18
Babiloniam mana caśhanman muyun
Chaypïtam licälú sumä munayniyu juc anjil janay pachäpi ji'alpayämüta. Paypa sumä cayninpïtam cay pachäman sumä acchïñä. Paymi llapan callpanwan niñä:
“¡Jatun Babilonia cućhpälunñam, cućhpälunñam!
Canan'a supaycunap wasinmanñam muyülun;
llapa supaycunap maćhayninmanñam,
llapa anla ćhïnisha pishucunap ishnanmanñam muyülun.
Jinantin pachäćhu nunacunämi sumä shincäśhanuy mansibacuynincunaćhu juchacawshipäcula.
Cay pachäćhu mandacücunaca paywanmi mansibacälälila;
Cay pachäćhu nigusyanticunäpis sumä rïcuman muyülälin, llapa aychanpa ima fïnunnin munaśhantapis chay malca lantïpuptinmari” nil.
Chaypïtam janay pachäpïta cay nimüta uyalïlú:
“Ya'ap nunäcuna, chay malcapïta wayralla yalapämuy paycuna juchaculcäśhanta mana juchaculcänayquipä, plägacuna mana alcansaycapäcuśhunayquipä.
Juchancunamari janay pachäcama ćhälun.
Chay mana allinnincunapïtamari Tayta Dios yalpälun.
Quiquillanwan-ari paytapis cutiycächiy.
Lulaśhanpi ishcay cuti maswanlä cutiycächiy.
Chay bïnu shincachishancäpi juc mas sumänintalä uycüluypis.
Sumä puydïtucuśhanman, nunatucuśhanman, allintucuśhanman tincüta llaquictawan turmintucta uycüluy.
Paymari śhun'unćhu niyan: ‘Ya'a täcuyá mandacüñam.
Manam japanyäśhachu cá nï imaypis duylucta aysaśhäñachu’ nil.
Chaynu captinmi juc muyunllaćhu alcansämun'a imaymana plägacuna: wañuypis, wa'aypis, micuypi ñacaycunapis.
Cäraycü Tayta Dios sumä jatun munayniyu calmari nina lupäcäwan camacaycülun'a” nil.
Chay Babilonia ninawan sumä latayaptin untay ishpiyämüta licalmi jinantin pachäćhu puydï mandacücunaca maquintapis tällalcul-tällalcul awćhuculcan'a. Chaycuna chay Babiloniawan mansibacücunämari, paypa sumä cänincunaćhu imapapis janallanćhu cawsäcunämari. 10 Chay sumä manchanaśh ñacayninta licapapäculmi calullapi nipäcun'a:
“¡Imanuylä, imanuylä jatun malcallá, munayniyu Babiloniallá canqui!
¡Juc ürallaćhütan camacayniqui ćhämuñä!” nil.
11 Ñatac jinantin pachäćhu nigusyanticunäpis paypïta sumä llaquicuywanmi awćhupäcun'a; manañamari lantï can'achu 12 üructa, yulä illayta, sumä ćhaniyu lumicunacta, pirlacunacta, nï imaymana fïnu alli ćhaniyu lataśhcunacta: lïnu nishanta, sïdacunacta, puca-nilä lataśhcunactapis. Manatacmari caycunapi lulaśhacunäta lantï can'achu: imaymana tuqui aśhnä ćhaniyu cullucunapïta, marfil nishanpïta, brunsipïta, jïrrupïta, marmol nishan lumipïtapis. 13 Chaynütac nï lantï can'achu canïlacunactapis, sumä tuquilla aśhnä pirfümicunactapis, insinsiucunactapis, mirra nishantapis, bïnucunactapis, asayticunactapis, arinacunactapis, nï trïgucunactapis. Chaynütac uwishcunacta, cawallucunacta, cärrucunacta, jinaman lanticulcänan uyway nunacunactapis, nïtac almancunactapis manañam lantï can'achu.
14 Chaymi nipäcun'a: “Ima wañupacuśhayquipis manañam canñachu. Llapa tuqui fïnucama cäniquicunapis chincacunñam. Manañam imaypis talinquiñachu” nil.
15 Chay malcacunäwan sumä rïcuyä nigusyanticunaca manchacuywan calullapïmi licapapäcun'a chay manchanaśh ñacayninta. Sumämi wa'apäcun'a awćhupäcun'a:
16 “¡Imanuylä, imanuylä jatun malcallá canqui!
Sumä-sumä lïnu fïnu lataśhwan, uwi-niläwan pucawan müdapacüśham calanqui.
Üruwan, sumä tuquish-cama ćhaniyu lumicunawan, pirlacunawan adurnäśham calanquipis.
17 Juc ürallactatan rïcu cayniqui rätu chincälun” nil.
Chaypïta barcucunacta lluy manijäcunäpis, chayćhu lïcunäpis, lamarćhu lluy lulapacücunäpis calullaćhümi śhaycacaycälin'a. 18 Chay malca lupaptin untaśhanta licälälilmi apalcaćhaculcan'a: “Cay jatun malcanuy'a manam mayćhüpis calachu” nil. 19 Chaypïtam llaquicuypi umancunaman allpacta jitaycälil sumä awćhuśhtin apalcaćhaypa nipäcun'a:
“¡Imanuylä imanuylä jatun malcallá canqui!
Amćhümi llapa barcuyücunapis alli cäniyücunaman muyupäcula.
¡Juc ürallactatan rätu chincäśha licalïñanqui!” nil.
20 Ñatac juc nimuñä:
“¡Cay malcapïta cushiculcay janay pachäćhu lluy cäcunacá!
¡Cushiculcay Jesuspa nunancuna, puydï caćhancuna,
Diospa willacünincuna!
Amcunacta ñacachipäcuśhuśhayquipïmi Dios mirisïdunta mućhuyächin” nil.
21 Chaypïtam munayniyu juc anjil palta uylu-nilä jatu-jatun lumi chalalcul lamarcäman wicapalpüñä, cay nishtin:
“Cay wicapaśhäcänümi ampis jatun Babilonia malca mana caśhanman wicapäśha canqui.
Manañamari imaypis licapäcuśhunquiñachu.
22 Manañam arpacuna, quïnacuna, curnitillacuna, ima tucaycunapis amćhu can'añachu.
Nïtac talicun'añachu ima lulayniyücunapis.
Manañatacmi mulinup suynaynincunactapis uyalin'añachu.
23 Manañam amćhu ima acchipis mastá acchin'añachu.
Casaracuycunapis manañam can'añatacchu.
Nigusyantiquicunämari munayniyütucuśha cäniyü-cama rïcuyälälila.
Rüjacuyniquiwanmari jinantin malcacunacta ingañapäculanqui.
24 Cay malcaćhümari Diospa willacünincunap, chalapacücunap yawarnintawan jinantin pachäćhu lluy wañuchishacunäpa yawarnincunactapis taliycula” nil.