19
Janay pachäćhu cäcunämi Diosta alawapäcun
Chaypïtam janay pachäćhu uyalïlú achca-achca shimicta ayaycaćhaypanuy cay niyalcäta:
“¡Aleluya! ¡Alawäśha cachun Tayta Diosninchic!
Payllamari jatun munayniyu altuman juluycuśha salbacüca.
Pay cäninman-cama nunacunäta cäraycunmari.
Chaymari cay pachäćhu llapan nunacunäta juchacachï watica anla walmictapis cäraycula.
Ñatac Diospa willacünincunacta wañuchishanpïtam payta cutichicüla” nil.
Nilculmi yapatac cay nïlälimuñä:
“¡Aleluya! ¡Alawäśha cachun Tayta Diosninchic!
Chay cäraycuśha malcapïta untay ishpïca chaynüllam wiñay simpripä can'a” nil.
Nïlälimuptinmi chay ishcay ćhunca tawayu yaśhacunaca, chaynütac tawa cawsäcunäca täcunanćhu cä Diospa puntanćhu pilataypanuy un'ulacaycälil cay niñä:
“Chaynu cachun. ¡Aleluya! ¡Alawäśha cachun Tayta Diosninchic!” nil.
Nïläliptinmi täcunanpïta juc shimi nilpämuñä:
“Altuman julaycäliy Tayta Diosninchicta,
llapa nunancuna, sumä mana sumäpis,
payta manchacuywan chalapacücunaca” nil.
Chaypïtam uyalïlú achca nunacuna limayalcänuy, sumä mayup jatun suynayninnu, räyup bululunyayninnu cay niyäta:
“¡Aleluya! ¡Alawäśha cachun!
Sumä munayniyu Tayta Diosninchic ñam mandayanña.
Cushicuśhun, Tayta Diosta altuman juluycuśhun cushicuypïta.
Uwishcäpa casaracuynin ćhämunñamari.
Walminpis listuñam cayan;
lïnupi fïnu fïnu chipyayä müdanawanlämi cayanpis” nil. (Chay lïnu cayan nunancunap allin lulaynincunam.)
Chay anjilmi nimäñä: “Cayta isquirbiy: ‘Cushisha capäcuchun Uwishcäpa casaracuyninman ayachisha cäcunaca’ ” nil. Jinamanñatacmi nimäñä: “Cay lluy nishäcunaca quiquin Diospa rasun shiminmi” nil.
10 Chaynu nimaptinmi anjilpa puntanman pilataypanu un'ulacuyculá alawanäpä. Jinaptïmi: “Ama chayta lulaychu. Ya'apis Diosta sirbïllam cayá amnüpis Jesusman masïsu llapa chalapacü-masiquicunanüpis. Aśhwanpa Diosllacta alaway. Llapa willacücunäpa willacuynincunaćhu Jesusllapïmari cayan” nil nimäñä.
Yulä cawalluman sillaläcämi gïrranacun
11 Chaypïtam janay pachäta quićhalayäta licälú. Chayćhümi cayäñä juc yulä cawallu. Chayman sillaläcäpam śhutin cañä “Rasun Chalapacunaca” nisha. Pay rasun cäcällamannümari cäraycunpis, gïrranacunpis. 12 Ñawincunañatacmi ninanu chipipicyayäñä, umanñatacmi achca curunayu cañä. Chayćhu śhutin isquirbisha cäcätam paylla tantiañä. 13 Chaynütacmi müdananpis yawarwan chapüśhanu cacuñä. Śhutinñatacmi “Diospa Limaynin” nisha cañä. 14 Janay pachäćhu cachacucunäñatacmi lïnupïta luläśha fïnu, yulä, chuya müdanawan müdacälälisha, yulä cawallucunaman sillacälälisha capäcuñä. 15 Shiminpïtañatacmi yalamuñä sumä afiläśha ispäda llapa nasyuncunäta llallinanpä. Pay juc jïrru maquinwan caycachilmi mandan'a. Ñatac paymi bïnupa übacta jalücänüpis juchancunapïta ñacachin'a; jatun munayniyu Diospa piñacuyninwantacmi mućhuchin'apis. 16 Jinaman'a müdananćhüpis uticunćhüpis isquirbïsham cañä:
 
“Llapa Munayniyücunap Munayniyüca
Lluy Mandacücunap Sumä Mandacüninca” nil.
 
17 Chaypïtam licälú juc anjil intïman śhaycucuycul cay nil ayaycaćhayäta: “Śhapämuy llapa licchä pälïcuna, Diosmi ayalcächishunqui cumbidunćhu 18 jatun mandacücunäpa, cachacup puydïnincunäpa, munayniyu nunacunäpa, cawallucunäpa sillädancunäpa, uyway mana uyway nunacunäpa, sumäpapis mana sumäpapis aychancunacta micapäcunayquipä” nil.
19 Chayüratacmi chucarüta cay pachäćhu mandacücunäwan lluy cachacuntinwan cayäta licälú. Paycuna jucllachanacüñä chay yulä cawallun silläśhawan lluy nunancunawanpis pilyananpämi. 20 Chayćhüñatacmi ichá chay chucarüta sumä milagrucunäta lulapü artish willacücätapis chaläläliñä. (Caymari chaypa śhutinwan unanchachicüśha nunacunäta ingañal chucarüpa liträtunta alawachipäcula.) Jinalculmi chay chucarütawan casquish willacücäta cawsayällacta jitalpäläliñä asufriwan nina walayä ućhaman. 21 Juccunätañatacmi chay yulä cawalluman sillaläca limalcuśhallanwan juc ispädawan-yupaypis wañuchiñä. Jinaptinmi chay nunacunäpa aychancunawan wisculcunaca amïläliñä.