12
Jatun culibraycämi patayu walmïta wañuchiyta munan
Chaypïtam janay pachächu juc jatun sumä siñal licalïlun: juc walmim intïwan müdacuśha cayäñä; quillämanñatacmi jalulayäñä; umanćhüñatacmi ćhunca ishcayniyu uyllurcuna cayäñä. Chay walmi patayu calmi ishyacunan muyunca ćhämuptin dulurninwan apalcaćhayäñä. Chaypïta janay pachäćhu juc siñaltacmi licalïñä: juc jatu-jatun puca culibraynuymi anćhish umayu, ćhunca wälayu, umanćhü-cama curuna-yupay mandananpä cayäñä. Ćhupanwanñatacmi janay pachäpïta cay pachäman quimsa cä partin uyllurcunäta wicapalpämuñä. Chaymi waćhacuyta ñacä walmip puntanćhu śhaycucuycuñä wawin näsimuptin-pacha micünanpä. Chay walmïñatacmi juc walaśhta waćhacüñä, jinantin nasyuncunäta jïrru maquinwan sumä caycachil mandananpä. Chayürallatacmi walaśhcäta juclla waycäñä Dios täcunanćhu caśhancäman. Walmïñatacmi ichá Dios alistapuśhan chunyäninman ayicuñä chayćhu walanga ishcay paćhac süta ćhunca (1260) muyun licaycuśha cananpä.
Chaypïtam janay pachäćhu jatun pilyu talcülun: Miguelmi chay culibraycäwan anjilnintin-cama pilyayta allacaycälin. Chay culibrayca llalliyta mana atipaptinmi janay pachäpi alüśhaña cañä. Chaynüpamari chay unaypïta cä jatu-jatun culibraycäta, cay pachäćhu llapa nunacunacta ingañä supaycäta, Satanaśhcätapis llapa anjilnintintawan cay pachäman jitalpälälimuñä.
10 Chaypïtam janay pachäćhu uyalïlú ayaycaćhaypanuy cay niyäta:
“Cananmi Dios salbananpä muyunnin ćhämun, jatun munayninwan mandanan muyuncäpis, Salbacüca munayninwanpis.
Alüśhañamari cayan chalapacü-masinchiccunacta juchachäca, Diospa ñawpäninćhu tutay-walächi yan'al juchachäca.
11 Paycuna llallïlälila Uwishcäpa jićhaśhan yawarninwan, quiquincuna cawsaynintapis ama-pacha mana nillal, wañuycätapis ‘imam ucaman’ nil allin willacuyta willaculcäśhanpamari.
12 Chayurá janay pachäćhu llapa cawsäcuna cushiculcay-ari.
Ñatac cay pachäćhu lamarcunäćhu llapa cawsäcuna ¡imanuylä amcuna capäcunqui!
Supaycämari śhun'unpis sumä-sumä timpuyaptin cürriyämun, ashllaña timpu cacuyäśhanta yaćhayal” nil.
13 Allpäman culibrayca jitalpüśha caśhanta licacuyculmi chay walaśhta waćhacü walmicta aticaćhayta allacuycuñä. 14 Jinaptinmi chunyäninman päliypa ayicunanpä jatućhä ancap ishcay laplanta walmiman uycüña chay culibraypi calućhu quimsa wata partin licaycuśha cananpä. 15 Chay culibraycäñatacmi sumä mayuctanuy walmip ipanman yacucta ätüñä apänanpä. 16 Ñatac walmicta allpämi yanapäñä; shimi äśhaläcänüpis jatunta quićhacuyculmari millpülun chay culibraypa ätumuśhancäta. 17 Chaynäluptinmi culibrayca sumä-sumä rabyalcul walmip milaynincunawan pilyamü pasacuñä: Diospa camachicuyninta cäsucücunäwan, Jesuspa willacuyninman masïsu chalapacücunäwan. 18 Chayćhümi śhaycucuycuñä lamarcäpa patallanćhu.* Waquin Bibliacunaćhu'a cay birsiculu 13.1-ćhümi ćhuläśha cayan.

*12:18 Waquin Bibliacunaćhu'a cay birsiculu 13.1-ćhümi ćhuläśha cayan.