4
Janay pachäćhu licaśhancunam
Chaypïtam janay pachäćhu puncu quićhacacütanuy licälú. Jinaptïmi chay curnitillap tucayninnuy limapämäca cay niman: “Cayman ishpimuy. Cananpïta puntaman imacuna pasanantapis licachishayquim” nil. Chayürallam Chuya Ispiritup munayninćhu licalilcul janay pachäćhu licälú mandananpä sumä täcunanćhu nuna täcuyäta. Chay täcücämi llipyayäñä imaymana licchä acchi-yupay, jaspiwan curnilina lumicunänuy. Chay täcunanpa muyülïninćhüñatacmi birdi ismiralda luminuy sumä chipyayä tulumanya cacuñä. Chaypa muyülïninćhüñatacmi ishcay ćhunca tawayu juc täcunacuna cayalcäñä. Chayćhümi ishcay ćhunca tawayu mandacü yaśhacuna yulä-cama müdanayu üru curunayü-cama täcuyalcäñä. Chay sumä täcunanpïmi yalamuñä räyucuna, waclicuna, bululunyaycunapis. Chaypa puntanćhümi Diospa anćhish Ispirituncuna anćhish acchinuy walayäñä. Chaynütacmi täcunap puntanćhu sumä llipyayä ishpinuy chuya lamar-yupay cacuñä.
Chay ćhawpićhu cä täcunap muyülïninćhümi tawa cawsäcuna cayäñä puntanćhüpis ipanćhüpis jinantinćhu ñawiyü-cama. Chay puntacá juc liyun-yupaymi cañä. Ishcaycäñatacmi malta wäca-yupay; quimsäñatacmi nunap cärannuy; tawäñatacmi anca päliyä-yupay cañä. Chay tawanpa laplancuna süta-camam cacuñä. Chay laplancunap lulïninćhüpis janäninćhüpis jinantinćhu ñawillam cacuñä. Paycunam imaypis jinalla tutay-walächi alawapäcuñä:
“¡Unaypïta cä, cananpis cä, śhamunanpä cä Sumä Munayniyu Tayta Dios'a chuya, chuya, chuyamá!” nil.
Chay täcunanćhu wiñay simpripä täcücäta chaynu sulpayacul allinpa licaycälil alawapäcuptinmi 10 chay ishcay ćhunca tawayu yaśhacunäpis wiñay simpri cäcäpa puntanman uyshucaycälil un'ulacuycul alawapäcuñä. Chaynütac täcunap puntanman curunancunactaläpis ćhulaycul nipäcuñä:
11 “Amllam sumä allinnin canqui, Duyñullá, Tayta Diosllá, altuman juluycunacpä, allinninpa licaycunacpä, sumä munayniyüpa licaycunacpäpis.
Amllamari llapa ima-aycactapis camalanqui.
Munayniquimannuy unanchaptiquimari llapa imacunapis cayan” nil.