13
Chucaru uywam lamarcäpi yalamun
Chaypïtam licälú lamarcäpi anćhish umayu ćhunca wälayu manchanaśh chucaru uywa yalayämüta. Llapan wälanćhü-cama mandananpä curunayü-cama; umancunaćhüñatacmi Diospa cuntran jalutacuśhan isquirbishacuna cacuñä. Cay chucarum tigri-yupay cacuñä; ćhaquincunañatacmi üsupnuy; shiminñatacmi liyunpanuy cacuñä. Ñatac culibraycämi pudirninpa ćhuläñä cay chucarüta sumä munaynin, jatun mandacuynin lluy paypa maquinćhu cananpä. Chay chucarup jucnin umanmi wañunanpänüña sumä dañäducüśha-yupay cacuñä. Ñatac sänäśhanüñam cañäpis. Paytam cay pachäćhu jinantin nunacunaca sumä mishquichicüśha aticulcäñä. Chaynu pudirninpa ćhulaycuptinmi chay culibraycäta alawapäcuñä. Chaynütac chay chucaructapis alawapäcuñä: “¿Paynuy'a mayanmá canman? ¿Paywan pilyayta mayanmá atipanman?” nil.
Ñatac chay chucaructa cunsintiycuñämi Diospa cuntran imaymanacta nunay-nunay jalutacunanpä jinaman tawa ćhunca ishcayniyu quilla munaśhanta lulananpäpis. Chaymi jalutacuyta allacuycuñä Diospa cuntran, jinaman chuya wasinpa cuntran, chaynütac lluy chayćhu yaćhäcunäpa cuntranpis. Chaynütacmi cunsintiycuñä Diosman chalapacücunäwan pilyal lluy llallinanpäpis. Chaypïtapis llapa caśhtacunacta, llapa malcacunacta, llapa limayćhu lluy limäcunacta maquinćhu cachinanpäpis ćhulaycuñämi. Chay chucarüta jinantin pachäćhu nunacunämi alawäcuyalcan'a. Paycuna capäcuñä cay pacha manaläpis camaśha captin wañunanpä unanchäśha Uwishcäpa cawsaypä cä librunćhu mana cäcunämi.
Linliyu capäcul'a sumä uyaliculcay cayta:
10 Imanuypa unanchäśha caśhanmannümi lulacacun'a:
carsilman linanpä cäcäpis carsilmanmi lin'a;
ispädawan wañuchisha cananpä cäcätapis ispädawanmi wañuchin'a.
Chayurá chalapacücuna, ¡ñacaycunäćhu tacyaycapäcunayquim, masïsu jinalla chalapaculcänayquim!
Juc chucarum allpäpïta yalamun
11 Chaypïtapis yapatacmi licälú juc chucaru uywa allpäpi yalayämüta. Wälanmi uwishpa-yupay ishcay cacuñä; limayninñatacmi ichá jatun culibray-niläcäpanuy cañä. 12 Ñatac punta chucarup pudirninmi llapa munaynintin cacuñä. Paypämi imactapis lulaycapuñä. Chaymari cay pachäćhu llapan nunacunätapis alawächiñä chay dañädunpi sänäśha punta chucaruman. 13 Chaynütacmi jatun milagrucunacta lulapuñä; llapa nunacunäpa ñawquin janay pachäpïta ninactapis ji'alpachimuñälä canpis. 14 Caycunacta punta cä chucarüpä lulapuśhanwanmi cay pachäćhu llapa nunacunäta ingañapuñä. Paymi niñä ispädawan däñacüśhapi tuqui sänaśha chucarup liträtunta lulapäcunanpä. 15 Jinalcul chay liträtuman cawsayta uycuñä limananpäpis mana alawäcunäta wañuchichinanpäpis. 16 Jinalculmi llapa sumä mana sumä nunapis, rïcupis, wacchapis, uywaypis ütac mana uywaypis allï maquinćhu ütac ulcunćhüpis unanchäśha capäcunanpä niñä. 17 Chaymari chay chucarup śhutinta ütac numirunta mana apäcá lantiytapis lanticuytapis nï atipapäcuñächu. 18 Sumäta tantiaycunayquim cay chucarup numirunta tantianayquipä; chaypa numirun nunap numirunllanmi: süta paćhac süta ćhunca sütayümá (666).