśhä ñawpäniquiman uyshuycapämunanpä jinaman cuyaśhacta tantiapäcunanpä. 10 Cay jinantin pachäćhu lluy cawsäcunätá sumä pruybanan timpu śhamun'am. Ñatac ‘Pasinsiawan śhaycaycäliy’ nil nishäta cäsuculcäśhayquipam chaycuna mana yataycälishunquiñachu.
11 Ñam śhayämüña. Uywaśhayquita masïsu uywaycuy mayanpis primiuyquita mana waycaśhunayquipä. 12 Llallïcätá Tayta Diosnïpa chuya wasinćhu imaycamapis culumnannuy cananpämi ćhulaycuśhä. Payćhümi isquirbishä Diosnïpa śhutinta, jinaman janay pachäpi Tayta Diosnïpi ji'alpamü muśhü Jerusalen malcanpa śhutintapis. Jinamanmi ya'apa muśhü śhutïtapis payman lulaśhä. 13 Mayanpis linliyu cal'a Chuya Ispiritu chalapacücunäta nishanta uyaliculcay” nil.
Laodiceaćhu chalapacücunämanmi willacun
14 Chaypïta nimanmi: “Laodicea chalapacücunap willacüninman cay niyäta isquirbiy:
‘Chaynu caycuchun’ nïcämi, chalapacuna rasuncällacta limäcämi, Dios lluy camaśhancunacta luläcämi cay niyäśhunqui: 15 Yaćhayämi lluy lulaśhayquitapis: manam imapäpis allinchu; manamari alaläśhapischu nïtac unulïshapischu canqui. ¡Allinćha canman alaläśhapis ütac unulïshapis captiqui'a! 16 Chaynu nï alaläśhapis nï unulïshapis sinu'a tibyu caśhayquipam shimïpïta ätuśhayqui. 17 Ninquilämi canpis: ‘Rïcum cayá; lluy tawacüluptïmi imapis manaña pishimanchu’ nil. Ñatac rasunpa pasaypi llaqui waccha, aplanüpis calanllan caśhayquitam ichá nï tantiacunquipischu. 18 Chaymi niycuc: rasunpa rïcu canayquipä ya'apïta ninaćhu limpiäśha rasun ćhaniyu üructa lantimay, chaynütac llipyayä yulä müdanactapis chay pin'aypä calanllan caśhayquita müdacunayquipä. Jinaman ñawi jampiwan ñawiquitapis llushicuy apla cayniquipi allinyanayquipä.
19 Cuyaśhäcunätá anyapayculmi ya'a caminaycú. Chayurá mana allincäpi wanaculña afanacuywan filtacamuy.
20 Má, puncullaćhu tucapayalmi ayapayá. Mayanpis ayaśhäta uyalicul quićhamäcämanmi yaycuycuśhä, jinal paywan cusca micapäcuśhä. 21 Maynümi llalliycuśhäpa Taytäwan gubirnunćhu cusca caycú, chaynümi llalliycücá gubirnüćhu mandä cananpä cäsu can'a. 22 Mayanpis linliyu cal'a Chuya Ispiritu chalapacücunäta nishanta uyaliculcay” nil.