7
144,000 japächäśhacunactam lican
Chaypïta tawa anjilcuna jinantin pachäpa sapincunaćhu śhäcuyalcätam licälú. Chayćhu cay pachäman, lamarcunämanpis, ima-nilä jaćhacunamanpis mana waywamunanpämi waywäta atajayalcäñä. Chaynütacmi licälú juc anjilpis inti ishpimunan lädupi cawsä Diospa unanchacunan sïllunta apacuśha śhayämüta. Paymi cay pachäman, lamarcunäman mana allinta caćhaycü chay tawa anjilcunäta ayaycaćhaypanuy nïlun: “Amalä mana allinta lulapäcuylächu cay pachätapis, nï lamarcunätapis, nï jaćhacunätapis Diospa sirbïnincunacta ulcunćhu* ulcu: Waquincunaćhu'a “päćha” nipäcunmi. sïlluwan unanchaycälinäcama” nil.
Uyalïlütacmi jinantin Israelcunäpi paćhac tawa ćhunca tawayu walanga (144,000) unanchäśha capäcuśhanta. Caycunam capäcuñä:
Judá caśhtapïta
12,000;
Ruben caśhtapïtapis
12,000;
Gad caśhtapïtapis
12,000;
Ashir caśhtapïtapis
12,000;
Neftalí caśhtapïtapis
12,000;
Manases caśhtapïtapis
12,000;
Simeon caśhtapïtapis
12,000;
Leví caśhtapïtapis
12,000;
Isacar caśhtapïtapis
12,000;
Zabulon caśhtapïtapis
12,000;
José caśhtapïtapis
12,000;
Benjamin caśhtapïtapis
12,000-tac unanchäśha.
Yulä müdanayu achca nunacunactam lican
Chaypïtam mana fintaytapis atipäna achca-achca nunacunacta licälú: llapan nasyuncunapïta, imaymana caśhtacunapïta, imaymana limayniyücunapïtapis. Paycunam mandacücäpa täcunanpa puntanćhu, Uwishcäpa ñawpäninćhu yulä müdanawan ćhulacälälisha palmïrap pallayninta apticälälisha cayalcäñä. 10 Paycunam ayaycaćhaypanuy alawapäcuñä caynüpa:
“Täcunanćhu täcü Tayta Diosllanchicmi, Uwishcällam salbaycamäninchic” nil.
11 Chay llapan anjilcunäñatacmi śhäcuyalcäñä chay täcunanpa, jinaman chay ishcay ćhunca tawayu mandacü yaśhacunäpa, chay tawa cawsäcunäpa muyülïninćhu. Jinalmi täcunanpa puntanćhu cärantapis pampäman ćhulacaycälil Tayta Diosta alawayalcäñä:
12 “Yaćhayniyu, munayniyu, callpayu caśhanpïta chaynülla Tayta Diosninchic
imaycamapis alawäśha,
allinpa licaśha,
sulpayta uycuśha cachun.
Chaynu cachun” nil.
13 Chaypïtam chay yaśhacunäpi jucnin tapuman: “¿Mayancunamá cay yuläwan müdacuśhacunaca? ¿Maypïtamá śhapämula?” nil.
14 Nimaptinmi: “Taytay, am'a yaćhayanquimari” nilá.
Niptïmi nimäla: “Paycuná sumä jatun ñacaycunäpi pasäcunam. Uwishcäpa yawarninwan müdanancunacta täśhälälil chuyaman muyuchïcunamari.
15 Chaymi paycuna Diospa täcunanpa ñawpäninćhu tutay-muyun payta alawayalcan.
Ñatac täcunaćhu cäcämi paycunawan cusca caycul ñawillanćhu uywaycun'a.
16 Manañam imaypis micuypi yacupi capäcun'añachu.
Manañatacmi intïpis ćhan'añachu nïtac lupaypis acachan'añachu.
17 Chay täcunanpa ćhawpinćhu uwishcämi michiycun'a;
cawsä chuya yacumanmi puśhaycun'apis; lluy wïnintapis Diosninchicmi pichaycun'a” nil.

*7:3 ulcu: Waquincunaćhu'a “päćha” nipäcunmi.