8
Jesus cachacätsin leprawan qeshyaq nunata
(Marcos 1.40-45; Lucas 5.12-16)
Tsepitanam jircapita Jesus urämuptin, atscaq nunacuna peta qatircur eucuyarqan. Eucurëcaptinnam, leprawan qeshyaquicaq nuna Jesuspa puntanman qonquriquicur, queno nerqan:
—Tëte, munarnenqa, ¡cachaquecatsillämë! —nir.
Tsenam Jesus nunata yatecur queno nerqan:
—Munämi, cachacänequita —nir.
Tse öram tse lepra qeshyapita cachacärerqan. Jesusnam nerqan:
—Ama ni pitapis willacunquitsu cachacätsenqaqta. Peru si, ewë saserdoti ricashunequipaq, Moises mandacushqanno Diospaq ofrendan aparcur cachacashqequita musyayänanpaq.
Jesus cachacätsin Romanu capitanpa wäteninta
(Lucas 7.1-10; Juan 4.43-54)
Tsepitanam Jesus ewarqan Capernaum marcaman. Tsemannam Romanu soldaducunapa capitannin checur, Jesusta rogarnin, queno nerqan:
—Tëte, wayïchomi juc watenï lastima qeshyecan. Chaquinta ni maquinta manam cuyutsita puedintsu, y allapam nanatsicun —nir.
Tseno niptinnam, Jesus nerqan:
—Ewashaqmi, y cachacätsishaqmi —nir.
Capitannam nerqan:
—Tëte, manam meresïtsu noqalläpa wayilläman ewar afanacullanequita. Tsechi quellapita mandecullanqui wätenï cachacärinanpaq. Porqui noqapis mandamaqnïpa poderninchomi cä. Y noqapa podernïchomi soldaducunapis cayan. Jucninta ‘Ewë’ niptïqa, ewanmi; jucninta ‘Shamï’ niptïpis, shamunmi; sirwimaqnïta ‘Queta rurë’ niptïpis, ruranmi —nir.
10 Capitan nenqanta wiyecurnam, Jesus espantacur, qatiraqnincunata queno nerqan:
—Rasontam niyaq: Diosman que nuna marcäcoqtanoqa manam tarishqatsu cä que israel nunacunacho. 11 Niyaqmi: Inti yarqamunanpitam y inti jeqanan caru nasioncunapitam, atscaq nunacuna juntacäyanqa Diospa mandaquinincho Abrahamwan, Isaacwan y Jacobwan juntu micuyänanpaq. 12 Peru tsecho cayänanpaq caq israel nunacunanam jaq paqasman qarqushqa cayanqa. Tsechomi allapa llaquir waqayanqa quiruncunatapis ruchuchutsirraq.
13 Tsepitanam capitanta Jesus nerqan:
—Wayiquiman cutiquï. Y marcäcur pensanqequinomi canqa.
Tse öram capitanpa wätenin cachacärerqan.
Jesus cachacätsin Pedrupa suegranta
(Marcos 1.29-31; Lucas 4.38-39)
14 Tsepitanam Pedrupa wayinman Jesus ewarqan. Tsechomi Pedrupa suegran fiebriwan qeshyar cämarëcarqan. 15 Tsenam Jesusqa qeshyaqpa maquinta yatecorqan, y tse öram fiebripita cachacärerqan. Tsenam sharcur pecunata sirwerqan.
Jesus cachacätsin atscaq qeshyaqcunata
(Marcos 1.32-34; Lucas 4.40-41)
16 Patsa paqasyärëcaptinnam, Jesusman apayämorqan supëyoqcunata. Tsenam Jesusqa juc piñapëllacho supëcunata nunacunapita qarqorqan, y llapan qeshyaquicaqcunatam cachacätserqan. 17 Tseno ruraptinmi, cumplicärerqan profeta Isaias queno escribishqan: “Pe quiquinmi rantintsic qeshyacunata y nanatsiquicunata jipashqa”* Is 53.4 nir.
Jesusta qatireqa tseqllan alli watashqapaqmi
(Lucas 9.57-62)
18 Atscaq nunacuna Jesusman quichquinacur juntaquicuyaptinnam, disipuluncunata nerqan lamar wac tsimpanman eucuyänanpaq. 19 Tseno niptinnam, ley yachatsicoq nuna witïcur, queno nerqan:
—Mayestru, meta tseta ewaptiquipis, noqaqa qatishqequim.
20 Jesusnam nerqan:
—Atoqcunapa machenin canmi. Pishqucunapapis qeshun canmi. Peru Diospita Shamushqa Nunapaqa manam ni iman cantsu jamarinanllapaqpis.
21 Tsenam jucnin caq disipulun queno nerqan:
—Teyta Jesus, qamwan eucunäpaq papänïtaraq pampamushaq.
22 Tseno niptinnam, Jesus queno nerqan:
—Qatirämeta munarqa jinallacho shamï. Wanushqano caqcuna wanushqacunataqa pampacuyätsun —nir.
Jesus paratsin shucuqui bientuwan lamar laqcheqsaqta
23 Tsepitanam Jesus lloqarerqan lanchaman disipuluncunawan. 24 Lamarpa eucurëcayaptinnam, llutepa bientur qallaquicorqan. Lamarnam laqcheqsarcuryan lanchatapis pasepa shucurerqan; peru Jesusqa punicarqanmi. 25 Tsenam disipuluncunaqa Jesusman corir riyatsiyarqan, queno nishpa:
—¡Teyta, Teyta, salbecalläyällamë! ¡Yacumannam tullpucäquicantsic! —nir.
26 Jesusnam nerqan:
—¿Imanirtaq allapa mantsacäyanqui, Diosman mana marcäcoq nunacuna!
Tseno nirirnam, sharcur bientuta mandarqan mana bientunanpaq yacuta mana laqcheqsänanpaq. Y llapanmi shumaq tranquilu ticrarerqan. 27 Tseta riquecurnam, disipuluncunaqa allapa espantacur queno ninacuyarqan:
—¡Queqa imano nunataq tselaya bientupis yacupis mandadunta cäsuyänanpaq!
Gadara marcacho ishcaq nunacunapita Jesus qarqun supëcunata
(Marcos 5.1-20; Lucas 8.26-39)
28 Lamar wac tsimpan Gadara nishqan estansiaman Jesus chäriptinnam, pantiuncunacho täcoq ishcaq nunacuna shayämorqan peta taripaq. Tse nunacunaqa shonquncunacho supë captinmi, allapa mantsepaq locuyashqa cayarqan. Tsemi pipis mana puriyaqtsu tse nänipa. 29 Tse supëyoq nunacunanam qayaripa queno niyarqan:
—Diospa tsurin Jesus, ¿Imatataq noqacunawan munanqui! ¿Manaraq tiempuchocu castigayämaqnï shamorqonqui! —nir.
30 Tsepita mas washaninllachomi atsca cuchicunata mitsiquicayarqan. 31 Tsemi Jesusta tse nunacunacho supëcuna rogacur queno niyarqan:
—¡Que nunacunapita qarqarayämarqa, cachecalläyämë taqe cuchicunallaman yecuquiculläyänäpaq! —nir.
32 Tseno niyaptinnam, Jesus nerqan:
—¡Eucuyë! —nir.
Supëcunanam, nunacunapeq yarqurir, cuchicunaman yecuquicuyarqan. Tsenam coripa ewar cuchicunaqa jircapita qochaman jeqacurcuyarqan, y shenqacar, wanuriyarqan.
33 Tseta riquecurnam, cuchi mitseqcunaqa coripa ewacuyarqan marcancunaman. Chëcurnam, llapan imapis pasaconqanta y tse supëyoq nunacunata Jesus cachacätsishqanta willacuyarqan. 34 Tsenam llapan nunacuna ewacuyarqan Jesus quecanqanman. Chärirnam Jesusta rogayarqan marcancunapita eucunanpaq.

*8:17 Is 53.4