5
Pitwïshaćhu isquirbishactawan Uwishcätam lican
Chay täcunaćhu täcücäpa allï maquinćhümi licälú calaśh uta pitwïshaćhu lulïpapis janäpapis isquirbïshacta, jinaman anćhish sïllu siguranawan sumä wićhäśhacta. Jinamanmi licälú munayniyu anjil ayaycaćhaypanuy cay niyäta: “¿Mayantan sumä allin cayan pitwïshäpa siguraläśhancäta paquilcul quićhananpä?” nil. Niptinmi quićhananpä nï licaycunallanpäpis mana pipis allinnin cañächu janay pachäćhu nï cay pachäćhu, nï luli allpäćhüpis. Chaynu allinnin mana captinmi ya'a sumä-sumäta wa'aculá. Jinaptïmi jucnin mandacü yaśhaca: “¡Amaña wa'aychu! Má, ¡Judá caśhtaćhu Liyuncämi, Davidpa Milayninpi Śhamücämi llallïla! Paymi ichá anćhish siguräśha cäcunäta paquiycul pitwïshäta quićhaycülunman” niman.
Chaypïtam chay tawan cawsäcunäpa, ishcay ćhunca tawayu yaśhacunäpa ćhawpićhu cä quiquin täcunaćhu licälú juc malta uwish wañüchisha-yupay cayalpis śhäcuyäta. Anćhish wälayu, anćhish ñawiyümi caculläñä. Chaycunam cañä cay pachäman Dios caćhamuśhan Ispirituncuna. Chay uwishmi täcunaćhu täcücäman aśhuycul allï maquinpïta pitwïshacta ćhasquiñä. Chaynu ćhasquïluptinmi chay tawan cawsäcunäwan, ishcay ćhunca tawayu yaśhacunaca ñawpäninman uyshucaycälil un'ulacaycälin. Llapanmari arpayü-cama jinaman üru ćhanćhaćhu juntay-juntay insinsiu apacälälisha-cama capäcuñä. Chay chalapacücunäpa mañacuynincunamari insinsiu cañä. Chaynu jinacälälisham muśhü taquicta taquipäcuñä cay nil:
“Amllam sumä allin canqui pitwïshäta uywaycunayquipäpis, siguräśha cäcunäta quićhaycunayquipäpis.
Anmari wañuchisha calanqui;
yawarniquiwantacmi llapa malcacunäpi, llapa imaymana limaycunaćhu limäcunäpi, imaymana ayllucunäpi, llapa nasyuncunäpi Diosninchicpä nunacunacta lantilanqui.
10 Payta sirbinanpämi mandacücunäman sasirdüticunäman muyuycälichilanqui.
Paycunañatacmari cay pachäćhu mandapäcun'a” nil nipäcuñä.
11 Chaypïtam licalcuśhäćhu uyalïlú achca-achca anjilcunap shiminta. Chaycuna täcunaćhu täcücäpa, tawa cawsäcunäpa, yaśhacunäpa muyülïninćhümari walanganpi-walanganpi nisyu-nisyu caculcälläñä. 12 Paycunam llapan callpanwan taquipäcuñä:
“Wañüchisha Uwishca sumä allinninmi cayan; paypam llapan munaypis, llapan cäniyücunäpis, llapa yaćhaypis, llapa callpapis.
Payllatacmari allinninpa licaycunapä, altuman juluycunapä, alawaycunapäpis cayan” nil.
13 Chaypïtapis uyalïlümi Tayta Diospa lluy camaśhancunaca cay pachäćhu, janay pachäćhu, luli pachäćhu, lamarcunäćhu lluy cäcunäpis cay nil alawapäcüta:
“Täcunaćhu täcücäwan Uwishcäpis alawäśha imaycamapis capäcuchun,
wiña-wiñaypä altuman juluycuśha,
allinpa licaycuśha,
munayniyüpa licaycuśha capäcuchun” nil.
14 Nipäcuptinmi chay tawa cawsäcunaca “Aw, chaynu cachun” nïlälin. Chayćhütacmi chay yaśhacunäpis uyshucaycälil un'ulacuycul alawapäcuñä.