6
Anćhishwan siguräśha cäcätam lican
Chaypïta anćhishwan siguraläcäpïta, punta siguraläcäta Uwishca paquilcul quićhäśhanta licayalmi uyalïlú chay tawa cawsäcunäpi jucnin räyup bululunyayninnuy “¡Śhamuy!” nïta. Niptinmi juc yulä cawallucta licälú. Chayman sillaläcäñatacmi juc flïchacta ćhächinantinta apañä. Pay curunacta ćhasquiyculmi llalliycü yaluñä jinaman masta-masta llalliycunanpälä canpis.
Ishcayyänan siguraläcäta uwishca quićhäluptinñatacmi uyalïlú chay ishcayyänan cawsäca “¡Śhamuy!” niyäta. Niptinmi juc puca-puca cawallu yalämun. Chay sillaläcäñatacmi jatun ispädacta ćhasquïlun. Jinaman cay pachäpi allin jawca cawsayta chincachinanpä ñatac nunacunaca quiquin-pulacuna wañuchinaculcänanpä niycunanpäpis ćhasquïlun.
Quimsayänan siguraläcäta uwishca quićhäluptinñatacmi uyalïlú chay quimsayänan cawsäca “¡Śhamuy!” niyäta. Niptinmi juc yana cawallucta licälú. Chayman sillaläcäñatacmi juc balansacta uywañä. Chay tawa cawsäcunäpa ćhawpinpïtam uyalïlú cay nimüta: “Juc kïlu trïgullam ütac quimsa kïlu sibädallam juc muyun lulaypälä cacun'a; asaytictawan bïnütam ichá ama usuchinquichu” nil.
Tawayänan siguraläcäta uwishca quićhäluptinñatacmi uyalïlú chay tawayänan cawsäca: “¡Śhamuy!” niyäta. Niptinmi tun'uśhyäśha-nilä cawallucta licälú. Chayman sillaläcäpañatacmi “Wañuyca” śhutin cañä; paypa maquinćhu lluy cäcunämi* paypa maquinćhu lluy cäcuna: Griego limayćhu “Hades” niyanmi. ipanta atimuñä. Paymari jinantin pachäćhu ćhuncapïta tawacta-cama nunacunäta ispädawan, micuywan, ishyaywan, jinaman munti uywacunawanpis wañuchinanpä ćhasquiñä.
Pichayänan siguraläcäta uwishca quićhäluptinñatacmi licälú Diospä uycunanpä cä lulïninćhu sumä chalapacuywan Diospi willacuśhan-laycu wañüśhacunaca cayalcäta. 10 Paycunap almancunam ayaycaćhaypanuy cay nipäcuñä: “Chuya cä Mandacüní, limalicuśhayquita lulaycü Taytay ¿imaycamatan cay pachäćhu yaćhä wañuchimänïcunacta tincüninman mana mućhuycachinquichu?” nil. 11 Nipäcuptinmi yulä sutänacta uycul niñä: “Uchuyllacta alcaycäliy sirbï-masiquicunaca, chalapacü-masiquicuna amcunanüpis wañupäcuptin cabalalpunancama” nil.
12 Sütayänan siguraläcäta uwishca quićhäluptinñatacmi juc jatun pacha-cuyuy pasälun. Jinaptinmi intïpis lutu müdana-yupay yanaman muyülun, quilläpis yawarmannuy pasaypi pucaman muyülun. 13 Ïguspa wayuyninta alli-alli waywa śhuśhuchimuśhancänümi uyllurcunäpis lluy palpälälimun. 14 Sïlüpis juc papil pitwicacücänümi pitwicacülun. Chaynütacmi llapa ulucunäpis, lamar ćhawpićhu islacunäpis caśhanpïta lluy tacwäśha licalïlälin. 15 Jinaptinmi mana cäsucü puydï mandacücunäpis, munayniyütucücunäpis, alli cäniyücunäpis, cachacucunap puydï mandacünincunapis, uyway nunacunäpis, chaynütac lluy ima-nilä nunacunapis pacacälälin maćhaycunäman, ulucunäćhu jatućhä wancacunämanpis. 16 Chayćhümi ulucunäta, wancacunäta apalcaćhaypa: “¡Ñitilcul pacaycälimay täcunanćhu täcü Diospïta, chaynütac Uwishcäpa piñacuyninpïta. 17 Cananmari jatun mućhuycachinan muyunca ćhämun! ¿Mayanllá awantaycunmanćha?” nil nipäcula.

*6:8 paypa maquinćhu lluy cäcuna: Griego limayćhu “Hades” niyanmi.